РЕШЕНИЕ
№ 728
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.06.2022 г., Протокол №41

Относно: ОС_1715/06.06.2022 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС - Казанлък и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търгове за продажба на поземлени имоти, находящи се в землищата на гр. Казанлък, с. Хаджидимитрово, с. Ясеново, с. Горно Черковище и с. Бузовград, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, че в Приложение №3 прието с Решение №556/25.11.2021 г. на Общински съвет – Казанлък, Таблица: „От продажба на земеделска земя в т.ч.“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС) на Община Казанлък за 2022 г. са включени:

1. Под номер 2: Поземлен имот с идентификатор 35167.505.267 (три пет едно шест седем точка пет нула пет точка две шест седем) с площ по документ за собственост - 11 441 (единадесет хиляди четиристотин четиридесет и един) кв. м. и с площ 11 440 (единадесет хиляди четиристотин и четиридесет) кв. м. по Кадастралната карта и регистри на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п.к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс; при съседи: 35167.505.65; 35167.505.9147; 35167.505.9148; 35167.505.163; 35167.505.161, 35167.505.97, 35167.505.85, 35167.505.9138, 35167.505.9137. По Подробен устройствен план на гр. Казанлък, одобрен с Решение№777/2013 г. на ОбС-Казанлък, представлява Урегулиран поземлен имот II-64,65 (втори за шестдесет и четири, шестдесет и пет), отреден „За социални дейности“ в кв. 376 (триста седемдесет и шест), гр. Казанлък.

За имота е съставен Акт за общинска собственост (AОС) № 3267/18.04.2016 г., вписан в Служба по вписванията под № 3820/19.05.2016 г., Акт 115, т. 12, н.д. 2439.1.2;

2. Под номер 3: Поземлен имот с идентификатор 35167.505.65 (три пет едно шест седем точка пет нула пет точка шест пет) с обща площ 3 572 (три хиляди петстотин седемдесет и два) кв. м. по Kадастралната карта и регистри на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п.к 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс; при съседи: 35167.505.9147, 35167.505.267, 35167.505.9137, 35167.505.717. По Подробен устройствен план на гр. Казанлък, одобрен с Решение №684/2013 г. на ОбС-Казанлък, представлява Урегулиран поземлен имот III (трети), отреден „За социалнa дейност“ в кв. 376 (триста седемдесет и шест), гр. Казанлък.

За имота е съставен Акт за общинска собственост (AОС) № 3667/25.02.2019г., вписан в Служба по вписванията под № 1262/07.03.2019 г., Акт 55, т. 5, н.д. 911;

3. Под номер 4: Урегулиран поземлен имот (УПИ) XI-521 (единадесет за петстотин двадесет и едно) с обща площ 780 (седемстотин и осемдесет) кв. м., находящ се в кв. 63 (шестдесет и три), село Ясеново, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, по ПУП и кадастрален план на село Ясеново, одобрени със Заповед №1024/1993 г., при граници на имота: север - УПИ XII-271; изток - УПИ X-270; юг и запад - улици.

За имота има съставен АЧОС №3560/22.06.2018 г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №4175/18.07.2018 г., акт 165, т.14, н. д. 2981;

4. Под номер 5: Урегулиран поземлен имот (УПИ) Ⅷ-757 (осми за седемстотин петдесет и седми) с обща площ 674 (шестстотин седемдесет и четири) кв. м., находящ се в кв. 70 (седемдесет), село Бузовград, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, по ПУП и кадастрален план на село Бузовград, одобрени със Заповед №180/1989 г., при граници на имота: север - улица; изток - УПИ Ⅸ-758; юг – земеделска земя; запад – УПИ Ⅶ-756.

За имота има съставен АЧОС №353/14.11.2006 г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №9417/23.11.2006 г., акт 45, т.10, н. д. 5534, п. 15920;

5. Под номер 6: Урегулиран поземлен имот (УПИ) V (пети) с площ от 555 (петстотин петдесет и пет) кв. м., находящ се в кв. 87 (осемдесет и седми), село Горно Черковище, общ. Казанлък, общ. Стара Загора по действащ Подробния устройствен план на село Горно Черковище, одобрен със Заповед №370/1990 г. на Кмета на Община Казанлък, при граници: север – УПИ Ⅳ, изток – улица, юг – УПИ Ⅵ, запад – УПИ XⅩ – за озеленяване.

За имота е съставен АЧОС №3722/24.06.2019 г., вписан в Службата по вписвания с вх. №3744/25.06.2019 г., акт №160, том 13, н. д. №2723;

6. Под номер 8: Урегулиран поземлен имот (УПИ) Ⅶ-496 (седми за четиристотин деветдесет и шести) с обща площ 615 (шестстотин и петнадесет) кв. м., находящ се в кв. 46 (четиридесет и шести), село Хаджидимитрово, общ. Казанлък, общ. Стара Загора по ПУП и кадастрален план на село Хаджидимитрово, одобрени със Заповед №12/1987 г., при граници на имота: север - улица; изток - УПИ Ⅷ-497; юг – регулационна граница и запад – УПИ Ⅵ-495.

За имота има съставен АЧОС №3642/12.02.2019 г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №813/13.02.2019 г., акт 168, т. 3, н. д. 597;

За имотите са изготвени актуални данъчни и пазарни оценки, които са в размер, както следва:

Имот

Данъчна оценка, лв.

Пазарна оценка, лв.

Прогнозна цена, лв.

1.

ПИ с идентификатор 35167.505.267 с площ по док. за собственост 11 441 кв.м.

160 869,30

743 600,00

161 000,00

2.

ПИ с идентификатор 35167.505.65 с обща площ 3 572 кв.м.

42 328,20

232 200,00

56 500,00

3.

УПИ XI-521 в кв. 63 с обща площ 780 кв. м., село Ясеново, общ. Казанлък

1 544,40

13 700,00

5 000,00

4.

УПИ Ⅷ-757 в кв. 70 с обща площ 674 кв. м., село Бузовград, общ. Казанлък

2 391,00

13 700,00

4 500,00

5.

УПИ V в кв. 87 с площ от 555 кв. м.,

село Горно Черковище, общ. Казанлък

1 968,90

8 500,00

2 300,00

6.

УПИ Ⅶ-496 в кв. 46 с обща площ 615 кв. м., село Хаджидимитрово, общ. Казанлък

2 181,70

8 700,00

3 000,00

С оглед изпълнение на програмата, кмета счита за целесъобразно да бъдат организирани и проведени публични търгове за продажба на имотите, при начална тръжна цена, определена по реда на чл.41, ал.2 от ЗОС. Предлага начална тръжна цена за всеки от имотите, съответстваща на изготвената актуална към момента пазарна цена.

В случай на успешно приключване на процедурите и сключване на договори за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.35, ал.1, във връзка с чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.43 и чл.81, ал.1 и ал.8 във вр. с чл.80, т.4 от Наредба № 15 на ОбС - Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

І. Да се извършат продажби чрез публични търгове по реда на Глава шеста от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на ОбС-Казанлък, на общински имоти, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 35167.505.267 (три пет едно шест седем точка пет нула пет точка две шест седем) с площ по документ за собственост - 11 441 (единадесет хиляди четиристотин четиридесет и един) кв. м. и с площ 11 440 (единадесет хиляди четиристотин и четиридесет) кв. м. по Кадастралната карта и регистри на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п.к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс; при съседи: 35167.505.65; 35167.505.9147; 35167.505.9148; 35167.505.163; 35167.505.161, 35167.505.97, 35167.505.85, 35167.505.9138, 35167.505.9137. По Подробен устройствен план на гр. Казанлък, одобрен с Решение№777/2013 г. на ОбС-Казанлък, представлява Урегулиран поземлен имот II-64,65 (втори за шестдесет и четири, шестдесет и пет), отреден „За социални дейности“ в кв. 376 (триста седемдесет и шест), гр. Казанлък.

Начална тръжна цена: 743 600 (седемстотин четиридесет и три хиляди и шестстотин) лв. без ДДС.

 

2. Поземлен имот с идентификатор 35167.505.65 (три пет едно шест седем точка пет нула пет точка шест пет) с обща площ 3 572 (три хиляди петстотин седемдесет и два) кв. м. по Kадастралната карта и регистри на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п.к 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс; при съседи: 35167.505.9147, 35167.505.267, 35167.505.9137, 35167.505.717. По Подробен устройствен план на гр. Казанлък, одобрен с Решение №684/2013 г. на ОбС-Казанлък, представлява Урегулиран поземлен имот III (трети), отреден „За социалнa дейност“ в кв. 376 (триста седемдесет и шест), гр. Казанлък.

Начална тръжна цена: 232 200 (двеста тридесет и две хиляди и двеста) лв. без ДДС.

 

3. Урегулиран поземлен имот (УПИ) XI-521 (единадесет за петстотин двадесет и едно) с обща площ 780 (седемстотин и осемдесет) кв. м., находящ се в кв. 63 (шестдесет и три), село Ясеново, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, по ПУП и кадастрален план на село Ясеново, одобрени със Заповед №1024/1993 г., при граници на имота: север - УПИ XII-271; изток - УПИ X-270; юг и запад - улици.

Начална тръжна цена: 13 700 (тринадесет хиляди и седемстотин) лв. без ДДС.

 

4. Урегулиран поземлен имот (УПИ) Ⅷ-757 (осми за седемстотин петдесет и седми) с обща площ 674 (шестстотин седемдесет и четири) кв. м., находящ се в кв. 70 (седемдесет), село Бузовград, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, по ПУП и кадастрален план на село Бузовград, одобрени със Заповед №180/1989 г., при граници на имота: север - улица; изток - УПИ Ⅸ-758; юг – земеделска земя; запад – УПИ Ⅶ-756.

Начална тръжна цена: 13 700 (тринадесет хиляди и седемстотин) лв. без ДДС.

 

5. Урегулиран поземлен имот (УПИ) V (пети) с площ от 555 (петстотин петдесет и пет) кв. м., находящ се в кв. 87 (осемдесет и седми), село Горно Черковище, общ. Казанлък, общ. Стара Загора по действащ Подробния устройствен план на село Горно Черковище, одобрен със Заповед №370/1990 г. на Кмета на Община Казанлък, при граници: север – УПИ Ⅳ, изток – улица, юг – УПИ Ⅵ, запад – УПИ XⅩ – за озеленяване.

Начална тръжна цена: 8 500 (осем хиляди и петстотин) лв. без ДДС.

 

6. Урегулиран поземлен имот (УПИ) Ⅶ-496 (седми за четиристотин деветдесет и шести) с обща площ 615 (шестстотин и петнадесет) кв. м., находящ се в кв. 46 (четиридесет и шести), село Хаджидимитрово, общ. Казанлък, общ. Стара Загора по ПУП и кадастрален план на село Хаджидимитрово, одобрени със Заповед №12/1987 г., при граници на имота: север - улица; изток - УПИ Ⅷ-497; юг – регулационна граница и запад – УПИ Ⅵ-495.

Начална тръжна цена: 8 700 (осем хиляди и седемстотин) лв. без ДДС.

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичните търгове за продажба на имотите по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата им.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 27 общински съветници, от които „За” 23.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/07/2022 г.