РЕШЕНИЕ
№737
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.06.2022 г., Протокол №41

Относно: ОС_1746/16.06.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно Одобрение на проект на Акт за възлагане изпълнението на услуга от общ икономически интерес (УОИИ) в рамките на Проект №BG16RFOP001-1.024-0005-C02 „Изграждане на социални жилища“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР).


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: “При условията, посочени в Решение на ЕК 2012/21/ЕС относно прилагането на член 106, Параграф №2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавна помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес (по-долу „Решение за УОИИ“), е възможно предоставянето на държавна помощ под формата на компенсация на предприятия, на които е възложено предоставянето на УОИИ. Дейностите за посрещане на социални нужди във връзка със социалното жилищно настаняване и грижите, и социалното включване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение са сред УОИИ, попадащи в обхвата на Решение за УОИИ (чл.2, пар. 1, б. „в“).

Проект №BG16RFOP001-1.024-0005-C02 „Изграждане на социални жилища“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, попада под режим на държавна помощ, като изградената социална инфраструктура – 10 (десет) броя социални жилища, респективно дейността по социално жилищно настаняване, служи за изпълнението на услуги от общ икономически интерес. Осигуряването на социални жилища за лица и семейства в неравностойно положение представлява УОИИ, която се предоставя от общината при условия и параметри, определени от нея самата.

В Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) общината е определена като основна административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление. Съгласно чл.17, ал.1 от ЗМСМА местното самоуправление се изразява в правото и възможността гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност, включително тези в сферата на социалните услуги. Една от основните дейности и отговорности на общината (изпълнявана чрез органите на местното самоуправление) е изграждането на подходяща социална инфраструктура, която е и приоритет на всеки краткосрочен, средносрочен или дългосрочен план или програма. Социалната инфраструктура се използва за предоставянето на социални услуги, включително за осигуряване на подслон на най-нуждаещите се. В тази връзка осигуряването на социални жилища е услуга, която е изцяло в компетенциите на общината, като при организирането на тази услуга общината изпълнява своите задължения към обществото и осъществява дейност в обществена полза, а именно осигуряване на подслон и нормални условия на живот на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение,

които не могат да си позволят собствен дом или жилище под наем на пазарни цени и които на практика нямат друга алтернатива, тъй като не съществува предлагане на жилища за такъв вид ползватели.

 

Компетентността на Общинския съвет съгласно приложимото национално законодателство обхваща определянето на жилищната нужда и настаняването в общински жилища по силата на нормативно регламентирана административна процедура, която се установява от него в наредба, по силата на законовата делегация от чл.45а от Закона за общинската собственост (ЗОС). Това е и органът, който следва да вземе решение за това кои точно общински жилища следва да служат за целите на жилищно настаняване като УОИИ, като форма на разпореждане и/или управление с общинската собственост – чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). С оглед на посоченото Общинският съвет е компетентният орган, който по силата на нарочен акт (решение на Общинския съвет) може да определи по какъв ред и чрез кои звена Общината ще оперира със социалните жилища и ще осъществява контрол върху спазването на приетите от този орган нормативни и др. правила (във връзка с приетата за тази цел наредба). Общинският съвет е органът, който ще „възложи" изпълнението на УОИИ и ще контролира предоставянето на услугата съвместно с кмета на общината.

 

Съгласно Наредба №12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища в Община Казанлък на Общински съвет – Казанлък и по-конкретно Глава трета „А“ Социални жилища от същата, дейността по настаняване в социални жилища на лица и семейства в неравностойно положение на територията на общината представлява социална УОИИ, която се предоставя от Община Казанлък  и се управлява от кмета на общината. Предоставянето на УОИИ е възложено на отдел „Икономика по управление на собствеността“. Като следващата стъпка Общински съвет – Казанлък следва да определи редът за управление и стопанисване на социални жилища, следвайки Решението за УОИИ. Определянето става посредством изготвения проект на Акт за възлагане, в който са разписани механизмите за управление на социалните жилища. Преди да бъде представен за одобрение от Общинския съвет, Актът за възлагане беше представен на Управляващия орган на оперативната програма и одобрен от същия.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение на ЕК за УОИИ от 20.12.2011 г. относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавна помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес Общински съвет – Казанлък

 

Р Е Ш И:

 

1. Одобрява така представения проект на Акт за възлагане на услуга от общ икономически интерес (УОИИ) в областта на социалното жилищно настаняване.

 

2. Възлага на Кмета на Община Казанлък да издаде Акт за възлагане на услуга от общ икономически интерес (УОИИ) в областта на социалното жилищно настаняване.

 

3. Възлага на Кмета на Община Казанлък да извърши и всички необходими действия за изпълнение на настоящето решение.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в гласуване 27 общински съветници, от които „За” 27.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                       (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 05/07/2022 г.