РЕШЕНИЕ
№774
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.09.2022 г., Протокол №43


Относно: ОС_1907/19.09.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно изменение на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2022 г., в частта на Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15 и 23.


 • Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: “С постановление на министерски съвет №229 от 29.07.2022г. се одобряват допълнителни трансфери по бюджета на община Казанлък за 2022 г. за увеличение на трудовите възнаграждения на служителите в делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“ чрез увеличаване на стандартите за финансиране на заплатите на служителите в общинската администрация в размер на 231 850 лв., считано от 01.07.2022г. Във връзка с постъпилите средства ви предлагам и увеличение заплатите на кметовете по населени места с 10%, както следва:
 • - За кметове с население над 2500 жители – от 1 530 лв. на 1 683 лв.;

  - За кметове с население 501 до 2500 жители – от 1 450 лв. на 1 595 лв.;

  - За кметски наместници с население до 500 жители – от 1 160 лв. на 1 276 лв.;

  С Постановлението се предвиждат и допълнителни трансфери за увеличение на трудовите възнаграждения на медицинския персонал, зает в здравните кабинети в държавните и общинските детски градини и училища, в детските ясли и яслените групи към детски градини, чрез увеличаване на стойностните показатели на стандартите със сумата от 453 965 лв. – в дейност „Здравни кабинети“ – 178 288 лв., и в дейност „Детски ясли“ – 275 677 лв.

 • Със средства в размер на 553 842 лева се предоставя целеви трансфер от централния бюджет за Изграждане на пристройка/корпус на ППМГ „Никола Обрешков“ гр. Казанлък по „Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища“ .
 • Във връзка с неподменен водопровод на ул. „Пирин“ и ул. „Чудомир“ в с. Копринка по молба на кмета на кметството се предлага преразпределение на средствата за текущ ремонт, както следва:
 • Асфалтиране на ул. "Пирин" в с. Копринка  400кв.м.

  10 560 лв

  0 лв

  Изкърпване на ул. "Незабравка" от №1 до №1а в с. Копринка - 150 кв.м.

  3 960 лв

  13 116 лв

  Изкърпване на ул. "Гоце Делчев" в с. Копринка - 250 кв.м.

  6 600 лв

  16 049 лв

  Изкърпване на ул. "Чудомир" в с. Копринка - 225 кв.м.

  8 045 лв

  0 лв

   

  29 165 лв

 • 165 лв
 •  

   

 • Бариерата на входа на сградата на Общината е амортизирала и е необходимо закупуването на нова такава с петметрово рамо и вграден UPS. Необходимите средства в размер на 3800 лв. могат да бъдат осигурени от дейност 831 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата“, подпараграф 10-20 „външни услуги“.
 • По молба на кмета на кметство Ръжена средствата предвидени в инвестиционната програма за закупуване на видеонаблюдение предлага да бъдат пренасочени за климатик.
 • С докладна с вх.№29-07-12/07.07.22г. на директора на ДГ „Мечо Пух“ предлага увеличение на заложените средства за изграждане на детските площадки с 10 000 лева. Завишението е във връзка с увеличаващите се цени на материали и услуги. Г-жа Костадинова предлага средства да бъдат осигурени от преходния остатък за сметка на подпараграф 01-01 „заплати“.
 • Във връзка с изграждане на депо Шейново  площадки за приемане, предварително третиране и складиране на строителни и инертни отпадъции и възстановяване на ландшафта е необходимо изготвяне на ПУП парцеларен план за транспортен достъп за 4 560 лв. Средства могат да бъдат осигурени от обект „Изграждане на депо за строителни отпадъци, Шейново 35 дка“.
 • Центъра за административно обслужване представлява помещение с площ 135 кв.м., в което са разположени работните места на 10 служители. Потокът от граждани е почти непрекъснат, при което в помещението постоянно присъстват минимум 20 души. За осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за служителите и безопасно обслужване на гражданите е необходимо да се постави инверторен климатик, който да осигурява добра климатизация на помещението.
 • В дирекция „Местни приходи“ ще се оформи фронт офис, в който да се приемат данъчните декларации, за да се избегне посещението на гражданите във всички служебни помещения. За оборудването на това помещение е необходим климатик.

  Средствата за двата климатика в размер на 7 039 лв. могат да бъдат осигурени от ПМС№326/2021г. за изплащане на разходи за изпълнение на мерки свързани с COVID-19 за сметка на предвидените за ремонта на Център за административно обслужване /ЦАО/, в сградата на община Казанлък с адрес гр. Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6 и в отдел „ГРАО“ и дирекция „Местни приходи“.

 • Обект от инвестиционната програма „Сито за площадка за компостиране“ да се  преименува на „Инсталация на пресяване на компост“.
 • По искане на директора на Дом за стари хора №1 е необходимо закупуването на професионална сушилня на стойност 11 100 лв. Средствата могат да бъдат осигурени от бюджета на Дома от отпадане на обекти от инвестиционната програма - климатик и горелки за газов котел в общ размер на 10 500 лв. и 600 лв. от подпараграф 10-13 „Постелен инвентар и облекло“.
 • При изпълнение на обект Ремонт зала 6 в сграда на Община Казанлък е необходимо закупуването на голяма заседателна маса по поръчка с оферта за 7 421 лв. и телевизор за 2 800 лв. Средствата могат да бъдат осигурени от 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“, подпараграф 10-15 „Материали“.
 • По искане на директора на ДГ №7 „Буратино“ е необходимо закупуването на настолен компютър в размер на 768 лв. Средства могат да бъдат осигурени от бюджета на градината от подпараграф 10-15 „Матирали“.
 • Във връзка с изискванията на Наредба №4 е необходимо закупуването на софтуер за система за управление на бариера в „Еко зона“ за 6 991 лв. Средства могат да бъдат осигурени от дейност 831 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата“, подпараграф 10-20 „външни услуги“.
 • Със средства от 50 000 лева ви предлагам Ремонт на седящи места на Стадион „Севтополис“. Средствата могат да бъдат компенсирани от намаление плановата стойност на следните обекти:
 • Наименование на Обекта

  План било

  План става

   
   

  Асфалтиране на алея до бл.32 кв."Васил Левски" 2000м2 + 275 m2

  143 686 лв

  131 900 лв

   

  Асфалтиране на паркинг на МБАЛ "Д-р Хр. Стамболски" - 2050 кв.м. пред входа

  82 000 лв

  58 005 лв

   

  Ремонт на зала 6 на сградата на ул."Розова долина" 6

  65 000 лв

  50 781 лв

   

  Ремонт на седящи места Стадион "Севтоплис"

  0

  50000

   
   

   

 • Във връзка с амортизация на голяма част от климатиците в сградата на Общината предлагам закупуването на 4 броя и 1 брой за екипа по приемна грижа в сградата на ул. Войнишка №25 със средства в размер на 10 200 лева. Средства  могат да бъдат осигурени за сметка на дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ подпараграф 10-15 „Материали“.
 • Във връзка с преустройство на ОДК „Иван Рилски“ в Младежки център за цялостни услуги в помощ на личностното развитие и пригодността за заетост на учениците и младежите до 29 години е необходими проектиране за цялостно обновяване и внедряване мерки за енергийна ефективност на сградата и дворното пространството. Необходимите средства са в размер на 19 500 лева, които могат да бъдат осигурени от 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие, “ подпараграф 10-30 „Текущ ремонт“.
 • Предлагам в инвестиционната програма на общината да бъдат включени проектиране и изграждане на две паркинг зони – едната на ул. „Любен Каравелов“ (470 кв.) за 26 000 лв. и втората на ул. „Чавдар Войвода“ (315 кв. м.) – 19 000 лв.. Средства могат да бъдат осигурени от отпадане на обект „ Изграждане на паркинг м/у ул."Любен Каравелов" и ул. Ген. Гурко" - 230 кв. м.“ за 18 000 лв. и 27 000 лева от подпараграф 10-30 „текущ ремонт“ от дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“.
 • Във връзка с разширяване на гробищен парк в гр. Шипка е необходимо залагането на средства за отчуждителни процедури на ПИ №937 с площ 1687 кв. м за 20 950 лв. и ПИ №903 с площ 1550 кв. м. за 19 150 лв. Във връзка с разширяване на улица е необходимо отчуждаване на 16 кв. от ул. Александър Стамболийски с прогнозна стойност от 6 000 лв. Средствата в размер на 46 100 лева могат да бъдат осигурени от дейност 122 „Общинска администрация“ – подпараграф 19-01 „платени държани данъци, такси“.
 • Община Казанлък има сключен договор №Д06-94/17.05.2022г.  за проектиране и авторски надзор на вътрешна реконструкция на зала/кино „Лекс“ с изпълнител  "СФЕРА ДИЗАЙН НАЙДЕНОВИ И СИЕ" СД. След извършеното проектиране от изпълнителя се установява, че за ремонта на залата не е необходимо Разрешение за строеж и по смисъла на ЗУТ не е основен. Във връзка с това обект „Вътрешна реконструкция на кино "Лекс"“ ще отпадне от капиталовата програма с източник на финансиране – целева капиталова субсидия и ще се разплати със собствени бюджетни средства.
 • За да се осъществява по-добър контрол на работата на служителите в звено „Кратковременно паркиране“ ви предлагам закупуването на 4 бр. боди камери за 10 000 лв.
 • След представяне на оферти за обект „Изграждане на ел. захранване за комплекс "Светът на траките" са необходими допълнителни средства в размер на 9 386 лв.
  • Средства по т. XX и XXI – 19 386 лв. - могат да бъдат осигурени от дейност 759 „Други дейности по културата“, подпараграф 10-20 „Външни услуги“.
 • За обект от инвестиционната програма „Изграждане на продължение на пешеходна зона по ул. "Ген. Скобелев", в т.ч. авторски и строителен надзор“ се проведе обществена поръчка, на която не се явиха изпълнители, паради невъзможност от изпълнение при тази цена. Във връзка с бързо растящата инфлация, високите цени на суровини, материали и услуги е необходимо увеличаване на плановата стойност на обекта със средства от 310 000 лева.
 • От 2014 г. насам „Розариум“ впечатлява е напълно с обновена визия, която се характеризира с простор, с изобилие от зеленина и цветни кътове, зони за отдих и игра на децата, спортни площадки, фитнес на открито, беседки, фонтан. За цялостното му завършване е необходимо закупуването на поземлен имот с идентификатор №35167.502.5672 находящ се на ул. Войнишка“ с площ 2221 кв.м. За целта предлагам да бъдат заложени 1 000 000 лева за придобиването му като част от сумата да бъде покрита от ПМС №229/29.07.2022г., с което се увеличава целевата капиталова субсидия с 578 600 лв. При необходимост средствата ще бъдат коригирани със следващо Ваше решение.
 • Във връзка с касовото изпълнение на собствените приходи към 31.08.2022г., ви предлагам увеличение плана на следните – такси  за ползване на детски градини със 55 000 лева, такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването с 22 000 лева, за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги с 30 000 лева, наеми на имущество със 100 000 лева, наеми на земя с 50 000 лева, „данък върху недвижими имоти“ със 50 000 лева, данък върху превозните средства – със 80 000 лева, данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин с 344 400 лева.

  • Предлагам с увеличението на приходите да се покрие т. XXII и разликата от 421 400 по т. XXIII.

   

  • Предлагам смяна на източниците на финансиране, съгласно Приложения №13,14 и 15.”

   

  В хода на дебата постъпи предложение Точки №XVIII, №XX и №XXIII от мотивите да бъдат гласувани поотделно, които се приеха от общинския съвет.

  Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.124, ал.2 oт Закона  за публичните финанси и чл.2, ал.2, ал.5, т.1 и чл.25, ал.2 от Наредба №28 на Общински съвет – Казанлък за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение, изменение и отчитане на общинския бюджет и за управление на общинския дълг,

   

  Р Е Ш И:

   

 • Изменя Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2022 година, като изменя Решение №658/08.04.2022г., изменено с Решение №690/26.05.2022г., изменено с Решение №715/30.06.2022г.  на ОбС-Казанлък, в следните точки:
 • 1.По  приходите в размер от  89 294 971 лева на 91 844 628 лева , съгласно Приложение №1:

  1.1.      За делегираните от държавата дейности – общо приходи в размер от 54 187 033  лева на 55 426 690 лв., в т.ч.

  1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер от 49 930 370 лева на 50 616 185 лева.

  Добавя т. 1.1.5. Целеви трансфери от ЦБ –  553 842 лева.

  1.2. За местни дейности общо приходи в размер от 35 107 938 лева на 36 417 938 лева , в т.ч.:

    1.2.1.Приходи за местни дейности, съгласно Приложение №2,  в размер от 17 365 675 лева на 18 097 075 лева, в т.ч.:

  1.2.1.1. Данъчни приходи в размер от 6 224 500 лева на 6 698 900 лева;

  1.2.1.2.Неданъчни приходи в размер от 11 141 175 лева на 11 398 175 лева ;

   

  2.2.За местни дейности  - общо разходи  в размер от 35 107 938 лева на 36 417 938 лева, в т.ч.:

  2.2.1. За местни дейности в размер от 33 197 137 лева на 34 487 637 лева, разпределени по  функции и дейности, съгласно Приложение №4

  2.2.2. За  допълнително финансиране със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия, на делегираните от държавата дейности в размер от 1 910 801 лева на 1 930 301  лева, разпределени по  функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение №5.

  13.       Изменя инвестиционна програма на Община Казанлък за 2022 година в размер от                   7 882 653 лева на 9 748 100 лева, съгласно Приложение №13.

  14. Изменя разчет за разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, определена със Закона за държавния бюджет за 2022 година, по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране и за плащания по заеми за капиталови разходи, съгласно   Приложение №14.

  15.       Изменя разчет за разпределението на средствата от приходи  от сделки за разпореждане с имоти, общинска собственост и приватизация по обекти  за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура, съгласно Приложение №15.

  23.Изменя бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет „Функция „Здравеопазване“, съгласно Приложение №23.

   

  Изменя точка:

 • Утвърждава средства в размер на е общ размер на 41 532 лв., от които 34 493 лв. за ремонт на Център за административно обслужване, отдел „ГРАО“ и дирекция „Местни приходи“ и  7 039 лева климатици във връзка с  превенция и спазване на противоепидемични мерки със средства от ПМС№326/2021 г.. 
 •  

  Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

  Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

  Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

  Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

  Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък за всички задължени лица.

  Участвали в поименно гласуване 33 общински съветници, от които „За” 32.

  Вярно с оригинала!

  ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

  (Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                       (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)  Изтегли приложенията


  публ: 04/10/2022 г.