РЕШЕНИЕ
№ 745
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.07.2022 г., Протокол №42


Относно: ОС_1805/15.07.2022 г. - Доклад от Лилия Цонкова - За Кмет на Община Казанлък, оправомощена със Заповед №1117/08.07.2022 г. с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - парцеларен план за електропровод, с цел електрозахранване на Поземлен имот с идентификатор 40292.68.13, с начин на трайно ползване "за стопански двор", територия "земеделска", с площ от 2,882 дка в землище на гр. Крън; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило Заявление с вх.№ 168-4397-1#5/05.07.2022 г. от „МЕДМЕТАЛ 2011“ ООД с искане за издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на електропровод на територията на землище Крън за захранване на обекти в  ПИ с идентификатор 40292.68.13 с начин на трайно ползване „за стопански двор“, територия - “земеделска“ с площ от  2.882 дка,  в землище град Крън при граници и съседи и НТП: 40292.68.14 – „за друг вид производствен, складов обект“, 40292.71.4 – „ниско застрояване“, 40292.71.6 – „ниско застрояване“, 40292.148.20 – „пасище“, 40292.148.637 – „пасище“, 40292.148.638 – „за селскостопански, горски, ведомствен път“, 40292.68.12 – „за селскостопански, горски, ведомствен път“, 40292.68.40 – „за друг вид производствен, складов обект“. В имота е изградена селскостопанска сграда на един етаж със застроена площ от 578 кв.м.

Трасето на електрозахранване (въздушно по стоманено поцинковано въже) от мачтов трафопост номер 14 в ПИ 40292.71.6 в гр. Крън, съгласно техническо задание преминава през следните поземлени имоти с идентификатор и с начин на трайно ползване (НТП): 40292.71.6 – „ниско застрояване“,  40292.74.5 – „канал“, 40292.148.638 – „селскостопански път“, 40292.148.20 – „пасище“, 40292.68.13 – „стопански двор“. Проектната дължина на трасето на електропровода е 77.50 м, като 33.80 м са в имота на възложителя и сервитут 77.50 кв.м. Предложението за парцеларен план е изработено на основание становище 04489305/02.12.21г на ЕРЮГ, КЕЦ Казанлък възможното място на присъединяване към съществуващата мрежа е ТНН на ТП 14 Крън, извод СН КРЪН, п/ст Хидравлика.                                                                                                                 

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.25, ал.4 във вр. с ал.3, т.1 и ал.5 от ЗСПЗЗ,

 

Р Е Ш И:

 

1. Дава разрешение за възлагане изработката на Проект за подробен устройствен план – парцеларен план за електропровод с цел електрозахранване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 40292.68.13 с начин на трайно ползване „за стопански двор“, територия - “земеделска“ с площ от  2.882 дка,  в землище град Крън при граници и съседи и НТП: 40292.68.14 – „за друг вид производствен, складов обект“, 40292.71.4 – „ниско застрояване“, 40292.71.6 – „ниско застрояване“, 40292.148.20 – „пасище“, 40292.148.637 – „пасище“, 40292.148.638 – „за селскостопански, горски, ведомствен път“, 40292.68.12 – „за селскостопански, горски, ведомствен път“, 40292.68.40 – „за друг вид производствен, складов обект“. Трасето на електрозахранване (въздушно по стоманено поцинковано въже) от мачтов трафопост номер 14 в ПИ 40292.71.6 в гр. Крън, съгласно техническо задание преминава през следните поземлени имоти с идентификатор и с начин на трайно ползване (НТП): 40292.71.6 – „ниско застрояване“,  40292.74.5 – „канал“, 40292.148.638 – „селскостопански път“, 40292.148.20 – „пасище“, 40292.68.13 – „стопански двор“. Проектната дължина на трасето на електропровода е 77.50 м, като 33.80 м са в имота на възложителя и сервитут 77.50 кв.м.

2. Одобрява Задание, съставено от Възложителя.

3. Дава предварително съгласие за промяна на предназначението и за учредяване на сервитут в поземлени имоти с идентификатор и начин на трайно ползване 40292.148.20 – „пасище“, 40292.148.638 – „селскостопански път“, публична общинска собственост, 40292.74.5 – „канал“, общинска частна собственост, находящи се в землището на гр. Крън, засегнати от парцеларния план за електропровод.

4. Определя срок на валидност на настоящото предварително съгласие – 2 години от датата на издаването му.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и „МЕДМЕТАЛ 2011“ ООД, с адрес: община Казанлък, гр. Крън, ул. „Хаджи Димитър Асенов“ №4.

Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За” 30.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/08/2022 г.