РЕШЕНИЕ
№781
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.09.2022 г., Протокол №43

Относно: ОС_1878/07.09.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предложение за продължаване/доразвиване на дейностите, определени в Споразумение за сътрудничество №Д09-21/16.10.2019 г., одобрено с Решение №1150/26.09.2019 г. на Общински съвет - Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В деловодството на Община Казанлък постъпи писмо от Сдружение „Бъдеще за децата“с изх. №1-233-ОБ/01.09.2022г.(вх. №63-179-4/01.09.2022 г.), с което бе отправено предложение за продължаване/доразвиване на дейностите определени в Споразумение за сътрудничество №Д09-21/16.10.2019 г., одобрено с Решение на Общински съвет – Казанлък  с №1150 от 26.09.2019 г.

Община Казанлък създаде множество социални услуги в подкрепа на деца и младежи с увреждания, но наболял проблем остава липсата на трудова реализация на младите хора с увреждания. Сключеното споразумение за сътрудничество между Община Казанлък и Сдружение «Бъдеще за децата», гр. Казанлък урежда реализацията на дейности, проекти, инициативи, вкл. социално предприемачество в подкрепа на социалното включване на младежи/хора с увреждания на територията на община Казанлък, в това число и за успешното изпълнение на проект „Социално включване чрез заетост“ с бенефициент сдружение „Бъдеще за децата“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“, приоритетна ос: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура: „Социално включване в общността“.

В рамките на проекта функционира Център за трудова адаптация и социализация с три ателиета: Приложни дейности, Работилничка «Бисквитките» и Пране и гладене. През дейностите са преминали 32 лица с увреждания като 5 от тях започват работа. Основната цел на проекта е да се осигурят условия и подкрепяща среда за включване на пазара на труда на хората с увреждания и създаване на предпоставки за тяхната социализация в обществото.

За реализацията на проекта, развитие на допълнителни иницииативи в подкрепа на младежите и социално предприемачество, Община Казанлък предостави материална база, част от сградата във филиала на ДГ №15 «Звънче» в ж.к. «Изток» /бивша ДГ №22/.

След приключване на проектните дейности и прекратяване финансирането от ОП «Развитие на човешките ресурси», организацията продължава да финансира дейностите в Центъра. Развиват като социално предприемачество Работилничка «Бисквитките», а другите две ателиета са ангажирани с подкрепящи дейности, като подготовка на опаковки, грижа за работни облекла и други спомагателни за дейността на работилничката дейности.

Работилничка „Бисквитките“ ЕООД е партньор на община Казанлък в реализиране на различни по вид социално значими инициативи.

Предприятието осигурява подкрепа за социално включване на уязвими социални групи – хора с увреждания, лица с психични разстройства, интелектуални затруднения и хора от социално слаби групи, чрез създаване на условия за тяхната професионална реализация, трудово ангажиране и заетост. Сладкарската работилница им дава възможност да изградят трудови навици:

спазване на работно време, боравене с различни видове кухненско оборудване, умения за спазване на последователността на конкретни действия, спазване на хигиена на работното място, отговорност и изпълнение към поети ангажименти. В работилничката се организират различни срещи и събития, в които младежите са активни участници и това им позволява да общуват със свои връстници и приятели.

Съгласно чл.59 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, общините могат да си сътрудничат помежду си с областите, с юридически или физически лица и да създават сдружения, чрез които да постигат цели от взаимен интерес, и на които да възлагат изпълнението на дейности, произтичащи от техните правомощия. Сътрудничеството между Община Казанлък и Сдружение „Бъдеще за децата“ подобри качеството на административното обслужване, предоставянето на обществени услуги на населението и допринесе за развитието на съответните области чрез ефективно използване на съществуващите ресурси. Подписвайки допълнително споразумение за продължаване/ доразвиване на дейности по съответното споразумение, водени от взаимен интерес и споделяйки отговорността ще обединим усилията си за социално включване на младежи/хора с увреждания. 

Съвместната дейност със Сдружение „Бъдеще за децата“е част от последователната политика на Община Казанлък за партньорство с неправителствените организации в социалната сфера, с цел подобряване качеството на живот, осигуряване на равни възможности и насърчаване на социалното включване на хората от рисковите групи.”

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8, т.23, чл.59 и чл.61 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.60 от Административнопроцесуалния кодекс,

 

Р Е Ш И:

 

1. Одобрява проекта на Допълнително споразумение към Споразумение за сътрудничество №Д09-21/16.10.2019 г. между Сдружение „Бъдеще за децата“, ЕИК 123648231, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. „Войнишка“ №25 и Община Казанлък, БУЛСТАТ 000817778, седалище и адрес на управление: град Казанлък, ул. РОЗОВА ДОЛИНА №6.

2. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи Допълнително споразумение към Споразумение за сътрудничество №Д09-21/16.10.2019 г., съгласно приложения към настоящото решение проект.

3. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Мария Гинева Изпълнителен директор на

Сдружение „Бъдеще за децата“, гр. Казанлък

Участвали в поименно гласуване 26 общински съветници, от които „За” 26.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                       (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 04/10/2022 г.