РЕШЕНИЕ
№738
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.06.2022 г., Протокол №41

Относно: ОС_1728/09.06.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване за схеми за ЕЛ и ВиК за Поземлен имот №35167.97.39 - с НТП "Нива", местност "Големите ливади" с площ от 434,00 кв.м по КККР на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТТЕ: 35167, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в "За обществено обслужване и търговия"; 2. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план - парцеларен план на пътна връзка, осигуряваща достъп до Поземлен имот №35167.97.39 - с НТП "Нива", местност "Големите ливади" с площ от 434,00 кв.м по КККР на гр. Казанлък, засягащ Поземлени имоти №35167.56.316 и №35167.56.428 по КККР на гр. Казанлък; 3. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация са постъпили Заявления с вх. №194-С-7440-2#1/19.05.2022 г. и  вх. №194-С-7440-2#2/19.05.2022г. от Стоян Иванов, в качеството му на собственик на ПИ с идентификатор 35167.97.39 – с НТП “Нива”, местност „Големите ливади“ с площ от  434.00 кв.м. по КККР на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №РД-18-88 от 26.11.2015 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 35167, община Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в „За обществено обслужване и търговия“. При граници и съседи: север – ПИ 35167.97.1, изток - ПИ 35167.97.2, юг – ПИ 35167.97.11, запад – ПИ 35167.56.316. 

Инвестиционното намерение на възложителя е да промени предназначението  и начина на трайно ползване на поземления имот от „Нива“, в „За обществено обслужване и търговия“ с цел изграждане на обслужващи и търговски сгради.

Съгласно Общия устройствен план на Община Казанлък е видно, че имота попада в смесена многофункционална зона (Смф), за която се допускат безвредни промишлени производства, складови дейности и допълващи ги административни, обществено обслужване,

търговия и др. Не се допускат дейности, сгради и съоръжения, свързани с авторемонти; продажба, складиране съхранение на употребявани авточасти, на стари МПС, на отпадъци от черни и цветни метали; автоморги и всички дейности, свързани с използването на стари МПС и поддръжката им. Текущото предложение не противоречи на предвижданията на плана.

Проектните показатели за свободното застрояване в зона Смф са: до 15 м височина кота корниз, плътност на застрояване до 70%, коефициент на интензивност 2,5 и 30% минимална площ за озеленяване.

Заданието за изработване на ПУП е съгласувано с РИОСВ – Стара Загора с предоставено Писмо №КОС-01-2029/09.05.2022 г., като за инвестиционното предложение не е необходимо мотивирано решение за преценка необходимостта от ОВОС или решение по оценка на въздействието върху околната среда. Съгласно предоставените изходни данни, ПИ с идентификатор 35167.97.39 по КККР на гр. Казанлък, местност „Големите ливади“ има лице на селскостопански път с идентификатор 35167.56.316.

На приложената транспортна схема е показан предвиденият транспортен достъп до ПИ с идентификатор 35167.97.39 от селскостопански път с идентификатор 35167.56.316.

Транспортният достъп до ПИ с идентификатор 35167.97.39 може да се осъществи чрез ПИ 35167.56.316 - с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“. Премостването на канала – ПИ с идентификатор 35167.56.428, НТП „Напоителен канал“ за достъп до ПИ с идентификатор 35167.56.316 ще се осъществи чрез асфалтобетонов двупосочен път и стоманобетонова батерия.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, ал.5, ал.7 и чл.124б, ал.1 във вр. с чл.108 от ЗУТ и чл.21, ал.3 от ЗОСС,

 

 

Р Е Ш И:

 

1. Дава разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване и схеми за Ел и ВиК захранване за Поземлен имот №35167.97.39 (при граници и съседи: север – ПИ 35167.97.1, изток- ПИ 35167.97.2, юг – ПИ 35167.97.11, запад – ПИ 35167.56.316) – с НТП “Нива”, местност „Големите ливади“ с площ от  434.00 кв.м по КККР на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №РД-18-88 от 26.11.2015 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 35167, община Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване  на имота в „За обществено обслужване и търговия“;

2. Дава предварително съгласие за преминаване и прокарване през ПИ с идентификатор 35167.56.316, с НТП „За селскостопански горски ведомствен път“ и ПИ с идентификатор 35167.56.428 с НТП „Напоителен канал“ и промяна на предназначението на част от селскостопански горски ведомствен път с площ на промяната 36.00 кв.м. (ПИ с идентификатор 35167.56.316)

3. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.

4. Определя срок на валидност на настоящето предварително съгласие – 3 години от датата на издаването му.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и СТОЯН ИВАНОВ – гр. София, район Оборище.

 

Участвали в поименно гласуване 26 общински съветници, от които „За” 26.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/07/2022 г.