РЕШЕНИЕ
№770
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.07.2022 г., Протокол №42

Относно: ОС_1804/15.07.2022 г. - Доклад от Лилия Цонкова - За Кмет на Община Казанлък, оправомощена със Заповед №1117/08.07.2022 г. с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - парцеларен план за водопровод с цел водоснабдяване на Поземлен имот с идентификатор 40292.71.4, с начин на трайно ползване "ниско застрояване", територия "урбанизирана", с площ от 3,949 дка в землище на гр. Крън и Поземлен имот с идентификатор 40292.68.13, с НТП "за стопански двор", територия "земеделска", с площ от 2,882 дка в землище на гр. Крън; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителите.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №194-И-1173-1#2/05.07.2022 г. от Иван Иванов и „МЕДМЕТАЛ 2011“ ООД с искане за издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на водопровод на територията на землище Крън за захранване на обекти в ПИ с идентификатор 40292.71.4 с начин на трайно ползване „ниско застрояване“, територия - “урбанизирана“ с площ от 3.949 дка в землище град Крън, при граници и съседи и НТП: 40292.68.15 – „за стопански двор“, 40292.71.2 – „нива“, 40292.74.5 – „напоителен канал“, 40292.71.6 – „ниско застрояване“, 40292.68.13 – „за стопански двор“, 40292.68.14 – „за друг вид производствен, складов обект“, 40292.68.12 – „за селскостопански, горски, ведомствен път“ и ПИ с идентификатор 40292.68.13 с начин на трайно ползване „за стопански двор“, територия - “земеделска“ с площ от 2.882 дка, в землище град Крън при граници и съседи и НТП: 40292.68.14 – „за друг вид производствен, складов обект“, 40292.71.4 – „ниско застрояване“, 40292.71.6 – „ниско застрояване“, 40292.148.20 – „пасище“, 40292.148.637 – „пасище“, 40292.148.638 – „за селскостопански, горски, ведомствен път“, 40292.68.12 – „за селскостопански, горски, ведомствен път“, 40292.68.40 – „за друг вид производствен, складов обект“. В имота е изградена селскостопанска сграда на един етаж със застроена площ от 578 кв.м.

Трасето на водопровода съгласно техническо задание преминава през следните Поземлени имоти с идентификатори и с начин на трайно ползване (НТП): 40292.72.28 – „дере“,  40292.148.8 – „път от републиканската пътна мрежа“, 40292.148.650 – „трасе за вело и мотоспорт“, 40292.148.638 – „селскостопански път“, 40292.74.5 – „канал“ в землището на гр. Крън. Проектната дължина на трасето на водопровода извън регулация е 364.50 м и сервитут от 218.4 кв.м. Предложението за ПУП е изготвено въз основа на Становище №ТО-ИДП-618/08.12.2021 г. на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД с възможна точка на захранване от селищен водопровод Ф80АЦ на около 350 м североизточно от имота. Преминаването през първокласния път и велосипедната алея ще се осъществи по безизкопен метод.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

Р Е Ш И:

1. Дава разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за водопровод с цел водоснабдяване на Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 40292.71.4 с начин на трайно ползване „ниско застрояване“, територия -“урбанизирана“ с площ от  3.949 дка в землище град Крън при граници и съседи и НТП: 40292.68.15 – „за стопански двор“, 40292.71.2 – „нива“, 40292.74.5 – „напоителен канал“, 40292.71.6 – „ниско застрояване“, 40292.68.13 – „за стопански двор“, 40292.68.14 – „за друг вид производствен, складов обект“, 40292.68.12 – „за селскостопански, горски, ведомствен път“ и ПИ с идентификатор 40292.68.13 с начин на трайно ползване „за стопански двор“, територия - “земеделска“ с площ от 2.882 дка,  в землище град Крън при граници и съседи и НТП: 40292.68.14 – „за друг вид производствен, складов обект“, 40292.71.4 – „ниско застрояване“, 40292.71.6 – „ниско застрояване“, 40292.148.20 – „пасище“, 40292.148.637 – „пасище“, 40292.148.638 – „за селскостопански, горски, ведомствен път“, 40292.68.12 – „за селскостопански, горски, ведомствен път“, 40292.68.40 – „за друг вид производствен, складов обект“. Трасето на водопровода съгласно техническо задание преминава през следните Поземлени имоти с идентификатор и с начин на трайно ползване (НТП): 40292.72.28 – „дере“, 40292.148.8 – „път от републиканската пътна мрежа“, 40292.148.650 – „трасе за вело и мотоспорт“, 40292.148.638 – „селскостопански път“, 40292.74.5 – „канал“ в землището на гр. Крън. Проектната дължина на трасето на водопровода извън регулация е 364.50 м и сервитут от 218.4 кв.м.

2. Предварително съгласие за отреждане на сервитут в ПИ общинска собственост.

3. Одобрява Заданието, съставено от Възложителите.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Иван Иванов, с адрес: община Казанлък, с. Бузовград и „МЕДМЕТАЛ 2011“ ООД, с адрес: община Казанлък, гр. Крън.

Участвали в гласуване 24 общински съветници, от които „За” 24.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/08/2022 г.