ОС_1782/08.07.2022 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Определение № 453/04.07.2022 г. по Адм. дело № 405/2022 г., с което оставя без разглеждане жалбата на Георги Георгиев от гр. Казанлък против Решение № 711/26.05.2022 г. на ОбС и прекратява производството по делото.