РЕШЕНИЕ
№ 746
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.07.2022 г., Протокол №42

Относно: ОС_1810/18.07.2022 г. - Доклад от Лилия Цонкова – зам.-кмет на Община Казанлък, оправомощена със Заповед №1117/08.07.2022 г. с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „1. Причините, които налагат изменението и допълнението на Наредба №12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища е това, че досега предоставяните такива са на ограничен брой лица. В община Казанлък все повече граждани се нуждаят от подпомагане с общинско жилище, а към така действащата наредба едно жилище предоставено на граждани с жилищни нужди, след изтичане на договора има възможност за подновяването му и то продължава да му бъде предоставяно. Когато наемателят изпълнява добросъвестно задълженията си по договора и не съществува друга пречка, по предложение на комисията по чл. 8, наемното правоотношение може да бъде продължено с нов договор за срок до 5 години. Така в общинските жилищата има настанени граждани от 20 и повече години.

2. Цели, които се поставят с  изменението и допълнението Наредба №12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища

Целта на промяната е гражданите да бъдат подпомогнати за срок до 10 години, което да дава право на повече лица да им се предостави жилище на преференциални цени. Много от жилищата, които общината отдава под наем са къщи, вече попадащи в улична регулация, което налага те да бъдат съборени. Също така съборени се налага да бъдат и други, които са ги обитавани от недобросъвестни наематели и не са полагали достатъчни грижи за опазване, поддържане и стопанисване.

От прекалената експлоатация къщите са в лошо състояние, без вътрешен санитарен възел и без канализация.

Предстои промяна и на брутния средно месечен доход на член от семейството за предходните шест месеца да не надвишава 80% от минималната работна заплата за страната. С тази промяна ще подпомогнем повече социално слаби семейства, давайки им старт и сигурност за определен период от време.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

За прилагане на измененията в Наредбата не е необходимо разходването на бюджетни средства.
4. Очаквани резултати от изменението и допълнението на Наредба №12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища. Подпомагане на граждани, които чакат настаняването в общински жилища повече от 5 години. Поради ограничения брой на такива и настанените граждани от 20 и повече години, които продължават да бъдат наематели.

 

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

 Предлаганият проект за изменение и допълнение на Наредба №12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство. Изработеният проект за изменение и допълнение на нормативен административен акт е публикуван на електронната страница на Община Казанлък (www.kazanlak.bg) на 17.06.2022 г. в рубриката ,,Обществени обсъждания“, с което е спазено изискването на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове за осигуряване на възможност от всички заинтересовани лица да депозират предложения и становища по него. До момента на внасянето на настоящият доклад няма постъпили такива.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 2  от ЗМСМА, чл. 76, ал. 3, чл. 79 от АПК, чл.8 във връзка с чл.7, ал.2, чл.11, ал.3 от ЗНА,

Р Е Ш И:

 

I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища.

§1. В чл. 4 се изменя т. 9 „брутният средномесечен доход на член от семейството за предходните шест месеца, не надвишава  80% от минималната  работна заплата за страната“

 

§2. В чл. 16 изменя ал. 2 и се създават нови алинеи 3 и 4 със следния текст:

(2) Въз основа на настанителна заповед на кмета на общината се сключва договор за наем за срок до 3 /три/ години.

(3) В случай, че наемателят изпълнява добросъвестно задълженията си по договора, по предложение на комисията по чл.8, срока на договора може да бъде удължен за срок до 5 години с допълнително споразумение.

(4) Настаняването на граждани и техните семейства с установени жилищни нужди имат право на сключени договори до 10 години общо, независимо от броя и срока на настаняванията, с изключение на  доказана самотност на възрастни хора над 75 годишна възраст или хора притежаващи ЕР на ТЕЛК/НЕЛК над 90 % с чужда помощ. След изтичане на 10 годишния срок наемателят няма право в срок до изтичане на 5 години, считано от прекратяване на наемното правоотношение да подава документи за картотекиране и настаняване в общинско жилище.

 

§3. В чл. 16, ал. 3, ал. 4, ал. 5, ал. 6 и ал. 7 стават съответно „ал. 5, ал. 6, ал. 7, ал. 8 и ал. 9“.
 

§4. В чл. 22к допълва с думите „изчислен на месечна база“, а думата „общинското“ се изменя на „социално“ и придобива следния текст: „Граждани с прекратени наемни правоотношения до освобождаването на социално жилище заплащат пазарен наем в размер на 1,50 лв. за квадратен метър застроена площ, изчислен на месечна база“.

 

§ 5. В чл. 34 изменя последното изречение и придобива следния текст: „За наемател с прекратени наемни правоотношения, поради виновно поведение от негова страна или в случай на принудително изземване на имота, депозитната вноска не се възстановява“.

 

§ 6. В чл. 35 допълва с думите „изчислен на месечна база“ и придобива следния текст: „Граждани с прекратени наемни правоотношения до освобождаването на общинското жилище заплащат пазарен наем в размер на 3 лв. за квадратен метър застроена площ, изчислен на месечна база“.

 

§ 7. В чл. 36, ал. 1 изменя т.1 „неплащане на наемната цена или на консумативните разноски за три месеца“

 

§ 8. В Приложение № 2 към чл.22ж в чл.11 думите „както и е длъжен да заплаща такса битови отпадъци за имота“ отпадат.

 

§ 9. В Преходни и Заключителни разпореди допълва с нов § 9. „За вече сключени договори за отдаване на жилища под наем посочени в чл.16, ал.4 ограничения не се прилагат до изтичане на техния срок.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в гласуването 28 общински съветници, от които „За” 28.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 03/08/2022 г.