РЕШЕНИЕ
№739
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.06.2022 г., Протокол №41


Относно: ОС_1694/19.05.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на ПУП - план за застрояване за Поземлен имот с идентификатор 06848.11.263, с начин на трайно ползване "за друг вид производствен, складов обект", "земеделска територия", с площ от 2.359 дка, в землище на с. Бузовград, общ. Казанлък, с цел реализиране на стопанска инициатива ведно със схеми за техническа инфраструктура; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №192-1916-2/26.04.2021 г. – Теодор Малчев  с искане за издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план–план за застрояване за ПИ с идентификатор 06848.11.263 НТП) „за друг вид производствен, складов обект“, “земеделска територия“ с площ от  2.359 дка, в землище Бузовград при граници и съседи и НТП: 06848.11.273, 06848.11.274“ - за друг вид производствен, складов обект“- частна собственост, 06848.11.42 - „пасище, мера“, публична общинска собственост и 06848.11.44 - „селско стопански, горски ведомствен път“, публична общинска собственост. Имота е застроен, съгласно кадастралната карта със сграда със застроена площ 113 кв.м. Достъпа до имота е възможен чрез ПИ с идентификатор 06848.11.44 - „селско стопански, горски ведомствен път“ до път от РПМ Казанлък-Бузовград.

Инвестиционното намерение не противоречи на зоната от ОУП на Община Казанлък, в която попада поземления имот – Пп1 (разновидност 1). Предвидени са следните показатели за застрояване: до 60% плътност на застрояване, 1.5 коефициент на интензивност, 20% минимално озеленяване и до 10 м макс. кота корниз.

Представено е уведомление от РИОСВ №КОС-01-2550(2) от 15.04.2021 г., с което се удостоверява, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1,т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

Р Е Ш И:

 

1. Дава разрешение за изработката на проект на Подробен устройствен план – план  за застрояване в едно със схеми за техническа инфраструктура за Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 06848.11.263, с начин на трайно ползване (НТП) „за друг вид производствен, складов обект“, “земеделска територия“ с площ от 2.359 дка, в землище Бузовград с цел реализиране на стопанска инициатива  при граници:  06848.11.273, 06848.11.274, 06848.11.42.

2. Одобряване на задание, съставени от Възложителя.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Теодор Малчев  – гр. Казанлък.

Участвали в гласуване 23 общински съветници, от които „За” 22.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/07/2022 г.