РЕШЕНИЕ
№ 750
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.07.2022 г., Протокол №42

Относно: ОС_1788/12.07.2022 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък относно създаване на Временна комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Окръжен съд Стара Загора (Мандат- 2023 - 2027 г.)


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „В Общински съвет Казанлък постъпи Писмо с вх. № ОС-1764/28.06.2022 г. от Магдалена Иванова – Председател на Апелативен съд Пловдив, в което се посочва, че на 04.02.2023 г. изтича мандатът на действащите съдебни заседатели, участващи в разглеждането на наказателни дела в съдебния район на Окръжен съд Стара Загора. Това налага стартиране на процедура по определяне на нови заседатели за новия мандат 2023-2027 г.

На 24.06.2022 г. Общото събрание на Апелативния съд е определил броя на съдебните  заседатели за мандата общо 70 бр., от които 5 бр. от Общински съвет Казанлък, като най-малко 10 на сто от лицата, трябва бъдат с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

На основание чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), Общински съвет Казанлък следва да започне процедура по определянето на съдебните заседатели. Съгласно чл. 68в от ЗСВ, в срок от три месеца преди изтичането на мандата на заседателите /т.е. 04.11.2022г./, следва да изпратим списък на определените нови кандидати, заедно с копие от решението на Общински съвет Казанлък и документите по чл. 69, ал. 3 от ЗСВ на Председателя на Апелативен съд Пловдив, за провеждане на процедурата по избора им.

Предвид на изложеното предлагам създаването на Временна комисията за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Окръжен съд  Стара Загора (Мандат 2023 – 2027 г.).

Лицата, предлагани за съдебни заседатели, трябва да отговарят на изискванията на чл. 67 от ЗСВ: Всеки дееспособен български граждани, е на възраст от 21 години до 68 години; да има настоящ адрес в общината, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства; да има завършено най-малко средно образование; не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; да не страда от психични заболявания.

Съдебен заседател не може да бъде лице, което е съдебен заседател в друг съд, общински съветник от съдебния район, за който е избран, участва в ръководство на политическа партия, коалиция или организация с политически цели. Съдебен заседател не може също да бъде лице, което работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

Към всяко от предложенията до Комисията задължително се прилагат:

 • Автобиография, включваща данни за образование, специалност, трудова дейност, общ трудов стаж, семейно положение – подписана от кандидата;
 • Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
 • Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психично заболяване;
 • Данни за контакт на две лица, към които общинските съветници да се обръщат за препоръки;
 • Мотивационно писмо;
 • Писмено съгласие;
 • Декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;
 • Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.
 • Предложенията се докладват от Временната комисия на следващото заседание на Общинския съвет.“

  В хода на дебата постъпиха предложения за състава на комисията, които бяха приети от общинските съветници.

  Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и от чл. 66 до чл. 75 от Закона за съдебната власт,

  Р Е Ш И:

   

  1. Създава Временна комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Окръжен съд Стара Загора (Мандат 2023 г. – 2027 г.), в състав:


  Председател: Моника Динева
  Членове:  

  1. Роман Желев

  2. Мариета Пепелешкова

  3. Юзеир Кенан

  4. Чавдар Ангелов      
   

  2. Определя срок за представяне на писмени предложения за кандидати за съдебни заседатели, ведно с приложени към тях изискуеми документи в срок до 31.08.2022 г.

  3. Задължава Председателят на Временната комисия, в срок до 30.09.2022г.  да внесе доклад в ОбС Казанлък с проект за решение с предложение на съдебни заседатели за Окръжен съд Стара Загора за срок от 5 години, съобразен с изискванията, отразени в Писмо вх. № ОС-1764/28.06.2022 г. на ОбС Казанлък.

  Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

  Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

  Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

  Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

  Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и членовете на Временната комисия по т.1.

  Участвали в гласуването 30 общински съветници, от които „За” 30.

   

  Вярно с оригинала!

  ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

  (Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)  Изтегли приложенията


  публ: 03/08/2022 г.