РЕШЕНИЕ
№760
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.07.2022 г., Протокол №42


Относно: ОС_1809/15.07.2022 г. - Доклад от Лилия Цонкова - Зам.-Кмет на Община Казанлък, оправомощена със Заповед №1117/08.07.2022 г. с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 14 001 лв. без ДДС за продажба на земя с площ 960 кв.м, представляваща УПИ I-163, кв. 48, с. Розово, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация e постъпило Заявление от Силвия Русева с вх. №94-С-8542-1/28.03.2022 г. за закупуване на земя, частна общинска собственост, представляваща Урегулиран поземлен имот I-163 в кв. 48 на с. Розово, с площ 960 кв. м, съгласно Подробен устройствен план, одобрен със Заповед №16/1987 г.

Заявителят е собственик на жилищна сграда, построена в имота, съгласно Нотариален акт №33, т. 6, рег. №10520, Дело №855/2020 г., вписан с СВ-Казанлък с дв. вх. рег. №5774, вх. рег. №5775/03.11.2020 г., Акт №43, т. 21, Дело №4306/2020 г.

Община Казанлък е собственик на УПИ I-163, кв. 48 на с. Розово, с площ 960 кв. м, за който е съставен Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №4164/02.06.2022 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. рег. №3282, вх. рег. №3283/ 08.06.2022 г., Акт №41, т. 11, н. Дело №2210.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък 2022 г., приета с Решение №556/25.11.2021 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, частна общинска собственост по заявления на физически или юридически лица, собственици на законно построени върху тях сгради.

Преписката се изготвя на основание чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда и чл.44, ал.3 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък като продажбата се извършва от кмета на общината, без търг или конкурс.

Данъчната оценка на земята е 4 540,80 лв., съгласно Удостоверение №7404063787/17.05.2022 г. на Дирекция „Местни приходи”. Изготвената Пазарна оценка  с №68-7439-4#1/14.07.2022 г. от оценител по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС е  14 001,00 лв., без ДДС.  

Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, за да бъде извършена  разпоредителната сделка е необходимо Общински съвет-Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.9, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), във връзка с чл.35, ал.3 от ЗОС и чл.44 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък,

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък като към Приложение №6 се включва:

АОС

Име, фамилия (фирма)

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

№4164 от 02.06.2022 г.

Силвия Русева

14 001,00

Жилищно строителство – отстъпено право на строеж

УПИ I-163 с площ 960 кв. м, кв. 48 на с. Розово

 

2. Определя пазарна цена в размер на 14 001,00 (четиринадесет хиляди и един) лева, без ДДС, за продажба на земя с площ 960 (деветстотин и шестдесет) кв.м, представляваща Урегулиран поземлен имот I-163 (първи за сто шестдесет и три) в кв.48 (четиридесет и осми) на с. Розово, съгласно действащ Подробен устройствен план, одобрен със Заповед №16/1987 г., при граници: север – улица; изток - УПИ III-164; юг – II-162 и запад – улица, без построената върху него сграда и подобрения, построени при условията на отстъпено право на строеж.

3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи договор със заявителя за продажба на имота по т.2 в срока на валидност на пазарната оценка. Всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Силвия Русева, с адрес - гр. Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 24 общински съветници, от които „За” 24 .

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/08/2022 г.