РЕШЕНИЕ
№730
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.06.2022 г., Протокол №41

Относно: ОС_1744/16.06.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търгове за продажба на 7 бр. поземлени имоти, находящи се в с. Горно Черковище и с. Енина, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Приложение №3 прието с Решение №556/25.11.2021 г. на Общински съвет – Казанлък, Таблица: „От продажба на земеделска земя в т.ч.“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС) на Община Казанлък за 2022 г. са включени:

1. Под номер 1: Поземлен имот с идентификатор 27499.341.5 (две седем четири девет девет точка три четири едно точка пет) с площ 357 (триста петдесет и седем) кв. м. по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Енина, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес: с. Енина (§4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Категория на земята: 6 (шеста), при граници: 27499.341.502, 27499.30.146, 27499.341.8, 27499.341.4, 27499.29.88, 27499.341.501. Номер на предходен план: 341005. Стар идентификатор: 27499.30.146, 27499.30.7.

За имота има съставен АЧОС №3548/15.06.2018 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №3403/19.06.2018 г., Aкт №32, Tом 12, н.д. 2411;

2. Под номер 2: Поземлен имот №608.420 (шест нула осем точка четири две нула) с площ 620 (шестстотин и двадесет) кв.м., м. „Тунджа“, с. Горно Черковище, код по ЕКАТТЕ: 49076, общ. Казанлък по плана на новообразуваните имоти на село Горно Черковище, одобрен със Заповед №299/24.04.2008 г. на Областния управител на област Стара Загора, Трайно предназначение: Земеделска територия, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: Ⅳ (четвърта), при граници: 608.441, 608.419, 608.441, 608.421, 608.435. Имота попада в терен § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ;

За имота има съставен АЧОС №3818/06.03.2020 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №1339/13.03.2020 г., Акт №90, Том 5, н. д. №944;

3. Под номер 3: Поземлен имот №608.422 (шест нула осем точка четири две две) с площ 706 (седемстотин и шест) кв. м., м. „Тунджа“, с. Горно Черковище, код по ЕКАТТЕ: 49076, общ. Казанлък по плана на новообразуваните имоти на село Горно Черковище, одобрен със Заповед №299/24.04.2008 г. на Областния управител на област Стара Загора, Трайно предназначение: Земеделска територия, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: Ⅳ (четвърта), при граници: 608.418, земеделски земи, 608.441. Имота попада в терен § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

За имота има съставен АЧОС №3819/06.03.2020 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №1229/09.03.2020 г., Акт №11, Том 5, н. д. №861;

4. Под номер 4: Поземлен имот №608.428 (шест нула осем точка четири две осем) с площ 646 (шестстотин четиридесет и шест) кв. м., м. „Тунджа“, с. Горно Черковище, код по ЕКАТТЕ: 49076, общ. Казанлък по плана на новообразуваните имоти на с. Горно Черковище, одобрен със Заповед №299/24.04.2008 г. на Областния управител на област Стара Загора, Трайно предназначение: Земеделска територия, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: Ⅳ (четвърта), при граници: 608.423, земеделски земи, 608.441, 608.424. Имота попада в терен § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

За имота има съставен АЧОС №3820/06.03.2020 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №1279/11.03.2020 г., Акт №46, Том 5, н. д. №897;

5. Под номер 5: Поземлен имот №608.419 (шест нула осем точка четири едно девет) с площ 576 (петстотин седемдесет и шест) кв. м., м. „Тунджа“, с. Горно Черковище, код по ЕКАТТЕ: 49076, общ. Казанлък по плана на новообразуваните имоти на с. Горно Черковище, одобрен със Заповед №299/24.04.2008 г. на Областния управител на област Стара Загора, Трайно предназначение: Земеделска територия, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: IⅤ (четвърта), при граници: 608.441, 608.416, 608.441, 608.420. Имота попада в терен § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

За имота има съставен АЧОС №3866/10.09.2020 г., вписан в Служба по вписванията с вх. рег. №4551/15.09.2020 г., Акт №164, Том 16, н.д. 3380;

6. Под номер 13: Поземлен имот с идентификатор 27499.343.1028 (две седем четири девет девет точка три четири три точка едно нула две осем) с площ 385 (триста осемдесет и пет) кв. м. по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Енина, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес: с. Енина, (§4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), Категория на земята: 6 (шеста), при граници: 27499.343.31, 27499.40.506, 27499.343.501. Предходен идентификатор: 27499.40.495; 27499.40.506. Номер на предходен план: 344028.

За имота има съставен АЧОС №4006/22.06.2021 г., вписан в Служба по вписванията с вх. рег. №4479/02.07.2021 г., Акт №10, Том 16, н.д. 3191;

7. Под номер 14: Поземлен имот с идентификатор 27499.352.290 (две седем четири девет девет точка три пет две точка две девет нула) с площ 220 (двеста и двадесет) кв. м. по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Енина, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес: с. Енина, (§4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята: 6 (шеста), при граници: 27499.352.324, 27499.352.291, 27499.352.506. Предходен идентификатор: 27499.90.569. Номер на предходен план: 352290.

За имота има съставен АЧОС №4019/20.07.2021 г., вписан в Служба по вписванията с вх. рег. №4923/21.07.2021 г., Акт №112, Том 17, н.д. 3516.

За имотите са изготвени актуални данъчни и пазарни оценки, които са в размер, както следва:

Имот

Данъчна оценка, лв.

Пазарна оценка, лв.

Прогнозна цена, лв.

1.

ПИ с идентификатор 27499.341.5 с площ 357 кв.м.

с. Енина

19,30

1350,00

150,00

 

2.

Поземлен имот №608.420 с площ 620 кв. м.,

м. „Тунджа“, с. Горно Черковище

72,00

3430,00

300,00

3.

Поземлен имот №608.422 с площ 706  кв. м.,

м. „Тунджа“, с. Горно Черковище

82,00

3910,00

340,00

4.

Поземлен имот №608.428 с площ 646 кв. м.,

 м. „Тунджа“, с. Горно Черковище

75,00

3570,00

310,00

5.

Поземлен имот №608.419 с площ 576 кв. м.,

м. „Тунджа“, с. Горно Черковище

66,90

3190,00

280,00

 

6.

ПИ с идентификатор 27499.343.1028 с площ 385 кв.м., с. Енина

739,20

1460,00

 

300,00

7.

ПИ с идентификатор 27499.352.290 с площ 220 кв. м., с. Енина

19,60

 

830,00

200,00

С оглед изпълнение на програмата, считам за целесъобразно да бъдат организирани и проведени публични търгове за продажба на имотите, при начална тръжна цена, определена по реда на чл.41, ал.2 от ЗОС. Предлагам начална тръжна цена за всеки от имотите, съответстваща на изготвената актуална към момента пазарна цена.

В случай на успешно приключване на процедурите и сключване на договори за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.”

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.35, ал.1, във връзка с чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.43 и чл.81, ал.1 и ал.8 във вр. с чл.80, т.4, от Наредба № 15 на Общински съвет – Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество,

 

Р Е Ш И:

 

І. Да се извършат продажби чрез публични търгове по реда на глава шеста от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на Общински съвет -Казанлък, на общински имоти, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 27499.341.5 (две седем четири девет девет точка три четири едно точка пет) с площ 357 (триста петдесет и седем) кв. м. по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Енина, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес: с. Енина (§4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Категория на земята: 6 (шеста), при граници: 27499.341.502, 27499.30.146, 27499.341.8, 27499.341.4, 27499.29.88, 27499.341.501. Номер на предходен план: 341005. Стар идентификатор: 27499.30.146, 27499.30.7.

Начална тръжна цена: 1 350 (хиляда триста и петдесет) лв. без ДДС.

2. Поземлен имот №608.420 (шест нула осем точка четири две нула) с площ 620 (шестстотин и двадесет) кв. м., м. „Тунджа“, с. Горно Черковище, код по ЕКАТТЕ: 49076, общ. Казанлък по плана на новообразуваните имоти на село Горно Черковище, одобрен със Заповед №299/24.04.2008 г. на Областния управител на област Стара Загора, Трайно предназначение: Земеделска територия, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: Ⅳ (четвърта), при граници: 608.441, 608.419, 608.441, 608.421, 608.435. Имота попада в терен § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ;

Начална тръжна цена: 3 430 (три хиляди четиристотин и тридесет) лв. без ДДС.

3. Поземлен имот №608.422 (шест нула осем точка четири две две) с площ 706 (седемстотин и шест) кв. м., м. „Тунджа“, с. Горно Черковище, код по ЕКАТТЕ: 49076, общ. Казанлък по плана на новообразуваните имоти на село Горно Черковище, одобрен със Заповед №299/24.04.2008 г. на Областния управител на област Стара Загора, Трайно предназначение: Земеделска територия, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: Ⅳ (четвърта), при граници: 608.418, земеделски земи, 608.441. Имота попада в терен § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

Начална тръжна цена: 3 910 (три хиляди деветстотин и десет) лв. без ДДС.

4. Поземлен имот №608.428 (шест нула осем точка четири две осем) с площ 646 (шестстотин четиридесет и шест) кв. м., м. „Тунджа“, с. Горно Черковище, код по ЕКАТТЕ: 49076, общ. Казанлък по плана на новообразуваните имоти на с. Горно Черковище, одобрен със Заповед №299/24.04.2008 г. на Областния управител на област Стара Загора, Трайно предназначение: Земеделска територия, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: Ⅳ (четвърта), при граници: 608.423, земеделски земи, 608.441, 608.424. Имота попада в терен § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

Начална тръжна цена: 3 570 (три хиляди петстотин и седемдесет) лв. без ДДС.

5. Поземлен имот №608.419 (шест нула осем точка четири едно девет) с площ 576 (петстотин седемдесет и шест) кв. м., м. „Тунджа“, с. Горно Черковище, код по ЕКАТТЕ: 49076, общ. Казанлък по плана на новообразуваните имоти на с. Горно Черковище, одобрен със Заповед №299/24.04.2008 г. на Областния управител на област Стара Загора, Трайно предназначение: Земеделска територия, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: IⅤ (четвърта), при граници: 608.441, 608.416, 608.441, 608.420. Имота попада в терен § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

Начална тръжна цена: 3 190 (три хиляди сто и деветдесет) лв. без ДДС.

6. Поземлен имот с идентификатор 27499.343.1028 (две седем четири девет девет точка три четири три точка едно нула две осем) с площ 385 (триста осемдесет и пет) кв. м. по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Енина, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес: с. Енина, (§4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), Категория на земята: 6 (шеста), при граници: 27499.343.31, 27499.40.506, 27499.343.501. Предходен идентификатор: 27499.40.495; 27499.40.506. Номер на предходен план: 344028.

Начална тръжна цена: 1 460 (хиляда четиристотин и шестдесет) лв. без ДДС.

7. Поземлен имот с идентификатор 27499.352.290 (две седем четири девет девет точка три пет две точка две девет нула) с площ 220 (двеста и двадесет) кв. м. по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Енина, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес: с. Енина, (§4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята: 6 (шеста), при граници: 27499.352.324, 27499.352.291, 27499.352.506. Предходен идентификатор: 27499.90.569. Номер на предходен план: 352290.

Начална тръжна цена: 830 (осемстотин и тридесет) лв. без ДДС.

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичните търгове за продажба на имотите по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата им.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За” 22.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                       (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/07/2022 г.