РЕШЕНИЕ
№ 753
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.07.2022 г., Протокол №42


Относно: ОС_1784/11.07.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 5 434,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот, частна общинска собственост - земя с площ 627 кв. м, в Поземлен имот с идентификатор 83106.501.977 по КККР на с. Шейново, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е постъпило Заявление вх. №94-Г-865-1/2022 година от Ганка Иванова за закупуване на земя - частна общинска собственост. Заявителката е собственик на сграда, построена върху Урегулиран поземлен имот I в кв. 70 по Подробен устройствен план на село Шейново, одобрен със Заповед №166/05.12.1986 година, съгласно Договор за отстъпено право на строеж от 11.01.1989 година.  По действащата Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Шейново, одобрени със Заповед №РД-18-94/29.12.2009 г. на ИД на АГКК, представлява Поземлен имот с идентификатор 83106.501.977 с площ 627 кв. м. Съставен е Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №3361 от 16.01.2017 г., вписан в Служба по вписванията град Казанлък с дв. вх. №311/18.01.2017 г., акт 198, т. 1, н. д. 213.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък, приета с Решение №556/25.11.2021 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти - частна общинска собственост, по заявления на физически или юридически лица, собственици на законно построени върху тях сгради. На основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда на чл. 44, ал. 3 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък, продажбата се извършва от кмета на общината без търг или конкурс. Данъчната оценка на земята е 2965.70 лева, съгласно Удостоверение №7404064360/21.06.2022 година на Дирекция „Местни приходи“, а пазарната оценка е 5434.00 лева, без ДДС, изготвена от правоспособен оценител, по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС.

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС, за да бъде извършена  разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет – Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 44 от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък,

 

Р Е Ш И:

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2022 година, приета с Решение №556/25.11.2021 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход

(лева)

Предназначение

Описание на имота

3361/

2017 г.

Ганка Иванова

5434.00

За жилищно строителство

I с площ 627 кв. м в квартал 70 с. Шейново

 

2. Определя пазарна цена от 5434.00 (пет хиляди четиристотин тридесет и четири) лева, без ДДС, за продажба на земя - частна общинска собственост, на собственик на построената върху нея сграда: Поземлен имот с идентификатор 83106.501.977 (осем три едно нула шест точка пет нула едно точка девет седем седем) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Шейново, община Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-94/29.12.2009 г. на ИД на АГКК с площ 627 (шестстотин двадесет и седем) кв. м, адм. адрес: с. Шейново, п.к. 6144, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), при граници: 83106.501.1228 (улица), 83106.501.978, 83106. 501.1229 (улица), представляващ Урегулиран поземлен имот I (първи) в кв.70 (седемдесет) по Подробен устройствен план на село Шейново, одобрен със Заповед №166/05.12.1986 година.

 

3. Упълномощава Кмета на община Казанлък да сключи договор с Ганка Иванова от село Шейново, община Казанлък, за продажбата на общинския имот по т. 2 от настоящото решение. Всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя – Ганка Иванова.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Ганка Иванова, адрес за кореспонденция: село Шейново.

Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За” 30.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/08/2022 г.