РЕШЕНИЕ
№ 748
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.07.2022 г., Протокол №42


Относно: ОС_1793/14.07.2022 г. - Доклад от Лилия Цонкова - За Кмет на Община Казанлък, оправомощена със Заповед №1117/08.07.2022 г. с проект за решение относно определяне на средищни училища в община Казанлък за учебната 2022/2023 година.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Съгласно чл. 53, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование средищни детски градини и училища са включените в списък, приет от Министерския съвет по предложение на министъра на образованието и науката въз основа на решение на съответните общински съвети и обнародван в "Държавен вестник". Списъкът се актуализира ежегодно до 1 ноември. В община Казанлък за учебната 2021/2022 г. бяха утвърдени за средищни с Решение на Министерски съвет № 833 от 01.12.2021 г. следните общински училища: ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Шипка, ОУ „Д-р Петър Берон“, с . Овощник и ОУ „Христо Ботев“, с . Енина.

Във връзка с прилагане чл. 2 и чл. 3, ал. 1 от Постановление № 128 на МС от 29.06.2017 година списъкът на средищните детски градини и училища се актуализира ежегодно по мотивирано предложение на кмета на общината след решение на общинския съвет. Предложенията по ал. 1 се внасят до 10 септември в Министерството на образованието и науката.

За учебната 2022/2023 година в средищните училища по данни на директорите ще се обучават общо 70 ученици от 1 до 7 клас от населени места, в които няма училище, разпределени, както следва:

- в  ОУ „Д-р Петър Берон“, с. Овощник - 23 ученици:  18 от с. Черганово и 5 от с. Розово

- в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Шипка - 34 ученици: 16 от с. Ясеново и 18 от с. Дунавци

- в ОУ „Христо Ботев“, с. Енина - 13 ученици от с. Долно Изворово

Организацията на учебния ден в посочените училища е целодневна, на едносменен режим. Обедното хранене се извършва чрез кетъринг.

Транспортът на пътуващите ученици до средищните училища от гореописаните населени места, в които няма училище, е организиран посредством училищни автобуси, предоставени на Община Казанлък от Министерство на образованието и науката, съгласно договор № Д 08-6/06.02.2017 г. и Договор №Д09-11/25.05.2021 г., във връзка със Заповед №РД-11-9/24.01.2017 г. и Заповед №РД 11-9/06.04.2021 г. на министъра на образованието и науката. Маршрутните разписания на училищните автобуси се утвърждават със заповед на кмета на община Казанлък за всяка учебна година.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 2 и чл. 3, ал. 1 от Постановление № 128 на МС от 29.06.2017 година, във връзка с чл. 53, ал. 5 от ЗПУО,

 

 

Р Е Ш И:

Определя за учебната 2022/2023 година следните общински училища за средищни:

- ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Шипка;

- ОУ „Д-р Петър Берон“, с. Овощник;

- ОУ „Христо Ботев“, с. Енина.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и директори на средищни училища: Невена Колева, директор на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Шипка, Димитър Гайдаров, директор на ОУ "Д-р Петър Берон", с. Овощник и Детелина Начева, директор на ОУ "Христо Ботев", с. Енина.

 

Участвали в поименно гласуване 24 общински съветници, от които „За” 24.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/08/2022 г.