РЕШЕНИЕ
№767
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.07.2022 г., Протокол №42


Относно: ОС_1814/19.07.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване за Поземлен имот №63570.64.316 - с НТП "Друг вид дървопроизводителна гора", местност "Петмез дере" с площ от 16733.00 кв.м по КККР на с. Ръжена, одобрен със Заповед №РД-18-961/20.12.2017 г. на ИД на АГКК, общ. Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в "За производствени дейности"; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителите.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №168-2387-1/30.05.2022 г. от инж. Мирена Татарджиева, в качеството си на директор на ТП „ДГС Казанлък“ и Иво Петров, в качеството му на управител на „ЕКОГЕОРЕСУРС“ ООД, ЕИК 123547428 с искане за издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ с идентификатор 63570.64.316 - с НТП “Друг вид дървопроизводителна гора”, местност „Петмез дере“ с площ от 16733.00 кв.м. по КККР на с. Ръжена, одобрен със Заповед №РД-18-961 от 20.12.2017 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 63570, община Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване  на имота в „За производствени дейности“. При граници и съседи: северoизток – ПИ 63570.64.383, югоизток- ПИ 63570.64.383, юг – ПИ 63570.64.16, запад – ПИ 63570.64.16. 

Инвестиционното намерение на възложителя е да промени предназначението  и начина на трайно ползване на поземления имот от „Друг вид дървопроизводителна гора“, в „За производствени дейности“ с цел добив на подземни богатства - строителни материали - речна баластра (пясък и чакъл).

Съгласно Общия устройствен план на Община Казанлък е видно, че имота попада в граница на концесионна площ за добив на подземни богатства.

Заданието за изработване на ПУП е съгласувано с РИОСВ - Стара Загора с предоставено Писмо №КОС-01-6230/05.03.2020 г. и №КОС-01-6132/01.12.2021 г., като за инвестиционното предложение не е необходимо мотивирано решение за преценка необходимостта от ОВОС или решение по оценка на въздействието върху околната среда. Представено е и положително Становище с №ПО-09-306/12.04.2022 г. на МЗХГ ЮИДП, гр. Сливен.

Транспортният достъп до ПИ с идентификатор 63570.64.316 може да се осъществи чрез ПИ 63570.64.383 - с НТП „Друг вид дървопроизводителна гора“, ПИ 63570.66.290 - с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път и ПИ 63570.65.162.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за Подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ и чл.73, ал.1, т.1 от ЗГ,

 

Р Е Ш И:

 

1. Дава разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за Поземлен имот №63570.64.316 (при граници и съседи: северoизток – ПИ 63570.64.383, югоизток- ПИ 63570.64.383, юг – ПИ 63570.64.16, запад – ПИ 63570.64.16) – с НТП “Друг вид дървопроизводителна гора”, местност „Петмез дере“ с площ от 16733.00 кв.м по КККР на с. Ръжена, одобрен със Заповед №Д-18-961 от 20.12.2017 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 63570, община Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване  на имота в „За производствени дейности“.

2. Дава предварително съгласие за преминаване през ПИ с идентификатор 63570.64.383, с НТП „За селскостопански горски ведомствен път“ и ПИ с идентификатор 63570.65.162, с НТП „За селскостопански горски ведомствен път“.

3. Одобрява Заданието, съставено от Възложителите.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, инж. Мирена Татарджиева, в качеството си на директор на ТП „ДГС Казанлък“ в качеството си на собственик на имота и заявител с адрес за кореспонденция гр. Казанлък и Иво Петров, в качеството му на управител на „ЕКОГЕОРЕСУРС“ ООД, ЕИК 123547428 в качеството си на концесионер на имота и заявител с адрес за кореспонденция гр. Стара Загора.

Участвали в поименно гласуване 23 общински съветници, от които „За” 23.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                       (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/08/2022 г.