РЕШЕНИЕ
№782
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.09.2022 г., Протокол №43
Относно: ОС_1911/21.09.2022 г. - Доклад от Моника Динева - председател на Временна комисия с проект за решение относно предложение за кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд Стара Загора, Мандат 2023-2027 г., в изпълнение на Решение № 750/28.07.2022 г. на ОбС-Казанлък.


Мотиви: Вносителят докладва пред общинските съветници: „В Общински съвет - Казанлък е постъпило Писмо с вх. №ОС-1764/28.06.2022 г. от Магдалина Иванова – председател на Апелативен съд Пловдив относно предлагане на кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд Стара Загора, в което се посочва, че мандатът на действащите съдебни заседатели изтича на 04.02.2023 г. и е необходимо да се открие процедура за определяне на нови такива.

В изпълнение изискванията на чл. 67 и чл. 68 от ЗСВ, по предложение на Председателя на  Общински съвет – Казанлък, с Решение № 750/28.07.2022 г., ОбС създаде Временна комисия за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд Стара Загора, Мандат 2023 г. – 2027 г., която да изготви предложение за лицата (кандидати), за съдебни заседатели. На основание чл. 68, ал. 1, във връзка с чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), Общински съвет – Казанлък, обяви прием на документи за подбор на кандидати за съдебни заседатели.

Броят на кандидатите за съдебни заседатели, които трябва да бъдат предложени от Общински съвет - Казанлък е 5.

Кандидатите трябва да отговарят на изискванията на чл. 67 от ЗСВ, а именно:

 - да бъдат дееспособни български граждани, които са навършили 21 години, но ненавършили 68 години към момента на определянето им за съдебни заседатели, да имат настоящ адрес в общината, която попада в рамките на съдебния район на съда, за която кандидатстват, да има завършено най-малко средно образование, не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията им, не страдат от психически заболявания.

Към всяко от предложенията до Комисията задължително се прилагат,

следните документи:

1. Подробна автобиография, подписна от кандидата;

2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

3. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

4. Данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;

5. Мотивационно писмо;

6. Писмено съгласие;

7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;

8. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г. Обстоятелството по чл. 67, ал. 1, т. 4 се установява служебно от комисията.

 

В срока обявен за подаването им, постъпиха 2 заявления на кандидати за съдебни заседатели. Документите на кандидатите бяха разгледани на заседания на Временната комисия. След извършване на обстоен преглед за съответствието на документите с изискванията на ЗСВ, всички кандидати бяха допуснати до изслушване, а имената им бяха публикувани на електронната страница на ОбС Казанлък. След изтичане на 14 дневния законов срок, кандидатите бяха поканени на изслушване от ВК.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл.68а, ал.4 от Закона за съдебната власт,

Р Е Ш И:

 

І. Предлага кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд-Стара Загора, Мандат 2023-2027 г. лицата:

 • Георги Атанасов Данев
 • Юлия Чавдарова Александрова
 •  

  Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

  Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

  Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

  Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

  Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Председателят на Апелативен съд-Пловдив и Лицата по т. I.

   

  Участвали в гласуване 28 общински съветници, от които „За” 28.

   

  Вярно с оригинала!

  ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

  (Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)  Изтегли приложенията


  публ: 04/10/2022 г.