РЕШЕНИЕ
№758
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.07.2022 г., Протокол №42


Относно: ОС_1802/15.07.2022 г. - Доклад от Лилия Цонкова – Зам.-Кмет на Община Казанлък, оправомощена със Заповед №1117/08.07.2022 г. с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част - 84/584 идеални части от земята на съсобственика в Поземлен имот с идентификатор 35167.240.395, с обща площ 584 кв. м, местност "Татарска могила", гр. Казанлък, за сумата от 375,00 лв. без ДДС.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №94-С-7848-2/28.04.2022 г. от Стефан Цонков за прекратяване на съсобственост върху Поземлен имот с идентификатор 35167.240.395 с площ 584 кв. м, адрес: гр. Казанлък, м. „Татарска могила“ по КККР,  одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК. Заявителят е собственик на 500/580 идеални части от имот с пл. №395, представляващ ПИ с идентификатор 35167.240.395, съгласно Нотариален акт №29, т.1, рег. №277, Дело №34/2000 г., вписан в СВ-Казанлък с вх. рег. №1021/24.04.2000 г., Акт №185, т. 2, Дело №1244.

Община Казанлък е собственик на 84/584 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 35167.240.395 по АЧОС №4175/ 14.06.2022 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. рег. №3583/ 20.06.2022 г., вх. рег. №3584, Акт №545, т. 12, н. д. 2435.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на Община Казанлък за 2022 г., приета с приета с Решение №556/25.11.2021 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани за прекратяване на съсобственост. На основание чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда на чл.48, ал.1 и ал.2 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е необходимо Общински съвет-Казанлък да приеме решение за продажба на общинската част от имота и да определи пазарната цена.

Данъчната оценка на 84/584 идеални части от имота е 2,52 лв., съгласно Удостоверение за Данъчна оценка №7404063946/27.05.2022 г. на Дирекция „Местни Приходи“, а предложената пазарна оценка от независим оценител на недвижими имоти по Договор №Д06-157/08.07.2022 г. за възлагане на пазарна оценка е в размер на 375,00 лв., без ДДС.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.1 и ал.9, чл.36, ал.1, т.2, във вр. с чл.35, ал.4, т.2 и чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.48, ал.2 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък,

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на Община Казанлък за 2022 г., приета с приета с Решение №556/25.11.2021 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

№4175/ 2022 г.

Стефан Цонков

375,00

Земеделска земя

Част 84/584 идеални части от ПИ с идентификатор 35167.240.395, гр. Казанлък

2. Да се прекрати съсобствеността върху Поземлен имот с идентификатор 35167.240.395 (три пет едно шест седем точка две четири нула точка три девет пет) с обща площ 584 (петстотин осемдесет и четири) кв. м, адрес: гр. Казанлък, м. „Татарска могила“; Трайно предназначение на земята: Земеделска; Начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗРЗСПЗЗ); Категория на земята: девета по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, последно изменение от 20.08.2021 г.; при граници: Поземлени имоти с идентификатори: 35167.240.396; 35167.240.394; 35167.240.393 и 35167.230.124; Номер по предходен план 240.395, чрез продажба на общинската част – 84/584 (осемдесет и четири към петстотин осемдесет и четири) идеални части от земята на съсобственика в имота, за сумата от 375,00 (триста седемдесет и пет) лева, без ДДС.

3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да издаде заповед и да сключи договора за продажбата в срока на валидност на пазарната оценка, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя.  

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Стефан Цонков, с адрес: гр. Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 25 общински съветници, от които „За” 25.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/08/2022 г.