РЕШЕНИЕ
№731
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.06.2022 г., Протокол №41

Относно: ОС_1745/16.06.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК на 6 броя поземлени имоти, находящи се в гр. Казанлък, местност "Старите лозя". Допълва се състава на комисията: Мария Цонева и Георги Пенчев.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „С Решение №450/27.05.2021 г. на ОбС – Казанлък е открита процедура за извършване на приватизация - публичен търг с явно наддване на общински нежилищни имоти. Същите са включени в Приложение №1 „Очаквани приходи от предстоящи сделки по реда на ЗПСК“ към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС)   на Община Казанлък за 2022 г., приета с Решение №556/25.11.2021 г. на ОбС Казанлък, както следва:

 

1. Под номер 5: Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9160 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет едно шест нула) с обща площ 202 (двеста и два) кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.506.9635, 35167.503.9159, 35167.503.9451; Предишен идентификатор: 35167.503.1259; 35167.503.1367. По Подробен устройствен план (ПУП), одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот (УПИ) XIV-9160, „За ОДО“ в кв. 467 на гр. Казанлък.

 

2. Под номер 6: Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9158 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет едно пет осем) с обща площ 269 (двеста шестдесет и девет) кв. м, по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.506.9635, 35167.503.9157, 35167.503.9451, 35167.503.9159; Предишен идентификатор: 35167.503.1262; 35167.503.1367. По Подробен устройствен план (ПУП), одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот (УПИ) XII-9158, „За ОДО“ в кв. 467 на гр. Казанлък.

 

3. Под номер 7: Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9388 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет три осем осем) с обща площ 1328 (хиляда триста двадесет и осем) кв. м, по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9387, 35167.503.9386, 35167.503.9385, 35167.503.9384, 35167.503.9463, 35167.506.9635; Предишен идентификатор: 35167.503.1313; 35167.503.1314, 35167.506.9635; По Подробен устройствен план (ПУП), одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот (УПИ) IX-9388, „За ОДО“ в кв. 483 на гр. Казанлък.

4. Под номер 8: Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9386 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет три осем шест) с обща площ 510 (петстотин и десет) кв. м, по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък,

одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9387, 35167.505.87, 35167.503.9385, 35167.503.9388, 35167.506.9635; Предишен идентификатор: 35167.503.1336. По Подробен устройствен план (ПУП), одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот (УПИ) VII-9386, „За ОДО“ в кв. 483 на гр. Казанлък.

 

5. Под номер 9: Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9385 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет три осем пет) с обща площ 917 (деветстотин и седемнадесет) кв. м, по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9388, 35167.503.9386, 35167.505.87, 35167.503.9384; Предишен идентификатор: 35167.503.1311. По Подробен устройствен план (ПУП), одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот (УПИ) VI-9385, „За ОДО“ в кв. 483 на гр. Казанлък.

 

6. Под номер 11: Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9351 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет три пет едно) с обща площ 1237 (хиляда двеста тридесет и седем) кв. м, по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9352, 35167.503.9350, 35167.503.9349, 35167.503.9460, 35167.503.9348, 35167.503.9458, 35167.503.9477, 35167.503.9354; Предишен идентификатор: 35167.503.1223; 35167.503.1224, 35167.503.1355. По Подробен устройствен план (ПУП), одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот (УПИ) IX-9351, „За ОДО“ в кв. 484 на гр. Казанлък.

В изпълнение на т. II и т. III от решението, за всеки от имотите бе възложено изготвяне анализ на правното състояние, информационен меморандум и пазарна оценка. Съгласно заключенията към правните анализи, не съществуват пречки за приватизация на цитираните имоти. Данъчните и пазарните оценки на имотите са в размер, както следва:

 

Обект

Данъчна оценка, лв.

Пазарна оценка, лв. без ДДС

1.

ПИ с идентификатор 35167.503.9160, с площ 202 кв. м, гр. Казанлък

1712 лв.

16 370 лв.

2.

ПИ с идентификатор 35167.503.9158, с площ 269 кв. м, гр. Казанлък

2279,80

21 800 лв.

3.

ПИ с идентификатор 35167.503.9388, с площ 1328 кв. м, гр. Казанлък

11254,80

96 860 лв.

4.

ПИ с идентификатор 35167.503.9386, с площ 510 кв. м, гр. Казанлък

4322,30

37 200 лв.

5.

ПИ с идентификатор 35167.503.9385, с площ 917 кв. м, гр. Казанлък

7771,60

63 170 лв.

6.

ПИ с идентификатор 35167.503.9351, с площ 1237 кв. м, гр. Казанлък

10483,60

80 200 лв.

 

С оглед финализиране на процедурите за приватизация на цитираните общински нежилищни имоти, считам за целесъобразно обявяване на публични търгове с явно наддаване за продажбата им при начална тръжна цена, съответстваща на пазарната им оценка.”

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.4 във връзка с чл.1, ал.2, т.6 от ЗПСК, чл.5, чл.6, ал.1, чл.8, ал.1, 2 и 3 и чл.9 от Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС № 213 от 25.09.2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 37 от 21.04.2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) и свое Решение №450/27.05.2021 г. за откриване на процедура за приватизация,

 

Р Е Ш И:

 

I. Утвърждава анализите на правното състояние на следните общински нежилищни имоти:

 

1. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9160 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет едно шест нула) с обща площ 202 (двеста и два) кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.506.9635, 35167.503.9159, 35167.503.9451; Предишен идентификатор: 35167.503.1259; 35167.503.1367. По Подробен устройствен план (ПУП), одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот (УПИ) XIV-9160, „За ОДО“ в кв. 467 на гр. Казанлък.

 

2. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9158 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет едно пет осем) с обща площ 269 (двеста шестдесет и девет) кв. м, по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.506.9635, 35167.503.9157, 35167.503.9451, 35167.503.9159; Предишен идентификатор: 35167.503.1262; 35167.503.1367. По Подробен устройствен план (ПУП), одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот (УПИ) XII-9158, „За ОДО“ в кв. 467 на гр. Казанлък.

 

3. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9388 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет три осем осем) с обща площ 1328 (хиляда триста двадесет и осем) кв. м, по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9387, 35167.503.9386, 35167.503.9385, 35167.503.9384, 35167.503.9463, 35167.506.9635; Предишен идентификатор: 35167.503.1313; 35167.503.1314, 35167.506.9635; По Подробен устройствен план (ПУП), одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот (УПИ) IX-9388, „За ОДО“ в кв. 483 на гр. Казанлък.

 

4. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9386 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет три осем шест) с обща площ 510 (петстотин и десет) кв. м, по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м);

при съседи: 35167.503.9387, 35167.505.87, 35167.503.9385, 35167.503.9388, 35167.506.9635; Предишен идентификатор: 35167.503.1336. По Подробен устройствен план (ПУП),

одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот (УПИ) VII-9386, „За ОДО“ в кв. 483 на гр. Казанлък.

 

5. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9385 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет три осем пет) с обща площ 917 (деветстотин и седемнадесет) кв. м, по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9388, 35167.503.9386, 35167.505.87, 35167.503.9384; Предишен идентификатор: 35167.503.1311. По Подробен устройствен план (ПУП), одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот (УПИ) VI-9385, „За ОДО“ в кв. 483 на гр. Казанлък.

 

6. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9351 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет три пет едно) с обща площ 1237 (хиляда двеста тридесет и седем) кв. м, по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9352, 35167.503.9350, 35167.503.9349, 35167.503.9460, 35167.503.9348, 35167.503.9458, 35167.503.9477, 35167.503.9354; Предишен идентификатор: 35167.503.1223; 35167.503.1224, 35167.503.1355. По Подробен устройствен план (ПУП), одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот (УПИ) IX-9351, „За ОДО“ в кв. 484 на гр. Казанлък.

 

II. Утвърждава пазарните оценки от м. май 2022 г. на имотите по т. I в размер, както следва:

 

Обект

Пазарна оценка, лв. без ДДС

1.

ПИ с идентификатор 35167.503.9160, с площ 202 кв. м, гр. Казанлък

16 370 лв.

2.

ПИ с идентификатор 35167.503.9158, с площ 269 кв. м, гр. Казанлък

21 800 лв.

3.

ПИ с идентификатор 35167.503.9388, с площ 1328 кв. м, гр. Казанлък

96 860 лв.

4.

ПИ с идентификатор 35167.503.9386, с площ 510 кв. м, гр. Казанлък

37 200 лв.

5.

ПИ с идентификатор 35167.503.9385, с площ 917 кв. м, гр. Казанлък

63 170 лв.

6.

ПИ с идентификатор 35167.503.9351, с площ 1237 кв. м, гр. Казанлък

80 200 лв.

 

 

III. Да се проведат публични търгове с явно наддаване за продажба на общински нежилищни имоти, както следва:

 

1. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9160 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет едно шест нула) с обща площ 202 (двеста и два) кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.506.9635, 35167.503.9159, 35167.503.9451; Предишен идентификатор: 35167.503.1259; 35167.503.1367. По Подробен устройствен план (ПУП), одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот (УПИ) XIV-9160, „За ОДО“ в кв. 467 на гр. Казанлък.

 

2. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9158 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет едно пет осем) с обща площ 269 (двеста шестдесет и девет) кв. м, по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.506.9635, 35167.503.9157, 35167.503.9451, 35167.503.9159;

Предишен идентификатор: 35167.503.1262; 35167.503.1367. По Подробен устройствен план (ПУП), одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот (УПИ) XII-9158, „За ОДО“ в кв. 467 на гр. Казанлък.

 

3. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9388 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет три осем осем) с обща площ 1328 (хиляда триста двадесет и осем) кв. м, по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9387, 35167.503.9386, 35167.503.9385, 35167.503.9384, 35167.503.9463, 35167.506.9635; Предишен идентификатор: 35167.503.1313; 35167.503.1314, 35167.506.9635; По Подробен устройствен план (ПУП), одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот (УПИ) IX-9388, „За ОДО“ в кв. 483 на гр. Казанлък.

 

4. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9386 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет три осем шест) с обща площ 510 (петстотин и десет) кв. м, по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9387, 35167.505.87, 35167.503.9385, 35167.503.9388, 35167.506.9635; Предишен идентификатор: 35167.503.1336. По Подробен устройствен план (ПУП), одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот (УПИ) VII-9386, „За ОДО“ в кв. 483 на гр. Казанлък.

 

5. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9385 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет три осем пет) с обща площ 917 (деветстотин и седемнадесет) кв. м, по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9388, 35167.503.9386, 35167.505.87, 35167.503.9384; Предишен идентификатор: 35167.503.1311. По Подробен устройствен план (ПУП), одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот (УПИ) VI-9385, „За ОДО“ в кв. 483 на гр. Казанлък.

6. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9351 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет три пет едно) с обща площ 1237 (хиляда двеста тридесет и седем) кв. м, по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9352, 35167.503.9350, 35167.503.9349, 35167.503.9460, 35167.503.9348, 35167.503.9458, 35167.503.9477, 35167.503.9354; Предишен идентификатор: 35167.503.1223; 35167.503.1224, 35167.503.1355. По Подробен устройствен план (ПУП), одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот (УПИ) IX-9351, „За ОДО“ в кв. 484 на гр. Казанлък.

Търгoвете да се проведат при следните условия:

1. Начална тръжна цена:

 

Обект

Начална тръжна цена, лв. без ДДС

1.

ПИ с идентификатор 35167.503.9160, с площ 202 кв. м, гр. Казанлък

16 370 лв.

2.

ПИ с идентификатор 35167.503.9158, с площ 269 кв. м, гр. Казанлък

21 800 лв.

3.

ПИ с идентификатор 35167.503.9388, с площ 1328 кв. м,

гр. Казанлък

96 860 лв.

4.

ПИ с идентификатор 35167.503.9386, с площ 510 кв. м, гр. Казанлък

37 200 лв.

5.

ПИ с идентификатор 35167.503.9385, с площ 917 кв. м, гр. Казанлък

63 170 лв.

6.

ПИ с идентификатор 35167.503.9351, с площ 1237 кв. м, гр. Казанлък

80 200 лв.

 

Достигнатата цена, както и дължимият ДДС се заплащат от спечелилия участник в лева до деня на подписване на договора  за  продажба по сметка, посочена в проектодоговора към тръжната документация.

 

2. Стъпка за наддаване – 10% от началната тръжна цена.

 

3. Депозитът за участие е парична вноска в размер на 50 % от началната тръжна цена, която се внася по сметка BG 18 SOMB 9130 33 2172 7300 в „Общинска банка” АД, гр. Казанлък, BIC SOMBBGSF, до изтичане срока за подаване на предложения за участие. Валидни са вноски от името и за сметка на кандидата за участие в търга.

 

4. Получаване на тръжна документация – от ст. 21 на Община Казанлък срещу квитанция за платена цена за тръжна документация в размер на 180 лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата в ЦАО при Община Казанлък или по банков път, преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344, код вид на плащане: 44 70 00 в „Общинска банка” АД, гр. Казанлък, BIC SOMBBGSF до изтичане срока за подаване на предложения за участие. Валидни са такси от името и за сметка на кандидата за участие в търга.

 

5. При получаване на тръжната документация кандидатите представят:

а) Извлечение от Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Агенцията по вписванията при Министерство на правосъдието.

 

б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната документация (ако представителната власт не може да се установи от удостоверението за вписване в Търговския регистър или кандидатът се представлява от пълномощник);

в) документ за самоличност на лицето, което закупува тръжната документация.

При получаване на тръжната документация кандидатите попълват декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по ЗПСК и сведенията, представляващи служебна тайна.

 

6. Предложения за участие се приемат до 12:30 часа в последния работен ден, предхождащ датата на търга в деловодството на Община Казанлък.

 

7. Оглед на обекта – от 10:00 до 17:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на предложения за участие.

 

8. Търговете да се проведат на 21-вия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” в Ритуалната зала на Община Казанлък, с начални часове както следва:

 

 

Обект

Час на търга

 

 

 

1.

ПИ с идентификатор 35167.503.9160, с площ 202 кв. м, гр. Казанлък

14:00

2.

ПИ с идентификатор 35167.503.9158, с площ 269 кв. м, гр. Казанлък

14:30

3.

ПИ с идентификатор 35167.503.9388, с площ 1328 кв. м,                              

гр. Казанлък

15:00

4.

ПИ с идентификатор 35167.503.9386, с площ 510 кв. м, гр. Казанлък

15:30

5.

ПИ с идентификатор 35167.503.9385, с площ 917 кв. м, гр. Казанлък

16:00

6.

ПИ с идентификатор 35167.503.9351, с площ 1237 кв. м,

гр. Казанлък

16:30

 

 

9. В случай на липса на кандидати на двадесет и първия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”, търговете да се проведат на тридесет и петия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” при същите условия.

 

IV. Утвърждава тръжна документация за продажба на имотите по т. ІІІ, ведно с информационен меморандум като част от нея.

 

V. За провеждане на търговете по т. ІІІ, назначава комисия в състав:

Председател:   Драгомир Петков – зам.-кмет

Членове:          Здравко Балевски – началник отдел ПНОЧРОП

                           Даниела Колева – началник отдел ИУС

                           Детелина Карчева – ст. експерт ОСГП

                           Евгения Андонова – ст. експерт ОС

                           Мария Цонева – общински съветник

                           Георги Пенчев – общински съветник

Резервни членове: Кольо Байков – гл. юрисконсулт

          Таня Бъчварова – ст. експерт ОС-А

          Олга Шикова – гл. експерт ОС-А

 

В случай на отсъствие на председателя, същият да бъде заменен от Даниела Колева – член на комисията. При отсъствие на юрисконсулта да бъде заменен от Кольо Байков – резервен член. За останалите членове, резервни - Таня Бъчварова и Олга Шикова. Определя възнаграждение в размер на 1 % от достигнатата тръжна цена за търга по т. ІІІ, което се разпределя поравно между членовете на комисията, участвали при провеждане на търга.

 

VI. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички действия по организация и провеждане на търга по т. ІІІ, както и сключване на договор за приватизация, регламентиран в Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС №213 от 25.09.2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 37 от 21.04.2020 г., в сила от 21.04.2020 г.)

 

Настоящото решение подлежи на обнародване в ДВ и на интернет страницата на Общински съвет, съгласно чл.31, ал.3 от ЗПСК. Разноските за публикациите са за сметка на Община Казанлък.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 29 общински съветници, от които „За” 22.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/07/2022 г.