РЕШЕНИЕ
№783
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.09.2022 г., Протокол №43

Относно: ОС_1891/14.09.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно утвърждаване актуализацията на маршрутните разписания на градските линии от общинска транспортна схема на гр. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Актуализация на маршрутните разписания на градските линии от общинската транспортна схема е във връзка с изпълнението на Договор №Д06-1/04.01.2021 г.  за обществен превоз на пътници от „Балканинвест“ ЕООД и има за цел оптимизация и постигане на по-голяма ефективност на транспортното обслужване на градската територия, постигане на по-добър синхрон и достъпност.

Необходимостта от актуализация на маршрутните разписания на вътрешноградските линии е продиктувана и от направени разчети за изминали периоди и във връзка с въвеждането информационна система за компенсации и субсидии на общинските пътни превози /ИСКОП/ в общините от ИААА.

Системата ИСКОП е обвързана със прилагането на Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалени приходи от прилагането на цени на обществени пътнически превози за определени категории пътници и километрите по вътрешноградските линии подлежащи на субсидиране от републикански бюджет.

Извършени са проучвания за необходимостта от обществен транспорт при придвижването до/от работните места, учебните заведения и др.

В резултат на проучванията могат да бъдат направени следните изводи:

  • по-голямата част от пътниците се запазват като клиенти за един продължителен период, като дори се наблюдава покачване на пътникопотока през последните месеци
  • предложената промяна в маршрутните разписания по градските линии дава възможност да се обхванат пътници, работещи на смени с различна продължителност на работното време;
  • променените маршрутни разписания – Приложение от №1 до №9, се осъществяват и на база запитвания от граждани за определени курсове по различни линии в определени часове

В изпълнение на изискванията на чл.8, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси, със Заповед №1511/13.09.2022 г. на кмета на община Казанлък, е назначена комисия от специалисти от общината,

представители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, Областно пътно управление и браншовата организация.

След разглеждане на предложения проект за промяна на маршрутните разписания на вътрешно-градските линии комисията е изготвила протокол от проведеното заседание – Приложение №10.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.25 от ЗМСМА чл.8, ал.3 и ал.4 от Наредба №2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси (Обн. ДВ. бр. 32 от 29 март 2002 г.), във вр. с чл.17, ал.4, т.1 и ал.5 от Закона за автомобилните превози,

 

Р Е Ш И:

 

Утвърждава актуализацията на маршрутните разписания на вътрешноградските автобусни линии №№1, 2, 8, 8 ф, 10, 11, 12, 13 и 13 Ф от общинската транспортна схема, приложени към настоящото решение – Приложение от №1 до № 9.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Петко Карагитлиев - управител на "Балканинвест" ЕООД седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. „Славянска“ №10

Участвали в гласуване 26 общински съветници, от които „За” 26.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 04/10/2022 г.