ОС-1877/07.09.2022 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Определение № 560/29.08.2022 г. по Адм. дело № 471/2022 г., с което оставя без разглеждане жалбата на Георги Панайотов Георгиев от гр. Казанлък против Решение № 716/30.06.2022 г. на ОбС и прекратява производството по делото.

Влязло в законна сила на 29.09.2022 г.


Изтегли документа