ОС-1888/14.09.2022 - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Определение № 533/12.08.2022 г. по Адм. дело № 472/2022 г., с което оставя без разглеждане жалбата на Георги Панайотов Георгиев от гр. Казанлък против Решение № 729/30.06.2022 г. на ОбС и прекратява производството по делото. Определението е влязло в законна сила на 31.08.2022 г.