РЕШЕНИЕ
№740
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.06.2022 г., Протокол №41

Относно: ОС_1713/02.06.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработване на ПУП - план за застрояване, план-схеми за електрозахранване, водопровод и транспортен достъп за Поземлен имот с идентификатор 35167.182.228 по КККР на землището на гр. Казанлък, местност "Старите лозя". 2. Одобряване на заданието, съставено от възложителя.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №194-И-434-1#1/10.02.2022 г. от Иван Влахов, с искане за издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване, план-схеми за елементи на техническата инфраструктура и транспортен достъп и  за Поземлен имот с идентификатор 35167.182.228 по КККР на землището на гр. Казанлък, местност „СТАРИТЕ ЛОЗЯ“, с цел промяна на предназначението на земеделската земя в урбанизирана територия, устройствена зона - „Рекреационна устройствена зона за вилен отдих“, установено предназначение - „За вилна сграда“.

Поземлен имот с идентификатор 35167.182.228 е с площ 1 290 кв.м., с НТП: лозе, с трайно предназначение на територията: земеделска, при съседи: 35167.182.227 - лозе, 35167.182.404 и 35167.212.196 – селскостопански път. Намира се източно от територията на гр. Казанлък и северно от път I-5 клас Казанлък – Стара Загора.

Съгласно данните от Заданието за проектиране, инвестиционното намерение на Възложителя е след промяна на предназначението на земеделската земя да изгради вилна  сграда. Транспортният достъп до имота ще бъде от общински път ПИ 35167.212.196 с НТП : селскостопански, горски, ведомствен път. Захранването с ток ще се извърши с генератор, без включване към електоразпределителната мрежа. Захранването с вода ще се извърши от собствен водоизточник. Отпадъчните води ще са от битов характер и ще се отвеждат в изгребна яма.

Извън границите на урбанизираните територии, застрояване може да се извърши съгласно чл.59, ал.1 от ЗУТ въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план, след промяната на предназначението на земята.

Имотът попада в рекреационна устройствена зона за вилен отдих /Ов/ съгласно ОУП на община Казанлък. Инвестиционното намерение е в съответствие с допустимите дейности в тази зона.  Предвидените в заданието показатели за застрояване: макс. Пл. застр. = 40%, макс. Кинт = 0,8, мин. Пл.озел. = 50%, максимална височина до 7 м., са в съответствие с градоустройствените параметри на зоната.

На основание чл.125, ал.8 от ЗУТ инвестиционното предложение не подлежи на съгласуване с РИОСВ – Стара Загора и НИНКН, тъй като с него не се определя рамка за инвестиционни предложения по Приложение №1 към чл.92, т.1 и Приложение №2 към чл.93, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за опазване на околната среда, не се отнасят за предприятия и съоръжения по чл.104 от Закона за опазване на околната среда и не попада в защитени зони и които са в съответствие с предвижданията на общ устройствен план, одобрен при спазване на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и Закона за културното наследство.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен план на Поземлен имот извън границите на урбанизираните територии се дава с решение на Общинския съвет, по предложение на кмета на общината. План-схемите за водоснабдяване, канализация, електроснабдяване и транспортен достъп придружават ПУП съгласно чл.108, ал.2 от ЗУТ.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет с разрешението одобрява и заданието, съставено от Възложителя.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.5 и ал.7, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

 

1. Разрешава изработването на проект на Подробен устройствен план – план за застрояване,  план-схеми за електрозахранване, водопровод и транспортен достъп за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 35167.182.228 по КККР на землището на гр. Казанлък, местност „СТАРИТЕ ЛОЗЯ“, при съседи: 35167.182.227, 35167.182.404 и 35167.212.196.

2. Одобрява заданието, съставено от Възложителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Иван Влахов адрес: гр. Казанлък.

Участвали в гласуване 22 общински съветници, от които „За” 22.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/07/2022 г.