РЕШЕНИЕ
№741
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.06.2022 г., Протокол №41


Относно: ОС_1742/15.06.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - парцеларен план за водопровод с цел водоснабдяване на Поземлен имот с идентификатор 53179.2.10 с начин на трайно ползване "ниско застрояване", територия "урбанизирана", с площ от 8.589 дка, в землище на с. Овощник, общ. Казанлък; одобряване на задание, съставено от Възложителя.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №194-Д-6242-1/08.06.2022 г. от Драгомир Стойков с искане за издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на водопровод на територията на землище Овощник за захранване на обекти в ПИ с идентификатор 53179.2.10 с начин на трайно ползване „ниско застрояване“, територия - “урбанизирана“ с площ от 8.589 дка,  в землище село Овощник при граници и съседи и НТП: 53179.2.9 -“ниско застрояване“, 53179.2.8 - „ов. градина“, 53179.2.11 – „ов. градина“ и 53179.2.73 - за „селскостопански горски ведомствен път“. В имота са изградени сгради в груб строеж на основание разрешения за Строеж №87/2011 г.  №3/2018 г.

Представено е становище за  ПУП от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД №ТО-ИДП 625/09.12.2021 г. с точка на присъединяване водопровод „Темелков авто“ ООД с диаметър на тръбите Ф90-ПЕ.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1,  т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

 

1.Дава разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план - парцеларен план за водопровод с цел водоснабдяване на Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 53179.2.10 с начин на трайно ползване „ниско застрояване“, територия - “урбанизирана“ с площ от 8.589 дка, в землище село Овощник при граници и съседи и НТП:53179.2.9 - “ниско застрояване“ – частна собственост, 53179.2.8 - „ов. градина“ - частна собственост, 53179.2.11 –„ов. градина“ - частна собственост и 53179.2.73 - за „селскостопански горски ведомствен път“ – публична общинска собственост. Проектната дължина на трасето на водопровода е 466.55 и сервитут от 926 кв.м.

2. Дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права /сервитут/ в ПИ с НТП „селскостопански, горски ведомствен път“, публична общинска собственост със следните идентификатори 53179.2.69, 53179.2.70 и 53179.2.74 в землище село Овощник, общ сервитут 0.926 дка, съгласно приложения регистър към заданието.

3. Определя срок на валидност на настоящото предварително съгласие 2 години от дата на издаването му

4. Одобрява задание, съставено от Възложителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Драгомир Стойков, с адрес: гр. Казанлък.

 

Участвали в гласуване 24 общински съветници, от които „За” 24.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/07/2022 г.