РЕШЕНИЕ
№761
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.07.2022 г., Протокол №42

Относно: ОС_1811/19.07.2022 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отдаване под наем на общински имот - част от покривно пространство на сградата на кметството на с. Енина, общ. Казанлък за срок от 10 години с начален месечен наем в размер на 30,00 лв. без ДДС.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило Заявление №68-6313-2/30.05.2022 г. от „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД за сключване на договор за наем на част от покривно пространство на сградата на кметството в с. Енина за разполагане на електронно – съобщителни съоръжения.

С цел за подобряване и осигуряване на качествено покритие на мрежата на мобилните услуги на „А1 България“ ЕАД, мобилния оператор изразява желание за наемане на площ за електронно – съобщителното съоръжение за максимално допустим законов срок от 10 години, на основание чл.30, ал.5 и чл. 19, ал.1 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура.

В Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Приложение №8, Позиция №11 е включен общински обект, част от покривно пространство на сградата на кметство в с. Енина за разполагане на електронно – съобщителни съоръжения, с площ от 2 кв.м за разполагане на телекомуникационно оборудване. По смисъла на ЗОС, имотът представлява част от имот публична общинска собственост, за който е съставен АПОС №463/14.03.2017 г. Месечната наемна цена е в размер на 30,00 /тридесет лева/ без  ДДС, изчислена по чл.66, ал.1, т. II Б от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Казанлък.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, чл.14, ал.2 и ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.19, ал.1 и чл.30, ал.5 от Закон за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура,

Р Е Ш И:

 

І. Да се сключи договор за наем на част от покривно пространство на сградата на кметство в с. Енина, с идентификатор 27499.501.2236.1, АПОС №463/14.03.2017 г. за разполагане на електронно – съобщителни съоръжения, с площ от 2 кв.м за срок от 10 години с „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД,  ЕИК 131468980, гр. София, ул. „Кукуш“ 1.

II. Определя месечен наем в размер на 30,00 лв. без ДДС.

III. Оправомощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по т. I и т. II. от настоящото решение.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, гр. София, ул. „Кукуш“ 1.

Участвали в поименно гласуване 23 общински съветници, от които „За” 23.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                       (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 03/08/2022 г.