РЕШЕНИЕ
№734
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.06.2022 г., Протокол №41


Относно: ОС_1735/13.06.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част 101/886 идеални части от УПИ I-88, с обща площ 886 кв. м, с. Голямо Дряново, общ. Казанлък, за сумата от 1000 лв. без ДДС.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация постъпи Заявление от Кристиан Христов с вх. №94-К-3889-3'6/20.04.2022 г. за закупуване на общинската част от УПИ I-88, кв. 19 с площ 886 кв. м по действащ ПУП на с. Голямо Дряново, общ. Казанлък, одобрен със Заповед №135/1995 г. на кмет. Заявителят е собственик на дворно място с площ 785 кв.м, съгласно н.а. №184, т. II, рег. №1937, Дело №364/10.07.2018 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. рег. №3945, вх. №3951/10.07.2018 г., акт №23, т. 14, Дело №2829 и н.а. №124, т. I, рег. №702, Дело №120/10.03.2020 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. рег. №1264, вх. №1264/10.03.2020 г., акт №32, т. 5, Дело №882.

Община Казанлък е собственик на част 101/886 идеални части от УПИ I-88 с обща площ 886 кв.м в кв. 19 по действащ ПУП на с. Голямо Дряново, одобрен със Заповед №135/1995 г., без построената в имота сграда по АЧОС №3896/03.11.2020 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. рег. №110, вх. рег. №110/ 07.01.2021 г., акт 82, т. 1, н. Дело №82.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Казанлък за 2022 г., приета с приета с Решение №556/25.11.2021 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани за прекратяване на съсобственост. На основание чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда на чл.48, ал.1 и ал.2 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е необходимо Общински съвет-Казанлък да приеме решение за продажба на общинската част от имота и да определи пазарната цена.

Изготвени са данъчна и пазарна оценки. Данъчната оценка на общинската част от имота е 266,60 лева, съгласно Удостоверение за ДО №7404064063/03.06.2022 г. на Дирекция МП, а изготвената от оценител пазарна оценка е на стойност 1 000,00 лева, без ДДС.“

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.1, ал.9, чл.36, ал.1, т.2, във вр. с чл.35, ал.4, т.2, чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.48, ал.2 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък,

  

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2022 г., приета с приета с Решение №556/25.11.2021 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

АОС

Име, фамилия (фирма)

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

№3896 от 03.11.2020 г.

Кристиан Христов

1 000,00

За ЖС

101/886 ид. части от УПИ I-88 с площ 886 кв. м, кв. 19 на с. Голямо Дряново

 

2. Да се прекрати съсобствеността върху Урегулиран поземлен имот (УПИ) I-88 (първи за осемдесет и осми) с обща площ 886 (осемстотин осемдесет и шест) кв.м в кв. 19 (деветнадесети) по действащ Подробен устройствен план на с. Голямо Дряново, одобрен със Заповед №135/1995 г. на кмет, без построената в имота сграда, при граници: изток – улица; юг - УПИ Х-87; запад – УПИ II-80 и север – улица, чрез продажба на общинската част 101/886 (сто и една към осемстотин осемдесет и шест) идеални части от земята на съсобственика – Кристиан Христов за сумата от 1 000,00 (хиляда) лева, без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на Общината да издаде заповед и сключи договор за прекратяване на съсобствеността в срока на адекватност на пазарната оценка, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Кристиан Христов, адрес: гр. Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 28 общински съветници, от които „За” 27.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/07/2022 г.