ПОКАНА № 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.39, ал.1 от Правилника на ОбС Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет Казанлък, което ще се проведе на 29.09.2022 г. от 09:30 часа в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД


1. ОС_1871/02.09.2022 - Доклад от Николай Златанов - председател на ОбС с проект за решение относно промяна в състава на постоянните комисии към ОбС.
Вносител: Николай Златанов - председател на ОбС
Докладчик: Николай Златанов - председател на ОбС
изтегли документите за тази точка

2. ОС_1872/02.09.2022 - Доклад от Николай Златанов - председател на ОбС с проект за решение относно приемане на Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Казанлък, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
Вносител: Николай Златанов - председател на ОбС
Докладчик: Николай Златанов - председател на ОбС
изтегли документите за тази точка

3. ОС_1907/19.09.2022 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно изменение на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2022 г., в частта на Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15 и 23. С Писмо ОС-1910/20.09.2022 г., вносителят прави изменение в мотивите, проекта за решение и Приложения №№1,4 и 13.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

4. ОС_1847/09.08.2022 - Доклад от Драгомир Петков - зам.-кмет на Община Казанлък, оправомощен със Заповед № 1276/05.08.2022 г. с проект за решение относно приемане на Отчет за касово изпълнение на общинския бюджет и сметките за средства от Европейския съюз, състоянието на общинския дълг и на лицата по чл.8а от ЗОД към 31.12.2021 г. Постъпи Писмо с вх. №ОС-1862/25.08.2022 г., с което вносителят прилага Протокол от обществено обсъждане, проведено на 17.08.2022 г.
Вносител: Драгомир Петков - оправомощен За кмет със Заповед № 1276/05.08.2022 г.
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_1902/19.09.2022 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно одобряване на Бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2023-2025 година, Етап II.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_1897/16.09.2022 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно обявяване на 11 бр. поземлени имоти - публична общинска собственост за частна общинска собственост, находящи се в с. Енина, местност ”Саднята”, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_1905/19.09.2022 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предоставяне за безвъзмездно ползване за срок от 5 години на обекти общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи в гр. Казанлък на Сдружение ”Футболен Клуб Розова долина - Казанлък”.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_1901/19.09.2022 - Доклад от Галина Стоянова -Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Изразяване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от поземлени имоти за осигуряване на транспортен достъп до находище “Мечта“ в землищата на селата Черганово, Кънчево; 2. Определяне на срок на предварителното съгласие по т.1.; 3. Одобряване на Подробен устройствен план за находище „Мечта“, разположено в землищата на селата: Черганово, Кънчево и Розово, община Казанлък с концесионна площ 347.9 дка.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

9. ОС_1904/19.09.2022 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за обект ”Реконструкция на общински път SZR2070 и изграждане на велосипедна алея от гр. Казанлък до яз. Копринка”, община Казанлък, обл. Ст. Загора, с цел промяна на предназначението и вида територия на части и/или цели поземлени имоти, засегнати от проектното трасе на обекта. 2. Упълномощаване на кмета на Община Казанлък да извърши всички последващи действия във връзка с изпълнението на решението.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_1882/12.09.2022 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно разкриване на пункт на ОП ”Кухня-майка, в т.ч. дейност Детска млечна кухня” за услугата ”Детска млечна кухня” за раздаване на храна на деца до 3 години в гр. Шипка и с. Розово, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_1878/07.09.2022 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предложение за продължаване/доразвиване на дейностите, определени в Споразумение за сътрудничество №Д09-21/16.10.2019 г., одобрено с Решение №1150/26.09.2019 г. на Общински съвет - Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_1911/21.09.2022 - Доклад от Моника Динева - председател на Временна комисия с проект за решение относно предложение за кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд Стара Загора, Мандат 2023-2027 г., в изпълнение на Решение № 750/28.07.2022 г. на ОбС-Казанлък.
Вносител: Моника Динева - председател на Временна комисия за подбор на кандидати за съдебни заседатели
Докладчик: Моника Динева - председател на Временна комисия за подбор на кандидати за съдебни заседатели
изтегли документите за тази точка

13. ОС_1891/14.09.2022 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно утвърждаване актуализацията на маршрутните разписания на градските линии от общинска транспортна схема на гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

14. ОС_1863/25.08.2022 - Доклад от Драгомир Петков - зам.-кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №1276/05.08.2022 г. с проект за решение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд.
Вносител: Драгомир Петков - зам.-кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №1276/05.08.2022 г.
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

15. ОС_1893/15.09.2022 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на ПУП - парцеларен план за водоснабдяване на Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 06848.22.349 с начин на трайно ползване - ”за производство на строителни материали, конструкции и изделия”, местност ”Зад Тунджа”, с площ от 17,908 дка в землището на с. Бузовград, общ. Казанлък; 2. Изразяване на предварително съгласие с цел изграждане на водопровод в землището на с. Бузовград, върху ПИ с идентификатор 06848.22.335, с начин на трайно ползване - ”за местен път” общинска публична собственост - засегната площ от сервитута около 94 кв.м; 3. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

16. ОС_1881/09.09.2022 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на Подробен устройствен план - план за застрояване за Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 27499.221.25, с начин на трайно ползване (НТП) ”нива” с площ от 1.165 дка., местност ”Каменно мостче” в землището на с. Енина, с цел промяна на предназначението на същия в за ”Производствени и складови дейности” в едно със схемите на техническата инфраструктура; 2. Изразява предварително съгласие за промяна на предназначението на ПИ с идентификатор 27499.221.67 в землището на с. Енина, с НТП - ”за селскостопански, горски, ведомствен път” - публична общинска собственост за изграждане на трасе на пътна връзка, в частта до ПИ с идентификатор 27499.221; 3. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

17. ОС_1892/15.09.2022 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - парцеларен план на пътна връзка за транспортен достъп до Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 35167.107.16, собственост на Милко Милев върху части от ПИ с идентификатор 35167.107.64, с начин на трайно ползване - ”за селскостопански, горски ведомствен път”, в землище на гр. Казанлък, с цел достигане до републикански път Казанлък - Бузовград - ПИ 35167.119.310.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

18. ОС_1908/20.09.2022 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предложения за изменение на Общия устройствен план /ОУП/ на община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

19. ОС_1903/19.09.2022 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно упълномощаване на кмета на община Казанлък да сключи договор с предмет: ”Добив на дървесина, сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад в горските територии - общинска собственост, засегнати от възникнали пожари на 19.07.2022 и 17.08.2022 г.”, на основание Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

20. ОС_1898/16.09.2022 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публични търгове на 63/364 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 35167.502.5990 по КККР на гр. Казанлък, ул. ”Ген. Скобелев” № 12, ведно със самостоятелни обекти с идентификатори 35167.502.5990.1.2 и 35167.502.5990.1.3. Определяне на начална тръжна цена в размер на 291 500 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

21. ОС_1868/31.08.2022 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот представляващ Част от сграда с идентификатор 35167.504.637.3, с административен адрес: гр. Казанлък, пл. ”Севтополис” № 11, с включени следните самостоятелни обекта в сградата: СОС с идентификатор 35167.504.637.3.6, СОС с идентификатор 35167.504.637.3.7, СОС с идентификатор 35167.504.637.3.8 и СОС с идентификатор 35167.504.637.3.9. Допълва се състава на комисията с двама общински съветници: Добрин Драгнев и Генчо Генчев.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

22. ОС_1899/16.09.2022 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно откриване на процедура по приватизация на общински нежилищен имот, представляващ Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9525 с адрес: ул. Орешака №77, гр. Казанлък, обща площ 12 185 кв.м.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

23. ОС_1900/16.09.2022 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове на движими вещи - частна общинска собственост на Специален автомобил, Шкода МТС 24, рег. №СТ 5452 ВС и Машина за ремонт и зимно поддържане.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

24. ОС_1895/15.09.2022 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 17 920.00 лв. без ДДС за продажба на земя - частна общинска собственост, на собственици на построените върху нея сгради: Поземлен имот с идентификатор 35167.504.7309, с площ 448 кв. м по КККР на гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

25. ОС_1886/13.09.2022 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 2400 лв. без ДДС за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост, представляващ незастроена земя от УПИ I-2019 - Проектен идентификатор 27499.501.3264 с площ 80 кв. м в кв. 84 на с. Енина, общ Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

26. ОС_1887/13.09.2022 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно упълномощаване на Драгомир Петков - зам.-кмет да представлява Община Казанлък в Общото събрание на акционерите на ”Казанлък” АД, гр. Казанлък, което ще се проведе на 30.09.2022 г. от 11:00 ч. в гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

27. ОС_1848/11.08.2022 - Доклад от Драгомир Петков - зам.-кмет на Община Казанлък, оправомощен със Заповед № 1276/05.08.2022 г. с проект за решение относно упълномощаване на инж. Даниела Коева - зам.-кмет на общината за участие в извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК, насрочено за 11.10.2022 г.
Вносител: Драгомир Петков - зам.-кмет на Община Казанлък, оправомощен със Заповед № 1276/05.08.2022 г.
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: 708 От дата: 23.09.2022 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /п/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ