РЕШЕНИЕ
№ 757
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.07.2022 г., Протокол №42

Относно: ОС_1800/15.07.2022 г. - Доклад от Лилия Цонкова - За Кмет на Община Казанлък, оправомощена със Заповед №1117/08.07.2022 г. с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част в Поземлен имот с идентификатор 35167.507.434, с площ 3 354 кв. м по КККР на гр. Казанлък, за сумата от 10 287,00 лв., без ДДС.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация постъпи Заявление с вх. №94-С-1784-1/20.05.2022 г. от Снежинка Караджова за закупуване на общинската част от ПИ с идентификатор 35167.507.434 с площ 3354 кв. м по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, представляващ УПИ I-434 „За Ок“ в кв. 717 на гр. Казанлък по ПУП-ПР на квартал „Казанлъшки минерални бани“, одобрен с Решение №410/ 27.04.2021 г. на ОбС-Казанлък.

Заявителят е собственик на част 2973/3354 идеални части от имота, съгласно Нотариален акт №41, т. 3, дело №450 от 01.07.2004 г., вписан в СВ-Казанлък с вх. рег. №3247/01.07.2004 г., акт №157, т. 7, дело №1766, парт. книга т. 33966, стр. 3788 г. и Заповед №767/ 19.05.2022 г. на кмета на Община Казанлък.

Община Казанлък е собственик на част 381/3354 идеални части от имота по Акт за частна общинска собственост №4183/29.06.2022 г.

За имота е издадено Удостоверение №319/31.05.2022 г. от отдел УТТ по чл. 19 от ЗУТ за неподеляемост, тъй като е изпълнено условието на чл. 19, ал. 1, т. 2 и ал. 4 от ЗУТ: „2. в курортните населени места и селищни образувания и в курортните зони на населените места – най-малко 16 м лице и 500 кв. м повърхност ... (4) При делба на поземлените имоти по ал. 1 реално обособените части не могат да бъдат с размери по-малки от минимално определените в ал. 1, намалени най-много с 1/5“.

В Приложение №6 към „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Казанлък за 2022 година“, приета с Решение №556/ 25.11.2021 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани за прекратяване на съсобственост. На основание чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда на чл. 48, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е необходимо Общински съвет-Казанлък да приеме решение за продажба на общинската част от имота и да определи пазарната цена.

Изготвени са данъчна и пазарна оценки. Данъчната оценка на общинската част от имота е 3960,90 лева, съгласно Удостоверение за ДО №7404064311/16.06.2022 г. на Дирекция „Местни приходи“, а изготвената от оценител на имоти Пазарна оценка с вх. №68-7439-4#1/ 14.07.2022 г. е на стойност 10 287,00 лева, без ДДС.“

Общински съвет-Казанлък на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал.1 и ал.9, чл. 36, ал.1, т.2 във вр. с чл.35, ал.4, т.2, чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.48, ал.2 от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък,

Р Е Ш И:

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2022 г., приета с Решение №556/25.11.2021 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия (фирма)

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

№4183 от 29.06.2022 г.

Снежинка

Караджова

10287,00

„За Ок“

Поземлен имот с идентификатор 35167.507.434 по КККР на гр. Казанлък, представляващ УПИ I-434, кв. 717 по действащ план на гр. Казанлък

2. Да се прекрати съсобствеността върху Поземлен имот с идентификатор 35167.507.434 (три пет едно шест седем точка пет нула седем точка четири три четири) с площ 3 354 (три хиляди триста петдесет и четири) кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); Предишен идентификатор: 35167.507.216; 35167.507.54; 35167.507.28; при граници: Поземлени имоти с идентификатори – 35167.507.444; 35167.507.433; 35167.507.455; 35167.507.435; 35167.507.460, представляващ Урегулиран поземлен имот I-434 (първи за четиристотин тридесет и четвърти) „Ок“ (за рекреационна зона за курорт и допълващи го дейности) с площ 3 354 (три хиляди триста петдесет и четири) кв. м в кв. 717 (седемстотин и седемнадесети) по Подробен устройствен план-План за регулация на квартал „Казанлъшки минерални бани“ на гр. Казанлък, одобрен с Решение №410/ 27.04.2021 г. на ОбС-Казанлък, чрез продажба на общинската част 381/3354 (триста осемдесет и един към три хиляди триста петдесет и четири) идеални части от земята на съсобственика – Снежинка Караджова за сумата от 10 287,00 (десет хиляди двеста осемдесет и седем) лева, без ДДС.

3. Упълномощава кмета на Общината да издаде заповед и сключи договор за продажбата на имота в срока на валидност на пазарната оценка, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Снежинка Караджова.

Участвали в поименно гласуване 27 общински съветници, от които „За” 27.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/08/2022 г.