РЕШЕНИЕ
№766
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.07.2022 г., Протокол №42

Относно: ОС_1780/08.07.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - парцеларен план на подземен електропровод, ниско напрежение за захранване на "Жилищна сграда", разположена в Поземлен имот с идентификатор 27499.221.23 по КККР на с. Енина, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя; 3. Изразяване на предварително съгласие за право на прокарване, респективно учредяване на сервитут в Поземлен имот с идентификатор 27499.89.331 с НТП "За селскостопански, горски, ведомствен път".


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №168-2267-1/27.05.2022 г. от Стефан Кемалов, в качеството си на управител на „МЕГАБИЛДИНГ ГРУП“ ЕООД, ЕИК 123757394 с искане за издаване на разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план на подземен електропровод, ниско напрежение за захранване на „Жилищна сграда“, разположена в Поземлен имот с идентификатор 27499.221.23 с площ 1745 кв.м. и с граници: север – ПИ 27499.221.22; юг – ПИ 27499.221.24; изток – ПИ 27499.221.37, ПИ 27499.221.38, запад – ПИ 27499.180.334, с НТП: „Ниско застрояване“, с трайно предназначение на територията: урбанизирана по КККР на с. Енина, община Казанлък, област Стара Загора, ЕКАТТЕ: 27499.

Представено е становище на „Електроразпределение Юг“ ЕАД за условията и начина за присъединяване на обекта към електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД.

Приложена е скица-предложение, съгласно която възможното място за присъединяване към електроразпределителната мрежа на ЕВН България Електроразпределение ЕАД, е от съществуващ СРС 31 извод СрН „Енина“, подстанция „Хидравлика“ разположен в поземлен имот с идентификатор 27499.89.331 по КККР на с. Енина.

Проектната дължина на подземния електропровод, ниско напрежение извън урбанизираната територия е 444,00 м. и сервитутна зона  с площ 888,00 кв.м. (по 1 м от ляво и дясно на оста на трасето), подробно описани в приложения списък на засегнатите имоти.

Предложеното трасе на електропровода преминава през Поземлен имот с идентификатор 27499.89.331 (проектна дължина е 38,00 м.) с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ - собственост на община Казанлък, ПИ с идентификатор 27499.191.99 (проектна дължина е 3,00 м.) с НТП „Напоителен канал“, общинска собственост, ПИ с идентификатор 27499.180.271 (проектна дължина е 6,00 м.) с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост, ПИ с идентификатор 27499.180.181 (проектна дължина е 15,00 м.) с НТП „За местен път“, общинска собственост и ПИ с идентификатор 27499.180.334 (проектна дължина е 382,00 м.) с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост, всички по КККР на с. Енина, одобрени със Заповед №РД-18-97 от 30.12.2009 г. на ИД на АГКК - София, ЕКАТТЕ: 27499, община Казанлък.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.124а, ал.1, ал.5, ал.7 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

 

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план на подземен електропровод, ниско напрежение за захранване на „Жилищна сграда“, разположена в Поземлен имот с идентификатор 27499.221.23 с площ 1745 кв.м и с граници: север – ПИ 27499.221.22; юг – ПИ 27499.221.24; изток – ПИ 27499.221.37, ПИ 27499.221.38, запад – ПИ 27499.180.334 по КККР на с. Енина, община Казанлък, област Стара Загора, ЕКАТТЕ: 27499.

2. Одобрява заданието, съставено от Възложителя.

3. Дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права (сервитути) в ПИ с идентификатор 27499.89.331 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“- собственост на община Казанлък, ПИ с идентификатор 27499.191.99 с НТП „Напоителен канал“, общинска собственост, ПИ с идентификатор 27499.180.271 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост, ПИ с идентификатор 27499.180.181 с НТП „За местен път“, общинска собственост и ПИ с идентификатор 27499.180.334 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост (с обща площ на сервитута 888,00 кв. м), всички по КККР на с. Енина, одобрени със Заповед №РД-18-97 от 30.12.2009 г. на ИД на АГКК - София, ЕКАТТЕ: 27499, община Казанлък.

4. Определя срок на валидност на настоящото предварително съгласие – 3 години от датата на издаването му.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Стефан Кемалов, в качеството си на управител на „МЕГАБИЛДИНГ ГРУП“ ЕООД  ЕИК 123757394 – гр. Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 24 общински съветници, от които „За” 24.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                       (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 03/08/2022 г.