РЕШЕНИЕ
№ 727
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.06.2022 г., Протокол №41


Относно: ОС_1741/14.06.2022 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно разсрочване на задължение за местна такса по Разрешително №09/06.06.2019 г. за водовземане от минерална вода, издадено на "Кингс Валей" ЕООД.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Въз основа на Решение №1029/22.04.2019 год. на Общински съвет –Казанлък е издадено Разрешително за водовземане от минерална вода № 09/06.06.2019г., издадено на „КИНГС ВАЛЕЙ“ ЕООД. В същото са определени всички параметри на водовземането, включително размера на дължимата такса. Въз основа на Решение № 608/27.01.2022г. на Общински съвет-Казанлък Разрешителното е изменено, като е  намален разрешения дебит на минерална вода за 2022 г. на 0,100 л/сек от Сондаж №К-2 и на 0,300 л/сек от Сондаж №К-5, и двата в Находище Овощник. Допуснато е преизчисляване на дължимите такси за водовземане от минерална вода за същия период. До 2021 год. титулярът по разрешителното редовно заплащаше всички дължими такси и изпълняваше стриктно останалите условия на издаденото разрешително. През 2021 г. и 2022г. „КИНГС ВАЛЕЙ“ ЕООД спря плащанията.

Във връзка със събирането на дължимите суми, Община Казанлък предприе необходимите действия по уведомяване и предупреждение за неблагоприятните последици, свързани с неплащането на дължимите такси за водовземане. В тази връзка „КИНГС ВАЛЕЙ“ ЕООД внесе предложение за разсрочване на дължимите такси, като в него е предложило и погасителен план за разсрочено плащане на всички свои задължения за 2021г. на стойност  80196.05 лв. 

Съгласно чл. 9а, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси, разрешение за отсрочване или разсрочване на задължения за местни такси над 30 000 лв. или за срок, по-голям от една година, се издава от кмета след решение на общинския съвет. С оглед на така определената материална компетентност, предлагам молбата на „КИНГС ВАЛЕЙ“ ЕООД за разсрочване на задълженията му за водовземане от минерална вода да бъде удовлетворена, съобразно предложения от дружеството погасителен план.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.9а, ал.5 от Закона за местните данъци и такси,

 

Р Е Ш И:

 

1. Разсрочва задълженията на „КИНГС ВАЛЕЙ“ ЕООД, по издадено Разрешително за водовземане от минерална вода № 09/06.06.2019 г. съобразно следния погасителен план:

 

1.1. Първа вноска – до 30.03.2023 год. – 6 683 лв.;

1.2. Втора вноска – до 30.04.2023 год. – 6 683 лв.;

1.3. Трета вноска – до 30.05.2023 год. – 6 683 лв.;

1.4. Четвърта вноска – до 30.06.2023 год. – 6 683 лв.;

1.5. Пета вноска – до 30.07.2023 год. – 6 683 лв.;

1.6. Шеста вноска – до 30.08.2023 год. – 6 683 лв.;

1.7. Седма вноска – до 30.09.2023 год. – 6 683 лв.;

1.8. Осма вноска – до 30.10.2023 год. – 6 683 лв.;

1.9. Девета вноска – до 30.11.2023 год. – 6 683 лв.;

1.10. Десета вноска – до 30.12.2023 год. – 6 683 лв.;

1.11. Единадесета вноска – 30.01.2024 год. – 6 683 лв.;

1.12. Дванадесета вноска –29.02.2024 год. – 6 683.05 лв.

За периода на разсрочване на задълженията, „КИНГС ВАЛЕЙ“ ЕООД дължи и заплащане на законната лихва, платима в горепосочения период.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и „КИНГС ВАЛЕЙ“ ЕООД.

Участвали в гласуване 26 общински съветници, от които „За” 19.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/07/2022 г.