РЕШЕНИЕ
№775
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.09.2022 г., Протокол №43

Относно: ОС_1847/09.08.2022 г. - Доклад от Драгомир Петков - зам.-кмет на Община Казанлък, оправомощен със Заповед №1276/05.08.2022 г. с проект за решение относно приемане на Отчет за касово изпълнение на общинския бюджет и сметките за средства от Европейския съюз, състоянието на общинския дълг и на лицата по чл.8а от ЗОД към 31.12.2021 г.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „I. Отчет за касово изпълнение на общинския бюджет и сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.2021 г.

На основание чл. 140, ал. 1, от Закона за публичните финанси, чл. 44, ал. 1, т. 7 от Закон за местното самоуправление на местната администрация, чл. 9 ал. 1 от Закона за общинския дълг и Наредба №28 на Общински съвет Казанлък за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение, изменение и отчитане на общинския бюджет и за управление на общински дълг на Община Казанлък, представям на Вашето внимание сборен отчет за изпълнение на приходите и разходите по бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз на Община Казанлък, за периода от 01.01.2021г. до 31.12.2021г.

Бюджета за 2021 година е приет с Решение №350 от 09.02.2021г., изменен с Решение №396 от 27.04.2021г., изменен с Решение №477 от 29.07.2021г., изменен с Решение №509 от 30.09.2021г., изменен с Решение №554 от 25.11.2021г., изменен с Решение №575 от 20.12.2021г. на Общински съвет – Казанлък.

Отчетът за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз е съставен съобразно българското законодателство и указанията на дирекция „Държавно съкровище“ към Министерство на финансите с ДДС 07/31.12.2021г. -за изготвяне и представяне на отчетите за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 31.12.2021 г.

Сметна палата извърши проверка на Годишния финансов отчет на Община Казанлък за 2021 година, като доклада от извършената проверка e с „Немодифицирано мнение“ („Без резерви“).

Началният план по бюджета на общината за 2021 г. е в размер на 75 927 361 лв., като в т .ч. взаимоотношения между Централния бюджет и община Казанлък е в размер на 49 586 558 лв., от които за делегирани от държавата дейности 43 775 858 лв. и за местни дейности                 5 810 700 лв. - от изравнителна субсидия – 4 357 700 лв., от за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища – 196 600 лв., от целева субсидия за капиталови разходи – 1 256 400 лв.

 • Приходи по бюджета на Община Казанлък
 • Уточненият план на приходите на община Казанлък към 31.12.2021 г. възлиза на                86 553 228 лв., вследствие на корекции във взаимоотношенията на общината с Централния бюджет, предоставени целеви трансфери от ресорни министерства и дарения от страната.

  Отчетът на приходите към 31.12.2021 г. е в размер на 73 734 807 лева, което е 85.2 на сто от уточнения план, в т.ч. приходи за делегирани от държавата дейности 47 994 582 лв. и приходи за местни дейности 25 740 225 лв.

  • Имуществени и други данъци

                                         Изпълнение на отделните видове данъци е както следва:

  ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ

  Отчет 31.12.2020 г.

  План 2021 г.

  Отчет 31.12.2021 г.

  изпъл. план 2021 г.

  Патентен данък

  83 082

  72 000

  76 663

  1.06

  данък в/у таксиметров превоз на пътници

  72 150

  69 000

  65 575

  0.95

  Имуществени данъци. в т.ч.

  5 825 443

  5 506 500

  6 540 237

  1.19

  Данък върху недвижимите имоти

  1 666 197

  1 615 000

  1 763 006

  1.09

  Данък върху превозните средства

  3 109 608

  3 000 000

  3 343 618

  1.11

  Данък на придобиване на имущество по дарение и възм. начин

  1 024 593

  850 000

  1 401 961

  1.65

  Туристически данък

  23 388

  41 000

  30 305

  0.74

  Други данъци

  1 657

  500

  1 347

  2.69

  Всичко имуществени данъци

  5 980 675

  5 647 500

  6 682 475

  1.18

   
  • Данък върху недвижимите имоти

  При планирани 1 615 000 лв. приходи от този вид данък, изпълнението е 1 763 006 лв., т.е.  109 % изпълнение на плана.

  • Данък върху превозните средства

  При планирани 3 000 000 за 2021 година, изпълнението е в размер на 3 343 618 лв., или 111% изпълнение от годишния план.

  Патентен данък и данък върху таксиметровия превоз на пътници

  От двата данъка са постъпили 1142 238 лв., от които 65 575 лева са отчетени от данъка върху таксиметровия превоз. Тенденцията при патентния данък, като вид данък с постоянно намаляващ кръг задължени лица се запазва и приходите от него са с все по-ниско ниво.

  • Данък придобиване

  При планирани  850 000 за 2021 година, изпълнението е в размер на 1 401 961 лв.

  При планирани за годината имуществени данъци и други данъци в размер на  5 647 500  лв., отчетът към 31.12.2021 г. е 6 682 475 лв. или преизпълнение със 118% и с над 700 хил. лева  повече от отчетени приходи спрямо същия период за 2020 г.

   

  Неданъчни приходи

  Тук се включват приходи от собственост, общински такси, приходи от продажби на имущество и други неданъчни приходи. Отчетените неданъчни приходи и капиталови помощи и дарения по бюджета на общината към 31.12.2021 г. са в размер на 12 943 317 лв.

                                       По видове изпълнението на неданъчните приходи е както следва:

  Неданъчни приходи

  Отчет 31.12.2020г.

  План 2021 г.

  Отчет 31.12.2021г.

  изпъл. план 2021 г.

  Приходи от собственост - наем на земя, наеми на имущество, услуги

  1 716 288

  2 042 920

  2 328 930

  1.14

  Общински такси (§27-00)

  6 918 805

  6 555 804

  7 789 380

  1.19

  Глоби, санкции, наказателни лихви (§28-00)

  455 742

  461 257

  459 534

  1.00

  Други приходи §36-00

  358 694

  441 758

  378 920

  0.86

  ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА

  1 706 021

  2 659 323

  2 295 192

  0.86

  Приходи от концесии

  44 959

  35 850

  46 029

  1.28

  Внесен ДДС и др. данъци върху продажбите

  -624 495

  -756 571

  -544 633

  0.72

  Неданъчни приходи

  10 576 014

  11 440 341

  12 753 352

  1.11

  Помощи и дарения от страната и чужбина

  270 271

  188 895

  189 965

  1.01

  Неданъчни приходи и капиталови помощи и дарения

  10 846 285

  11 629 236

  12 943 317

  1.11

   

   

  • Основен дял в отчета заемат общинските такси 7 789 380 лева, при планувани в началото на годината 6 555 804 лева. Най-голяма част от събраните такси заема такса битови отпадъци – с отчет към 31.12.2021 г. в размер на 5 659 284 лева.

  Към месец декември 2021 година изпълнението на неданъчни приходната спрямо плана е 111% и е с над 2 млн. лв. повече спрямо отчета за 2020 година.

   

 • Взаимоотношения с Централния бюджет
 • Взаимоотношенията с Централния бюджет включват получени трансфери /субсидии/ от РБ: уточнен план за общината към 31.12.2021 са 54 384 060 лв., от които са усвоени 54 383 083  лева, като в т.ч.:
  • Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ §§ 31-11 : разчет 45 944 221 лева;
  • Обща изравнителна субсидия и др. трансфери за местни дейности §§ 31-12 : разчет 4 554 300 лева;
  • Целеви трансфери за капиталови разходи §§ 31-13: разчет 1 392 529 лева;
  • Получени от общини целеви трансфери от ЦБ §§ 31-18: разчет 45 390 лева;
  • Получени от общини целеви трансфери от ЦБ §§ 31-28: разчет 1 293 066 лева;
  • Възстановен трансфер към ЦБ §§ 31-20: разчет (-) 57 433 лева.
 • Трансфери по бюджета на Община Казанлък
  • Получени трансфери
  • Трансфери между бюджети (нето)
  • по § 61-01 „Трансфери между бюджети – получени трансфери(+)“ – 2 461 450,08 лв. от МТСП, Агенция социално подпомагане за предоставяне на услугата асистенти по Закона за личната помощ – 2 319 604,38 лв. и по проект „Приеми ме“ – 128 486,80 лв.
  • С писмо на АСП е преквалифициран трансфер в частта на двата източника на средства  за предоставяне на лична помощ в размер на 343 079,86 отчетени по параграф други неданъчни приходи.
  • по § 61-01 „Трансфери между бюджети – получени трансфери(+)“ – 1 004 730,13 лв. от Министерски съвет във връзка с провеждана на избори през 2021г.;
  • по § 61-01 „Трансфери между бюджети – получени трансфери(+)“ – 2 291,59 лв. от Централна избирателна комисия;
  • по § 61-01 „Трансфери между бюджети – получени трансфери(+)“ – 84 882,85 лева от МОН;
  • по § 61-01 „Трансфери между бюджети – получени трансфери(+)“ – 858 437 лева от МСС за изграждане на физкултурен салон на ППМГ;
  • по § 61-01 „Трансфери между бюджети – получени трансфери(+)“ – 110 028,68 лева от Министерство на културата;
  • по § 61-01 „Трансфери между бюджети – получени трансфери (+)“ Община Стара Загора – 1 435 463,98 лева - възстановени средства за сепарация на битовия отпадък, съгласно решения на РИОСВ-Стара Загора.
  • по § 61-01 „Трансфери между бюджети – получени трансфери (+)“ НОИ – 344 988,04 лв.
  • по § 61-01 „Трансфери между бюджети – получени трансфери (+)“ АПИ 58 904,94 лв – възстановени не разходвани средства.
  • По § 61-05 „Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)“ – 269 938,43 лв. от Агенция по заетостта, Дирекция „Регионална служба по заетостта“ – гр. Хасково; Трансфери са получили: Община Казанлък в размер на 96 458,36 лв., ОП КДиПИС – 30 033,53 лв., ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Шипка – 9 216,45 лв., ОУ „Св. Климент Охридски“ гр. Крън – 9 356,76 лв., ОУ „Д-р Петър Берон“ с. Овощник – 2 582,53 лв., ИМ „Искра“ – 15 164,67 лв. и Театър „Л. Кабакчиев“ – 107 126,13 лв.
  • По § 64-01 „Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП“ – 468 487,99  лв. – от ПУДООС по проекти на Община Казанлък в размер на 456 122,77 лв., ДГ №16 – филиал гр. Шипка, ДГ №8, ДГ№18, ДГ№17 и ОУ „Свети Свети Кирил и Методий” с. Кънчево.
  • Предоставени трансфери
  • по §§ 61-02 „Трансфери между бюджети – предоставени трансфери (–)“  2 091 167,75 лв., от които 1 930 955,19  лв. към община Стара Загора във връзка с отчисления и обезпечения по чл.60 и чл.64 от ЗУО,  159 212,56 лв. към МТСП по проект „Красива България“ за ремонт на покрива на старата сграда ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Розово - саниране, топлоизолация на фасадата, подмяна на дограмата и 1 000 лв. към Министерство на културата.

   

  • Предоставени трансфери: по §§ 62-02  „Трансфери между бюджетни и сметки за средства от ЕС - предоставени трансфери“ – (-) 2 091 168 лева
 • Проекти на Община Казанлък
 • Общата стойност на получените трансфери по проекти е 2 939 909,52 лева в т.ч.:

  •  от Министерството на труда и социалната политика – 69 049,63 лв. по проект "Приеми ме" и по проект „Обучение и заетост за младите хора“, „Нови възможности за младежка заетост“, „Обучение и заетост“, „Заетост за теб“.
  •  от Министерството на образованието и науката – 867 197,33 лв. по проекти: ‚Еразъм“, „Квалификация за професионално развитие на педагогическия персонал“, „Активно приобщаване в системата на предучилищно образование, „Образование за утрешния ден“;
  • от Национален фонд –  2 003 662,56 лв. по проекти: „Изграждане на социални жилища“, „Патронажна грижа“, „Интегриран градски транспорт“, „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“, „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите-етап II“.
 • Разходи по бюджета на Община Казанлък          
 • Първоначалният план на разходите по бюджета на община Казанлък за 2021 г. е в размер на 75 927 361 в т.ч. за делегирани от държавата дейности 46 797 474 лв. за местни дейности 29 129 887 лв. и за дофинансиране на делегирани от държавата дейности 1 333 254 лв.

  Във вследствие на корекции във взаимоотношенията на общината с Централния бюджет с писма от МФ, предоставени целеви трансфери от ресорни министерства и дарения от страната,  уточненият план към 31.12.2021 г. е в размер на  86 533 228 лв., в т.ч. за делегирани от държавата дейности 52 555 495 лв., за местни дейности  32 402 247 лв. и за дофинансиране на делегирани от държавата дейности 1 575 486 лв.

  Отчетът на разходите по бюджета са в размер на 73 734 807 лв., разпределени по следния начин:

  • за държавни дейности в размер на 47 994 582 лв.;
  • за местни дейности в размер на 24 783 023 лв.;
  • за дофинансиране на държавната дейност с общински средства в размер 957 202 лв.

   

   

  65% от отчета за касово изпълнение на бюджета са разходите за фонд работна заплата, 28% за издръжка, субсидии, стипендии, обезщетения и помощи за домакинства, лихви, данъци на Община Казанлък и всичките ú 52-ма второстепенни разпоредители с бюджет и 7% са отчетни за капиталови разходи.

  Разходи за делегирани от държавата дейности в размер на 47 994 582 лева, съобразени с единни разходни стандарти,  Закона за Държавния бюджет на Република България  за 2021 година, Решение №790 от 30.10.2020г. на МС за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през  2021 година.

  Разходи за местни дейности е размер на 24 783 023  лева.

   Финансовият ресурс за обезпечаване на тези разходи са  общинските данъчни и неданъчни приходи, трансферите за капиталови разходи, обща изравнителна субсидия и преходния остатък от общинските приходи и целеви трансфери от министерства и ведомства. Разходите са разпределени по функции и дейности за издръжка и капиталови.

  Във функция „Общи държавни служби“ са отчетени разходите за общинската администрация, разходите на деветнадесетте населени места в Общината и за дейността на Общински съвет-Казанлък.

  Във функция „Отбрана и сигурност“ са отчетени средства в размер на 38 304 лева, по споразумение с МВР за погасяване на просрочени задължения от 2008 година.

  Във функция „Образование“ са отчетени разходи за издръжката на тринадесетте детски градини и техните филиали на територията на Община Казанлък, за ученическите и почивните лагери, за издръжка на училищните автобуси, както и средствата за общинска програма „Закрила на детето“.

  Във функция „Здравеопазване“ са отчетени разходите за издръжка на детски ясли и яслени групи към детски градини и дейността на Общинското предприятие „Кухня майка, в т.ч. Детска млечна кухня“. Тук се отчетени и средства за подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми, за  подпомагане на млади лекари, работещи в медицински заведения на територията на Община Казанлък за включване в обучение за медицинска специалност и помощи за лечение и скъпоструващи операции.

  Тук се плануват и отчитат субсидии към МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски“ за допълнително финансиране на персонала в ковид отделенията. Във функцията се планират и отчитат разходите за ремонт/субсидиите към  ДКЦ „Поликлиника“ Казанлък.

  Във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ са отчетени бюджетни средства за фонд работна заплата, осигуровки и издръжка на Домашен социален патронаж, за издръжка на клубове на пенсионера, инвалида, за програми по временна заетост и програма личен асистент с осигурени средства от МТСП.

  Във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ са отчетени средства за ВиК, улично осветление, чистота, озеленяване, опазване на околната среда, ремонт и поддържане на пътища и улици. Във  функцията е разчетена голямата част от бюджета  на ОП „Комунални дейности и поддръжка на инфраструктурата“ в направленията – Чистота, Озеленяване, Осветление на улици и площади, Строителство, Изграждане, ремонт и поддръжка на улични платна“.

  Във функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” са отчетени средства  за заплати, осигуровки и издръжка на Театър „Любомир Кабакчиев“, Художествена галерия – Казанлък, ЛХМ „Чудомир“, Посетителски център „Музей на фотографията и съвременните аудиовизуални изкуства“, ОБ „Искра“.  Във функцията са отчетени и средствата за спортен, младежки, културен и международен календар, за поддръжка на спортни бази, субсидии за спортните клубове и помощи за социални погребения.

  Във функция „Икономически дейности и услуги” са разчетени средства за заплати, осигуровки и издръжка на Обществения посредник, на звената към Община Казанлък -  „Паркинги и кратковременно паркиране“, „Обслужване на Общински сграден фонд“ „Администрация в кметства“ и звено „Други дейности по икономиката". В тази функция са разчетени и разходите по снегопочистване, ремонт на четвъртокласна пътна мрежа, издръжка на приюта за безстопанствени животни, средствата за туристическия календар.

  Във функция „Разходи некласифицирани в други функции” са отчетни разходите за лихви.

  Отчетът на разходи за дофинансиране на делегирани от държавата дейности е в размер на 957 202  лева. Тук са отчетени разходите за дофинансиране на фонд работна заплата на Общинска администрация и средства за ИМ „Искра“ и капиталовите трансфери към ДКЦ „Поликлиника“ – гр. Казанлък по проект с НДЕФ и МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски“ за закупуване на апаратура.

  Разходите са съобразени с годишните цели и приоритети, възможните ресурси и източници на финансиране. Разходите за персонал са съобразени с нормативните възможности и ограничения. В тях се включват средства за заплати, средства за допълнителни възнаграждения, работно облекло, СБКО и други социални разходи, обезщетения и дължими осигуровки от работодателя.

  • Капиталови разходи

  В съответствие с разпоредбите на Министерството на финансите е разработена информацията за капиталовите разходи на общината за 2021 г. Инвестиционната програма е приета с Решение №350 от 09.02.2021г., изменен с Решение №396 от 27.04.2021г., изменен с Решение №477 от 29.07.2021г., изменен с Решение №509 от 30.09.2021г., изменен с Решение №554 от 25.11.2021г., изменен с Решение №575 от 20.12.2021г. на Общински съвет – Казанлък.

  В съответствие с чл.94 ал.3, т.6 от ЗПФ общинският съвет с решението за приемане на бюджета на общината одобрява и разпределя целевата субсидия за капиталови разходи, определена с чл.50 от ЗДБРБ за 2021г. по обекти за строителство и основен ремонт, за материални и нематериални активи и за проучвателни и проектни работи. Общината разпределя средствата за капиталови разходи в съответствие с национални, регионални и секторни политики, като приоритет е осигуряването финансирането на преходните обекти.

  Паричните постъпления от продажба на общински нефинансови активи се разходват за финансиране изграждането, за основен и текущ ремонт за социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социална и техническа инфраструктура, съгласно чл.127. ал. 2 от ЗПФ.

  С капиталовите разходи се акцентира върху неотложни ремонти - внедряване на мерки за енергийна ефективност, газификация на детски градини и детски ясли, изграждане на алеи, оформяне на междублокови пространства, реконструкция на улично осветление, ремонт на тротоари и подобряване на организацията на движението.

          За периода от 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. отчетните капиталови разходи са 8 932 791 лв.

  Общия размер на целева субсидия от държавния бюджет по §§31-13 е 1 256 400 лв. за 2021 година, от които са  усвоени  733 503  лв.

  522 897 лева неусвоени по §§31-13, от които 507 012 лева се формира от шест неизпълнени обекта, а остатъка 15 885 лева е разлика между планова и отчетна стойност по изпълнените обекти. Средствата ще бъдат прехвърлени за същите обекти в бюджет 2022 година.

  От преходен целеви остатък са усвоени 1 497 295 лв. от уточнени 497 393 лв. от които:

  • По ПМС 283/2020г. – 917 лв. за закупуване на лаптопи от ОУ „Д-р П. Берон“ с. Шейново. По постановлението са възстановени 165,22 лева остатък от средства от общински училища. 
  • СМР за обособяване на STEM център в СУ "Екзарх Антим I" по НП "Изграждане на училищна STEM среда", гр. Казанлък – 262 583 лв. и 103 797  лева за оборудване.
  • За основен ремонт на надлез „Катекс“ по ПМС №315/2018г. – 1 012 797 лева;
  • За основен ремонт на ул. Войнишка от средства преходен остатък от §§31-13 от 2020 г. в размер на 23 384 лв.
  •  Укрепване сградата на читалище „Светлина“, гр. Шипка със средства преходен остатък от Министерство на Културата - 72 324 лв.
  • Изграждане на стоманобетонни прагове №1 с рибен проход, дере участък река Стара река, с. Енина -  ПМС №125/2018, гр. Казанлък – 15 318 лв.

  От собствени бюджетни средства са усвоени 1 773 343 лв..

  От други източници за финансиране – 1 088 035 лв., от които 431 161 лв. за изграждане на ВИК в град Крън, 64 857 лв. от РИОСВ със средства по ДОПК за рекултивация депо в с. Шейново, 541 263 лв. за рекултивация на депо с. Черганово с източник на финансиране ПУДООС. 

  Размерът на разходени средства за капиталови разходи от ЕС  е 3 726 577 лева.

  • 23 793 лв. по  проект "Подкрепа за дуалната система на обучение", гр. Казанлък;
  •  1 699 лв.  по ОПНОИР за закупуване на компютър за ДГ №8;
  • 813 605 лв. по Оперативна програма „Региони в растеж" по проект „Изграждане на социални жилища“. Чрез изпълнение на проекта ще бъде създадена подходяща социална инфраструктура, която да осигури нормални условия на живот на уязвими, малцилствени и социално слаби групи, хора в неравностойно положение сред населението на община Казанлък. Къщичките ще бъдат изградени в 4 общински имота на територията на град Казанлък.
  • 2 508 013 лева по проект по ОПРР „Светът на траките“. Проектът „Светът на траките“ включва възстановяване и опазване на паметник на културата Тракийска гробница и култов комплекс „Оструша”, с категория „национално“ значение за бъдещите поколения, изграждане на велоалея от Крън до Шипка, за да бъде осигурен и велосипеден достъп за посетители до тракийското културното наследство в Долината. Проектът предвижда и изграждане на многофункционален туристически комплекс - „портал“ за посещение на цялата Долина и древните гробници, разположени в нея.
  • 361 036 лв. по ОПРР „Интегриран градски транспорт етап II“ - Проектът цели да се създаде подходяща среда за устойчиво развитие и градската мобилност, посредством изграждане/ обновяване на инфраструктурата, в подкрепа на изпълнението на нисковъглеродни стратегии за развитие на градската среда. С вторият етап се надгражда информационната инфраструктура, която включва закупуването и поставянето на 20 електронни информационни табла, изгражда се билетна система за работа с карти. В проекта е включено изграждане на велоалея от бул. “Александър Батенберг” на юг по бул. “Никола Петков”.
  • 18 432 лв. по Оперативна програма "Развитие на човешките  ресурси" 2014-2020 г., „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите” за закупуване на пациентски лифтер, климатици и компютри. В Дневния център ще се предоставя подкрепа на деца и младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства, живеещи на територията на община Казанлък и на териториите на съседните общини: Павел Баня, Мъглиж, Гурково и Николаево. Новият център позволява обгрижване на деца и младежи от 3 до 35-годишна възраст с различни видове увреждания – двигателни, зрителни, ментални и др. Услугата е с капацитет от 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативна услуга.

  Извършените капиталови разходи за основен ремонт и за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи, в т.ч. и за придобиване на сгради са отразени по съответните параграфи от ЕБК в отчетите за касово изпълнение на бюджет и СЕС, както и в съответните счетоводни сметки от СБО в оборотните ведомости, съобразно изискванията регламентирани от на МФ.

  Община Казанлък със собствени средства и средства от приходи с разпореждане с общинска собственост извършва текущи ремонти на пътните платна, тротоари, междублокови пространства.

  През 2020 година с ПМС382 община Казанлък получи 450 000 лева и извърши ремонт на три велоалеи – до град Крън, до с. Овощник (с. Розово) и до с. Бузовград. Към 31.12.2021г. средства са отчетени и са възстановени 5,68 лв. остатък по сметката на МФ.    

  • БЮДЖЕТНИ ПОКАЗАТЕЛИ
 • Показател по чл. 93 от ЗДРБ 2021 – Налични към края на периода задължения към доставчици, група СЕС – 13 706,88 лв.- представляващи 0,02% от средногодишния размер на отчетени разходи за последните четири години отчетените към края на годината разходи по бюджета на общината (2020г.) при ограничение 50%.
 • Показателя "Задължения за разходи" се използват кредитни салда на сметки 4010, 4030, 4241, 4281, 4282, 4291, 4523, 4548, 4568, 4845, 4847, 4848, 4853, 4861, 4863, 4877, 4878, 4897, 4898, 4971, 4972, 4975, 4976, 4978, 4979 от отчетна група "Бюджет". Към 31.12.2021 г. отчета е в размер на 1 747 010,76 лв. - представляващи 2,85% от средногодишния размер на отчетени разходи за последните четири години (2017г., 2018г., 2019г., 2020г.) при ограничение 15%.
 • За показателя "Поети ангажименти за разходи" се използва кредитно салдо на сметка 9200 от отчетна група "Бюджет". Отчетът към 31.12.2021 г. е в размер на 18 757 001,42 лв., от тях 488 994,72 лева са остатък по договори сключени на основание чл.62 от ЗМДТ и 977 791 лева са сключени на основание чл.52, ал. 1,т.1 от ЗПФ.
 • Показателя "Поети ангажименти за разходи" представлява 30,59% от средногодишния размер на отчетени разходи за последните четири години при ограничение 50%.

  Съгласно чл. 88. От ЗДБРБ за 2021 година Ограничението по чл. 94, ал. 3, т. 2 от Закона за публичните финанси не се прилага за ангажименти за разходи по сключени договори от общината през 2019 г.- 2021 г.. Размера на сметка 9200 без целеви договори е в размер на 18 268 006,70 лева, представляващи 29,79% от средногодишния размер на отчетени разходи за последните четири години при ограничение 50%.

 • Просрочени вземания и задължения по бюджета на Община Казанлък
 • Просрочените вземания на Община Казанлък към 31.12.2021 г. възлизат общо на 98 775 лв. осчетоводени по съответните задбалансови сметки  както следва:

  • по сметка 9913 „Просрочени вземания от клиенти“ – 98 489 лв.
  • по сметка 9912 „Просрочени публични общински вземания“ – 286 лв.;

  Просрочените вземания по сметка 9913 в размер на 98 489 лева са само при ПРБ-Община Казанлък, като в това число са отчети просрочени лихви в размер на 22 602 лв. Част от просрочените вземания са несъбрани наеми от наематели на общински жилища. Има и просрочени наеми на общински обекти и площи с търговско предназначение, както и наеми за земеделска земя, мери и пасища. Част от просрочията в размер на 20 629 лв. са несъбираеми и са от преди 2016 година, останала част 55 258 лв. са трудно събираеми.

  Периодично на задължените лица се изпращат информационни писма или телефонни обаждания.

  По сметка 9912 са разчетени просрочени вземания на второстепенните разпоредители с бюджет – ДГ №6 „Еделвайс“, ДГ №7 „Буратино“ . Просрочията представляват несъбираеми такси за детски градини.

  Към 31.12.2021 г. Община Казанлък няма просрочени задължения.

  За да се осигури разплащане на просрочените задължения общината е създала необходимата организация за ефективно, ефикасно и икономично използване на бюджетния ресурс.

 • Бюджетно салдо – „плюс“ 3 516 271 лв.
 • II. Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2021 година и на лицата по чл.8а от Закона за Общинския дълг.

  На основание чл. 9, ал.1 и ал.2 от Закона за общинския дълг /ЗОД/, Кмета на Общината изготвя годишен отчет за състоянието на общинския дълг и дълга на лицата по чл.8а от същия закон и го внася  за разглеждане и приемане в Общински съвет . 

  В изпълнение на това задължение, представям на Вашето внимание Годишен отчет за структурата и състоянието на общинския дълг и дълга на лицата по чл.8а от ЗОД към 31.12.2021 година, както следва:

 • Дългосрочен дълг с „Фонд за устойчиви градове” ЕАД, действащ чрез „Обединена българска банка” АД и „Фонд за устойчиво градско развитие“ ЕАД с цел реализация на проект: „Светът на траките” по ОПРР 2014-2020г. за финансиране чрез съвместна подкрепа между финансов инструмент и БФП, приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ в размер на 1 921 935 лева с краен срок на погасяване 25.07.2035 г. Към 31.12.2020 г. са усвоени от главницата 139 574 лв., за 2021г. са усвоени още 497 849 лв.  Платените разходи за лихви са в размер на 3 403  лева, за  такси – 3 081 лева.
 • Дългосрочен дълг за кредит с  „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, съгласно  решение на ОбС Казанлък №161 от 28.05.2020г. с цел реализиране на проект „Светът на траките“ по ОП „Региони в растеж 2014-2020 г.“ в общ размер на 4 379 000 лв. с кран срок на погасяване 31.12.2023г. Към края на 2020 г. са усвоени от главницата 1 507 613 лв., а за 2021г. са 2 105 856 лв. Общ остатъчен дълг – 3 613 469 лв. Платените разходи за лихви са в размер на 72 592  лева, за  такси – 9 871 лева.
 • Дългосрочен дълг за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, съгласно  решение на ОбС Казанлък №962 от 28.02.2019г. с цел реализацията на проект „Интегриран градски транспорт на град Казанлък – Етап 1“ по ОП „Региони в растеж 2014-2020г.“ в общ размер 1 550 000 лева с краен срок на погасяване 25.12.2021г. Към 31.12.2020г. кредита е изцяло усвоен, а към 31.12.2021г. е изцяло погасен. Платените разходи за лихви са в размер на 17 051 лева, за  такси – 800 лева.
 • Дългосрочен дълг за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, съгласно  решение на ОбС Казанлък №476 от 29.07.2021г. с цел реализацията на проект "Изграждане на социални жилища", финансиран от Европейския фонд за регионално развитие от Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. в общ размер 339 229 лева с краен срок на погасяване 25.12.2022г. Към 31.12.2021г. да усвоени 240 711 лева. Платените разходи за лихви са в размер на 431 лева, за  такси – 655 лева.
 • Вид на кредитора

  Предназначение на дълга

  Размер на дълга към месеца, предхождащ избрания период (лв.)

  Усвоени средства през избрания период (лв.)

  Извършени погашения по главница за избрания период (лв.)

  Извършени разходи (лихви, такси, комисионни и др) за избрания период (лв.)

  Размер на дълга към края на избрания период (лв.)

  ДЗЗД "ФУГ"

  Съфинансиране съвместна подкрепа между финансов инструмент в комбинация с безвъзмездна фин. помощ по проект "Светът на траките" по  ОПРР

   139 574

   497 849

    0

   6 484

   637 423

  "ФЛАГ" ЕАД

  Финансиране на  допустими разходи за изпълнението на одобрен проект „Светът на траките“ по ОПРР

  1 507 613

  2 105 856

    0

   82 463

  3 613 469

  "ФЛАГ" ЕАД

  Финансиране на  допустими разходи за изпълнението на одобрен проект "Интегр.градски транспорт на град Казанлък – Етап 1“ ОПРР

  1 550 000

    0

  1 550 000

   17 851

    0

  "ФЛАГ" ЕАД

  Финансиране на  допустими разходи за изпълнението на одобрен проект „Изграждане на социални жилища",  ОПРР

    0

   240 711

    0

   1 086

   240 711

   

   

  3 197 187

  2 844 416

  1 550 000

   107 884

  4 491 603

   

   

  Размерът на общинския дълг към 31.12.2021 г. по бюджетни сметки е в размер на 4 491 603 лв. Поетия  нов общински дълг поет през 2021г. е в размер на 2 844 416  лв.

   

 • Общински гаранции  - Община Казанлък няма издадени общински гаранции.
 • Дълг на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг – не е поеман дълг от лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг.
 • Общо извършени плащания през годината са в размер на 1 657 884 лв., от които нито един не попада в ограниченията на съотношението на чл.32, ал. 1 от ЗПФ.

  В ограничението по чл.84 от ЗДРБ 2021г. попадат само извършените плащания към ФОНД ФУГ в размер на 6 484 лв., които представляват 0,03% от средногодишния размер на собствените приходи и общ изравнителна субсидия за последните три години, при ограничени 18%.

   

 • Показатели за плащанията по дълга
 •  

 • Съгласно чл. 32 от Закона за публичните финанси, съотношението на плащанията по дълга не може да надвишава 15 на сто от средногодишния размер на изравнителната субсидия  и собствените приходи.
 •              Годишен размер на плащанията по дълга

  x 100 < 15%

   

  Средногодишния размер на собствени приходи и обща изравнителна субсидия за последните три години

   
   
   

   

  При изчисляване на съотношението не се включват плащанията по дълга по чл. 3, т. 5 от ЗОД, плащания по заеми от лица, попадащи в сектор "Държавно управление", съгласно чл.32, ал.5 от ЗПФ, както и по заемите от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), Фонд  „Енергийна ефективност и възобновяеми източници и „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" – ЕАД ", заеми от други общини, годишния размер на плащанията по дългосрочни договори с гарантиран резултат (ЕСКО договори - съгласно чл.85 от ЗДБРБ за 2018 г.); плащанията  по главницата на съществуващ дълг със средства от нов дълг, който е поет за рефинансирането му.

  Общо извършени плащания по дълга за 2021г. за главници и други разходи 1 657 884 лева. От които:

  • плащания, които се изключват от показателя – 1 657 884 лева, в т.ч. от финансов инструмент, управляван от "ФМФИБ" ЕАД в размер на 6 484лв.
  • плащания, влизащи в изчислението на показателя – 0 лева

  Средногодишен размер на изравнителната субсидия /без средствата за зимно поддържане/ и собствените приходи на Община Казанлък за периода 2018 г. – 2020 г. е 19 809 556 лева. 

  Съотношението на плащанията по дълга на Община Казанлък за 2021 година спрямо средногодишния размер на изравнителната субсидия  и собствените приходи за последните три години е 0,00%.

 • На основание чл. 84 от ЗДБРБ на 2021 година. общините могат да поемат дълг извън ограниченията по чл. 32, ал. 1 от Закона за публичните финанси чрез заеми, предоставени им от финансови посредници в изпълнение на финансов инструмент, управляван от "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" - ЕАД, като годишният размер на плащанията на общината за всяка година по всички видове заеми, без тези по ал. 3, по чл. 81, ал. 4 и по чл. 32, ал. 5 от Закона за публичните финанси, и без плащанията по ЕСКО договорите по ал. 1, не може да надвишава 18 на сто от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години, изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината
 • Към този показател плащанията, които се изключват са в размер на 1 651 400 лв. и съотношението е 0,03%.

  Съгласно изискванията на действащото законодателство, в срок не по-късно от 10-то число на следващия месец се отразяват текущите промени в обстоятелствата на поетия дълг и се информира  Министерство на финансите за промяна в данните за дълга, чрез отразяване на информацията в „Регистър общински дълг”.  Това свое задължение община Казанлък изпълнява стриктно и в указаните срокове.“

  Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал. 1, т. 6 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. чл.9, ал.3 от Закона за Общински дълг, чл. 140 от Закона за публичните финанси и Наредба №28 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение, изменение и отчитане на общинския бюджет и за управление на общинския дълг,  

   

  Р Е Ш И:

   

  1. Приема Отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Казанлък към 31.12.2021 г. и средства от Европейския съюз заедно с одитирания отчет и одитно становище на Сметната палата за заверка на годишния финансов отчет на общината за 2021 година..

   

  2. Приема  годишния отчет за състоянието на общинския дълг  и дълга на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг за 2021 година.

  Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

  Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

  Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

  Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

  Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък за всички задължени лица.

  Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За” 30.

  Вярно с оригинала!

  ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

  (Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)  Изтегли приложенията


  публ: 04/10/2022 г.