РЕШЕНИЕ
№ 725
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.06.2022 г., Протокол №41

Относно: ОС_1749/16.06.2022 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно учредяване безсрочно, възмездно право на строеж на едноетажна сграда със застроена площ 6,30 кв.м - предназначение "Бетонов комплектен трансформаторен пост- БКТП" и сервитут 18,90 кв.м, върху Поземлен имот с идентификатор 35167.502.95 по КККР на гр. Казанлък, за сумата от 996,00 лв. без ДДС, в полза на "Електроразпределение Юг" ЕАД.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №168-1256-73#5/23.05.2022 г. за учредяване на възмездно, безсрочно право на строеж за изграждане на „Бетонов комплектен трансформаторен пост-БКТП“ с площ 6,30 кв. м и сервитутна зона с площ 18,90 кв. м  в УПИ VII-95 „За техническа инфраструктура“ с площ 32 кв. м в кв. 428 по ПУП на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №1458/11.08.2021 на кмет, представляващ ПИ с идентификатор 35167.502.95  по КККР на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК.

Заявлението е подадено от Кирил Боюклиев, ръководител на Клиентски енергиен център-Казанлък, упълномощен от Здравко Братоев в качеството му на заместник-председател на Съвета на директорите и Стойчо Вълчев в качеството му на изпълнителен член на Съвета на директорите, представляващи „Електроразпределение Юг“ ЕАД, ЕИК 115552190, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ №37 с Пълномощно рег. №6769 на подписите и рег. №6770 от 05.10.2021 г., т. 3, Акт №47 на съдържанието, удостоверени от Ваня Захариева, нотариус в район на действие РС-Пловдив с рег. №640 на Нотариалната камара.

За имота е съставен Акт за публична общинска собственост №882/18.10.2021 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. рег. №7390, вх. №7390/20.10.2021 г., Акт №17, т. 26, н. дело 5320.

Площта, сервитутната зона и местоположението на трафопоста са посочени в Заявление с вх. №168-1256-73#5/23.05.2022 г., Заявление с вх. №168-1256-73#7/06.06.2022 г. и  приложените копия на Архитектурен проект, Устройствена схема и Скица с виза за проектиране №581/13.05.2022 г. на гл. архитект на Община Казанлък.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2022 г., приета с Решение №556/25.11.2021 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено учредяване право на строеж в предвидените по закон случаи, върху имоти, общинска собственост по заявления на физически или юридически лица. Преписката се изготвя на основание чл. 37, ал. 4 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл.50, ал.3, т.3 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък, във връзка с чл. 62, ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ), право на строеж за изграждане на енергийни обекти върху общински имот се учредява на лицето, което ще експлоатира обекта, без търг и конкурс с решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС цената на ограниченото вещно право се определя от ОбС.

Данъчната оценка на правото на строеж на „Бетонов комплектен трансформаторен пост-БКТП“ с площ 6,30 кв. м е 193,80 лв., съгласно Удостоверение №7404064185/09.06.2022 г. на Дирекция „Местни приходи“.

За правото на строеж и обезщетението за сервитута по чл. 64 от ЗЕ е изготвена пазарна оценка от оценител на имоти по Договор №Д06-134/10.06.2022 г. по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС на обща стойност 996,00  лв., бе ДДС в това число 249,00 лв. право на строеж и 747,00 лв. еднократно обезщетение за сервитутната зона.“ 

 

Общински съвет-Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС във връзка с чл.62, ал.2 от ЗЕ, чл.50, ал.3, т.3 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък и във връзка с чл. 64, ал. 8 от ЗЕ,  чл. 192, ал.1 и чл. 193, ал. 1 от ЗУТ, 

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2022 г., приета с Решение №556/25.11.2021 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

АОС

Име, фамилия (фирма)

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

 

№882 от 18.10.2021 г.

 

“Електроразпределение Юг” ЕАД

 

996,00

 

Право на строеж и сервитут

”Бетонов комплектен трансформаторен пост-БКТП“ със ЗП 6,30 кв. м и сервитут 18,90 кв. м върху ПИ с идентификатор 35167.502.95  по КККР на гр. Казанлък

 

2. Учредява в полза на “Електроразпределение Юг” ЕАД, ЕИК 115552190, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ №37, представлявано от Здравко Братоев в качеството му на заместник-председател на Съвета на директорите и Стойчо Вълчев в качеството му на изпълнителен член на Съвета на директорите, чрез пълномощника Кирил Боюклиев, ръководител на Клиентски енергиен център-Казанлък, упълномощен с Пълномощно рег. №6769 на подписите и рег. №6770 от 05.10.2021 г., т. 3, Акт №47 на съдържанието, удостоверени от Ваня Захариева, нотариус в район на действие РС-Пловдив с рег. №640 на Нотариалната камара безсрочно, възмездно право на строеж на едноетажна сграда със застроена площ 6,30 (шест запетая три нула) кв. м, предназначение ”Бетонов комплектен трансформаторен пост-БКТП” и сервитутна зона с обща площ 18,90 (осемнадесет запетая девет нула) кв. м, съобразно Архитектурен проект и виза на главен архитект, върху следния имот, публична общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 35167.502.95 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка девет пет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК с площ 32 кв. м, Адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100, ул. „Орешака“ №39; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване; при граници: 35167.502.4556, 35167.502.4558, 35167.502.94, представляващ по действащ Подробен устройствен план на гр. Казанлък, одобрен Заповед №1458/11.08.2021 г. на кмет УПИ VII-95 „За техническа инфраструктура“ с площ 32 кв. м в кв. 428, за сумата от 996,00  (деветстотин деветдесет и шест) лева, без ДДС в това число 249,00 лева право на строеж и 747,00 лева еднократно обезщетение за сервитутната зона.

3. Упълномощава кмета на общината да издаде заповед и сключи договор по т. 1 от настоящото решение, в срока на валидност на пазарната оценка, като всички данъци, такси и режийни разноски  по  сделката са за сметка на заявителя - “Електроразпределение Юг” ЕАД, ЕИК 115552190.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и “Електроразпределение Юг” ЕАД, ЕИК 115552190, представлявано от Кирил Боюклиев, ръководител КЕЦ Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За” 30.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/07/2022 г.