РЕШЕНИЕ
№ 755
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.07.2022 г., Протокол №42

 

Относно: ОС_1790/12.07.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба на общинско жилище за сумата от 48 100 лв. без ДДС, находящ се в гр. Казанлък, ул. "Марица" №29, вх. А, ет.2 на наемател, настанен по административен ред.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В община Казанлък е постъпила молба с вх. № 94-И-31-1#2 г. от Иван Иванов, наемател на общинско жилище на адрес гр. Казанлък, ул. „Марица“ № 29, вх. А, ет.2, ап.5. Апартаментът е включен като жилище за отдаване под наем на граждани с установени жилищни нужди в Приложение № 15, ред 80 на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Казанлък за 2022 г., приета с Решение № 556/25.11.2021 г. на Общински съвет–Казанлък. В апартамента е настанен Иван Иванов Иванов с Договор за наем № 142/23.04.2013 г. и № 47/02.05.2018 г.

Съгласно Акт за частна общинска собственост /АЧОС/ № 4158/18.05.2022 г., вписан в Служба по вписванията град Казанлък с вх. рег. № 3120/02.06.2022 г., акт № 131, том 10, н.д.2089, Община Казанлък притежава апартамент на втори етаж в жилищен блок с адрес: гр. Казанлък, ул. „Марица“ № 29, вх.А, ап.5, представляващ обект в сграда с идентификатор 35167.505.116.1.5 със застроена площ 73,30 кв.м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК. Апартаментът се от две стаи, кухня, тераса и сервизно помещение, в това число 7,58 /седем цяло петдесет и  осем/ кв.м общи части на сградата и 1,05 % /едно запетая нула пет процента/ идеални части от правото на строеж на осеметажна жилищна сграда построена през 1977 г. с масивна  конструкция – ЕПЖС – едропанелно жилищно строителство.

На основание чл.37, ал.1 и по ред за продажба на общински жилища, установен в Наредба № 12 на ОбС Казанлък, общинските жилища могат да бъдат продавани на лица, отговарящи на конкретни условия. По установения в Наредбата ред, молбата на наемателя е разгледана от комисия, назначена с моя Заповед № 986/21.06.2022 г., която е установила наличието на изискващите се документи за продажба на общинско жилище:  да отговаря на условията за настаняване в общинско жилище за граждани с установени жилищни нужди; да е наемател на общинско жилище на основание настанителна заповед за жилище не по-малко от 3 /три/ години без прекъсване; да отговаря на нормите по чл.17 от Наредба № 12; да е направил писмено искане за закупуване до Кмета на Общината; да няма задължения към общинския бюджет.

Съгласно чл.40, ал.1 и ал.2 от Наредбата, общинските жилища се продават на техните наематели след решение на Общинския съвет, в което се посочва точният им адрес, вид, застроена площ и продажна цена, която не може да бъде по-ниска от данъчната им оценка. В Приложение №6 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 г. е предвидено разпореждане с общински жилища по заявления от наематели.

Изготвени са данъчна и пазарна оценки. Данъчната оценка на описания апартамент е 17 071,80 лв., съгласно Удостоверение №7404063309/14.04.2022 г. на Дирекция „Местни приходи“. Пазарната оценка е на стойност 48 100,00 лв. без ДДС.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9, чл.41, ал.2, чл.42, ал.2 и чл.47, ал.1, т.3 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.40 във вр. с чл.37 от Наредба № 12 на Общински съвет-Казанлък за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища, във връзка с Решение №33 на Протокол № 6 от 11.07.2022 г. на комисията по чл.8, ал.1 във вр. с чл.39 от цитираната наредба,

 

Р Е Ш И:

 

1. Променя предназначението на общинско жилище – апартамент № 5 в гр. Казанлък, ул. „Марица“ № 29, вх.А, ет.2, от „жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“ в „жилище за продажба“.

2. Изключва от Приложение №15, ред 80 на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Казанлък за 2022 г., приета с Решение № 556/25.11.2021 г. на Общински съвет – Казанлък, общинско жилище – апартамент в гр. Казанлък, ул. „Марица“ № 29, вх.А, ет.2, ап.5.

3. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Казанлък за 2022 г., приета с Решение №556/25.11.2021 г. на Общински съвет Казанлък, като към Приложение № 6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия

Приход

/лв./

Предназначение

Описание на имота

4158 от

18.05.2022 г.

Иван Иванов

48 100 лв.

Апартамент

СО 35167.505.116.1.5

 

4. Да се продаде на Иван Иванов с ЕГН хххххххххх следния имот, частна общинска собственост: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.505.116.1.5 /три пет едно шест седем точка пет нула пет точка едно едно шест точка едно точка пет/ по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Казанлък, област Стара Загора одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, последно изменение от 31.03.2022 г. на адрес: град Казанлък, ул. „Марица“ № 29, вх. А, ет.2, ап.5 със застроена площ 73,30 /седемдесет и три цяло и тридесет/ кв.м, разположен на етаж втори в сграда с идентификатор 35167.505.116.1 /три пет едно шест седем точка пет нула пет точка едно едно шест точка едно/ с предназначение жилищна  сграда – многофамилна, разположена в Поземлен имот с идентификатор 35167.505.116 / три пет едно шест седем точка пет нула пет точка едно едно шест/. Предназначение: жилище, апартамент; брой нива н обекта; един, прилежащи части: изба 12 /дванадесет/ с полезна площ 3,17 /три запетая едно седем/ кв.м при  граници: север-изба № 11, юг – коридор и запад изба № 13 за сумата от 48 100 /четиридесет и осем хиляди и сто/ лева без ДДС.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Иван Иванов – гр. Казанлък, ул. „Марица“ № 29, вх. А, ет.2, ап.5.

Участвали в поименно гласуване 29 общински съветници, от които „За” 20.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/08/2022 г.