ОС_1850/11.08.2022 - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Определение №530/10.08.2022 г. по Адм. дело №452/2022 г., с което оставя без разглеждане жалбата на Диана Недялкова Татарова от гр. Казанлък против Решение №726/30.06.2022 г. на ОбС и прекратява производството по делото.

Определението е влязло в законна сила на 20.01.2023 г.


Изтегли документа