РЕШЕНИЕ
№762
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.07.2022 г., Протокол №42


Относно: ОС_1806/15.07.2022 г. - Доклад от Лилия Цонкова – Зам.-Кмет на Община Казанлък, оправомощена със Заповед №1117/08.07.2022 г. с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част - 31/508 идеални части от земята на съсобственика в Поземлен имот с идентификатор 06848.302.222, с обща площ 508 кв.м, с. Бузовград, общ. Казанлък, за сумата от 133,00 лв. без ДДС.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №94-М-5888-1/07.04.2022 г. от Милена Иванова за прекратяване на съсобственост върху Поземлен имот с идентификатор 06848.302.222 с площ 508 кв.м по КККР на с. Бузовград, одобрени със Заповед №РД-18-396/09.02.2018 г. на ИД на АГКК. Заявителят е собственик на Неурегулиран поземлен имот с пл. №222 с площ 477 кв.м, м. „Черешака“ на с. Бузовград, ведно с построената върху него сезонна постройка, съгласно Нотариален акт №37, т. 1, рег. №314, Дело №37/2015 г., вписан в СВ-Казанлък с вх. рег. №775/02.02.2015 г., Акт №69, т. 3, Дело №484.

Община Казанлък е собственик на част 31/508 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 06848.302.222 по КККР на с. Бузовград по АЧОС №4166/02.06.2022 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. рег. №3284/08.06.2022 г., вх. рег. №3285, Акт №43, т. 11, н. д. 2212.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на Община Казанлък за 2022 г., приета с приета с Решение №556/25.11.2021 г. на ОбС - Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани за прекратяване на съсобственост. На основание чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда на чл.48, ал.1 и ал.2 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е необходимо Общински съвет-Казанлък да приеме решение за продажба на общинската част от имота и да определи пазарната цена.

Данъчната оценка на 31/508 идеални части от имота е 3,80 лв., съгласно Удостоверение за ДО №7404063690/10.05.2022 г. на дирекция МП, а предложената пазарна оценка от независим оценител на недвижими имоти по Договор №Д06-157/08.07.2022 г. за възлагане на пазарна оценка е в размер на 133,00 лв., без ДДС.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.1 и ал.9, чл.36, ал.1, т.2, във вр. с чл.35, ал.4, т.2, чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.48, ал.2 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък,

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на Община Казанлък за 2022 г., приета с приета с Решение №556/25.11.2021 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

№4166/ 2022 г.

Милена Иванова

133,00

Земеделска земя

Част 31/508 идеални части от ПИ с идентификатор 06848.302.222, с. Бузовград

2. Да се прекрати съсобствеността върху Поземлен имот с идентификатор 06848.302.222 (нула шест осем четири осем точка три нула две точка две две две) обща с площ 508 (петстотин и осем) кв.м по КККР на с. Бузовград, одобрени със Заповед №РД-18-396/09.02.2018 г., последно изменение от 05.04.2022 г.; адрес: с. Бузовград; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗРЗСПЗЗ); Категория на земята: пета, Предишен идентификатор: 06848.87.339; 06848.58.211, Номер по предходен план: 222, при граници - 06848.302.501; 06848.302.223; 06848.302.411; 06848.302.225, чрез продажба на общинската част – 31/508 (тридесет и една към петстотин и осем) идеални части от земята на съсобственика в имота, за сумата от 133,00 (сто тридесет и три) лева, без ДДС.

3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да издаде заповед и да сключи договора за продажбата в срока на валидност на пазарната оценка, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя.  

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Милена Иванова, с адрес: гр. Стара Загора.

Участвали в поименно гласуване 24 общински съветници, от които „За” 24.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/08/2022 г.