РЕШЕНИЕ
№ 726
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.06.2022 г., Протокол №41


Относно: ОС_1754/21.06.2022 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно премахване на сгради частна общинска собственост, с идентификатори № 35167.502.5777.1, 35167.502.5777.2 и № 35167.502.5778.1, находящи се в УПИ XVIII, кв. 166, гр. Казанлък, с административен адрес: ул. "Любен Каравелов" №5 и №7.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Все по-голяма е необходимостта от места за паркиране на автомобили в централна градска част, предвид плътността и интензивността на застроените площи. Броят на МПС се увеличава ежедневно, което води до насищане на територията с голям брой автомобили. Липсата на достатъчно обособени зони за паркиране и ограничаване на достъпа създава неудобство на гражданите.

Положението с паркирането е много наболял въпрос в община Казанлък особено в централната част на града, с което се е сблъскал всеки един от нас.

Общината не разполага с достатъчно големи терени за обособяване на места за паркиране. Голям брой граждани искат да паркират в центъра, затова се търси вариант и решение, а именно изграждането на нови паркинги.

Общината е собственик на урегулиран поземлен имот с обща площ 460 кв.м., включващ имот с Поземлен идентификатор 35167.502.5777 с площ 292 кв. м., ведно със сграда построена 1959 година на един етаж със застроена площ от 66 кв.м., изба с полезна площ 65 кв.м. и гараж с площ 22 кв.м. и Поземлен имот с идентификатор 35167.502.5778 с площ 168 кв. м., ведно с жилища сграда, построена 1960 г. на един етаж със застроена площ от 66 кв.м., изба с полезна площ 54 кв.м. и таванско помещение с площ 59 кв.м.
За УПИ XVIII в кв. 166 има съставен Акт за частна общинска собственост № 1633/28.01.2013 г.  Жилищните сгради са необитаеми, целесъобразно е те да бъдат съборени, а не продадени. С разрешаване на изработването на проект за изменение на  Подробния устройствен план за промяна отреждането от жилищно строителство в „паркинг и озеленяване“ ще бъде изграден обществен паркинг на ул. „Любен Каравелов“. Така нуждата от по-голям брой паркоместа около жилищните сгради и изграждането му ще доведе до удовлетворяване на част от жителите на града.

Съгласно чл.197 от Закона за устройство на територията собственик може да премахне свой законен строеж.

В случая собственик на сградите е Община Казанлък и е налице разпореждане с право на собственост, което е от изключителната компетентност на Общинския съвет, предвидено в чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, поради което е необходимо решение на ОбС.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.197 от Закона за устройство на територията,

  

Р Е Ш И:

 

1. Да се премахнат сгради с идентификатори №35167.502.5777.1 и 35167.502.5777.2  и № 35167.502.5778.1, находящи се в УПИ XVIII, кв. 166 на гр. Казанлък, с административен адрес: ул. „Любен Каравелов“ № 5 и № 7.

2. Премахването да се извърши незабавно след влизане в сила на настоящото решение.

3. Възлага на Кмета на Община Казанлък да предприеме всички необходими действия по премахване на сградите, обезопасяване и възстановяване на терена.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 31 общински съветници, от които „За” 27.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 05/07/2022 г.