РЕШЕНИЕ
№ 784
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.09.2022 г., Протокол № 43


Относно: ОС_1863/25.08.2022 г. - Доклад от Драгомир Петков - зам.-кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №1276/05.08.2022 г. с проект за решение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Възстановяването на земеделска земя започва през 1991 г. с подаване на заявления от собствениците пред ОС ”Земеделие” – гр. Казанлък. Общинската служба по земеделие, въз основа на влезлия в сила план за земеразделяне, постановява решение за признато право на собственост. Съгласно чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ общината стопанисва и управлява земеделската земя, останала след възстановяването на правата на собствениците и в регистъра към плана за земеразделяне като собственик е вписана община Казанлък. След влизане в сила на плана за земеразделяне и одобрената карта на съществуващи и възстановими стари реални граници невъзстановените и непотърсени земи стават общинска собственост. Съгласно чл.19, ал.4 от ЗСПЗЗ (ДВ. бр.43 от 29Април 2008г.) за срок от 5 години общините са били длъжни да предоставят тези земи при наличие на едно от следните условия:

1.установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници;

2.изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост;

3.обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може да бъде възстановена;

4.изпълнение на проекти за уедряване на земеделските земи в землищата на територията на общината;

5.изпълнение на обекти от техническата инфраструктура, както и на други проекти, за които съгласно закон се допуска принудително отчуждаване.

В изпълнение на чл.19, ал. 1 от ЗСПЗЗ директора на ОД ”Земеделие” – гр. Стара Загора е одобрил със Заповед №137/11.11.2008г. протоколно решение от 10.11.2008 г. по чл.45в, ал.5 от ППЗСПЗЗ на заседанието на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ  за землищата на община Казанлък.

С измененията на ЗСПЗЗ ( ДВ бр.62 от 2010 г.) са отменени текстовете, които задължават общините да предоставят на граждани от земите, собственост на общината. С ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ е създаден нов параграф 27, съгласно който неприключилите производства по обезщетяване със земеделски земи от общинския поземлен фонд се приключват по досегашния ред и общинските съвети предоставят земи от общинския поземлен фонд при наличие на едно от следните условия:

l. установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници;

2. изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост;

3. обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може да бъде възстановена.

 

В общинска администрация са постъпили много заявления от граждани, които са се снабдили с нотариални актове и не са ги вписали в регистъра на собствениците към картата на възстановената собственост. Към момента тези имоти са предадени по описания по-горе ред в собственост на Община Казанлък. Въз основа на постъпилите молби на гражданите е направено запитване до ОС "Земеделие" гр. Казанлък по имена на собственици на земеделски земи относно това дали е спазена процедурата за заявяване и признаване на собствеността на гражданите по реда на ЗСПЗЗ е получена информация, както следва:

1. Иванка Колева и Татяна Димова нямат заявяван, признат или отказан имот по реда на ЗСПЗЗ от ОС „Земеделие” гр. Казанлък, представляващ земеделска земя – лозе, с площ от 1441 (хиляда четиристотин четиридесет и един) кв.м, находящ се в местност „Старите лозя“, землище на гр. Казанлък, EKАTTE:35167. Иванка Колева е подала Заявление с вх. № 194-И-3001-1#4/20.06.2022 г., като съсобственик на имот с площ от 1420 (хиляда четиристотин и двадесет) кв.м, съгласно Нот.акт № 162, т. II, д.№ 2436/1998 г., представляващ Поземлен имот с планоснимачен № 692 по Кадастралния план на ползвателите на местност “Татарска могила“ /Старите лозя/, одобрен със Заповед № 653/22.07.1996 г. на кмета на община Казанлък,  при граници: от север – полски път, от изток – ПИ № 693 и ПИ № 700, от запад – ПИ № 691, от юг – ПИ № 701. Поземлен имот с планоснимачен № 692 по Кадастралния план на ползвателите е идентичен с Поземлен имот № 190.692, местност „Старите лозя“, с площ от 1441 (хиляда четиристотин четиридесет и един) кв. метра по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ:35167. След изработването на Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.  Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, всички данни за имоти попадащи в урбанизираната територия и землището на гр. Казанлък са предадени на СГКК - гр. Стара Загора. Съгласно изработените Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък и Скица № 15-932101/18.08.2022 г. на СГКК – гр. Стара Загора, следва ПИ № 190.692, с площ от 1441 (хиляда четиристотин четиридесет и един) кв.м, находящ се в местност „Старите лозя“ по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167 да бъде отразен като Поземлен имот с идентификатор № 35167.190.692 по КККР на гр. Казанлък, при граници: Поземлен имот с идентификатор № 35167.190.44, № 35167.190.701, № 35167.190.700, № 35167.190.125, № 35167.190.693 и № 35167.190.691.

 

2. Станка Генчева, починала на 05.11.2015 г., видно от Удостоверение за наследници №2646/05.11.2015 г., Димитрина Настева, починала на 29.04.2022 г., видно от Удостоверение за наследници № 789/29.04.2022 г. и Генка Ковачева нямат заявяван, признат или отказан имот по реда на ЗСПЗЗ от ОС „Земеделие” гр. Казанлък, представляващ земеделска земя – лозе, с площ 890/1112 (осемстотин и деветдесет от хиляда сто и дванадесет) кв.м, находящ се в местност „Татарска могила“/Старите лозя/, землище на гр. Казанлък, EKАTTE:35167. Наследниците на Димитрина Настева са подали Заявление с вх.№ 194-Г-1275-1/04.07.2022 г., като съсобственици на имот с площ 890/1112 (осемстотин и деветдесет от хиляда сто и дванадесет) кв.м, съгласно Нот.акт № 25, т. IV, д.№ 1625/1995 г., представляващ Поземлен имот с планоснимачен № 799 по Кадастралния план на ползвателите на местност „Татарска могила“/Старите лозя/, одобрен със Заповед № 653/22.07.1996 г. на кмета на община Казанлък,  при граници: от север – ПИ № 798, ПИ № 796, от изток – ПИ № 795, от запад – ПИ № 785 и ПИ № 786, от юг – дере. Поземлен имот с планоснимачен № 799 по Кадастралния план на ползвателите е идентичен с Поземлен имот № 160.799, местност „Старите лозя“, целият с площ от 1112 (хиляда сто и дванадесет) кв. метра по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ:35167. След изработването на Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, всички данни за имоти попадащи в урбанизираната територия и землището на гр. Казанлък са предадени на СГКК - гр. Стара Загора. Съгласно изработените Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък и Скица № 15-932104/18.08.2022 г. на СГКК – гр. Стара Загора, следва ПИ № 160.799, с площ от 1112 (хиляда сто и дванадесет) кв.м, находящ се в местност „Старите лозя“ по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167 да бъде отразен като Поземлен имот с идентификатор № 35167.160.799 по КККР на гр. Казанлък, при граници: Поземлен имот с идентификатор № 35167.503.5043 № 35167.160.795, № 35167.160.796, № 35167.160.798 и № 35167.160.142.

 

3. Величка Костадинова, починала на 08.04.2015 г., видно от Удостоверение за наследници № 13/04.05.2022 г., няма заявяван, признат или отказан имот по реда на ЗСПЗЗ от ОС „Земеделие” гр. Казанлък, представляващ земеделска земя – лозе, с площ от 692 (шестстотин деветдесет и два) кв.м, находящ се в местност „Татарска могила“ /Старите лозя/, землище на гр. Казанлък, EKАTTE:35167. Наследниците на Величка Костадинова са подали Заявление с вх.№ 194-Н-5375-1/05.05.2022 г., като собственици на имот с площ от 655 (шестстотин петдесет и пет) кв.м, съгласно Нот.акт № 198, т. VI, д.№ 2761/1994 г., представляващ Поземлен имот с планоснимачен № 810 по Кадастралния план на ползвателите на местност „Татарска могила“ /Старите лозя/, одобрен със Заповед № 653/22.07.1996 г. на кмета на община Казанлък,  при граници: от север – ПИ № 718 и ПИ № 717, от изток – полски път, от запад – ПИ № 812 и ПИ № 808, от юг – ПИ № 811. Поземлен имот с планоснимачен № 810 по Кадастралния план на ползвателите е идентичен с Поземлен имот № 160.810, местност „Старите лозя“, целият с площ от 692 (шестстотин деветдесет и два) кв. метра по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ:35167. След изработването на Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, всички данни за имоти попадащи в урбанизираната територия и землището на гр. Казанлък са предадени на СГКК - гр. Стара Загора. Съгласно изработените Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък и Скица № 15-932105/18.08.2022 г. на СГКК – гр. Стара Загора, следва ПИ № 160.810, с площ от 692 (шестстотин деветдесет и два) кв.м, находящ се в местност „Старите лозя“ по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167 да бъде отразен като Поземлен имот с идентификатор № 35167.160.810 по КККР на гр. Казанлък, при граници: Поземлен имот с идентификатор № 35167.160.812, № 35167.160.811, № 35167.160.145, № 35167.160.717, № 35167.160.718, № 35167.160.720, № 35167.160.44 и № 35167.160.808.

 

4. Васил Шопов няма заявяван, признат или отказан имот по реда на ЗСПЗЗ от ОС „Земеделие” гр. Казанлък, представляващ земеделска земя – лозе, с площ от 894 (осемстотин деветдесет и четири) кв.м, находящ се в местност „Старите лозя“, землище на гр. Казанлък, EKАTTE:35167. Васил Шопов е подал Заявление с вх. № 194-В-60-1/25.05.2022 г., като собственик на имот с площ от 888 (осемстотин осемдесет и осем) кв.м, съгласно Нот.акт № 47, т. VI, д.№ 2448/1994 г., представляващ Поземлен имот с планоснимачен № 1228 по Кадастралния план на ползвателите на местност „Старите лозя“, одобрен със Заповед № 653/22.07.1996 г. на кмета на община Казанлък,  при граници: от север – ПИ № 1229, от изток – полски път, от запад – полски път, от юг – ПИ № 1227. Поземлен имот с планоснимачен № 1228 по Кадастралния план на ползвателите е идентичен с Поземлен имот № 211.228, местност „Старите лозя“, с площ от 894 (осемстотин деветдесет и четири) кв. метра по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ:35167. След изработването на Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.  Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, всички данни за имоти попадащи в урбанизираната територия и землището на гр. Казанлък са предадени на СГКК - гр. Стара Загора. Съгласно изработените Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък и Скица № 15-932106/18.08.2022 г. на СГКК – гр. Стара Загора, следва ПИ № 211.228, с площ от 894 (осемстотин деветдесет и четири) кв.м, находящ се в местност „Старите лозя“ по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167 да бъде отразен като Поземлен имот с идентификатор № 35167.211.228 по КККР на гр. Казанлък, при граници: Поземлен имот с идентификатор № 35167.211.227, № 35167.211.127, № 35167.211.49 и № 35167.211.229.

 

5. Мария Станкова, Генка Калчева и Тончо Станков, нямат заявявани, признати или отказани имот по реда на ЗСПЗЗ от ОС ”Земеделие”, гр. Казанлък, представляващи съответно земеделска земя – лозе с площ от 1105 (хиляда сто и пет) кв.м. и лозе с площ от 287 (двеста осемдесет и седем) кв.м, находящи се в местност „Старите лозя“, землище на гр. Казанлък, EKАTTE:35167. Генка Калчева е подала Заявление с вх. № 194-Г-2542-1/21.06.2022 г. и Заявление с вх. № 194-Г-2542-2/21.06.2022 г., като съсобственик на поземлен имот с площ от 1130 (хиляда сто и тридесет) кв.метра и поземлен имот с площ от 295 (двеста деветдесет и пет) кв. м, съгласно Нот. акт № 150, т.III, д.№ 1393/1995 г., представляващи съответно Поземлен имот с планоснимачен № 2437 и № 2399 по Кадастралния план на ползвателите на местност “Старите лозя“, землище на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ 35167, одобрен със Заповед № 653/22.07.1996 г. на кмета на община Казанлък. Поземлен имот с планоснимачен № 3095 при граници: от север – ПИ № 2438, от изток – полски път, от запад – ПИ № 2412, от юг - ПИ № 2436 и Поземлен имот с планоснимачен № 2399 при граници: от север – полски път, от изток - ПИ № 2397 и ПИ № 2398, от запад – ПИ № 2400, от юг - полски път по Кадастралния план на ползвателите са идентични, съответно с Поземлен имот № 172.437 и № 142.399, местност „Старите лозя“, землище на гр. Казанлък с площи съответно от 1105 (хиляда сто и пет) кв. метра и 287 (двеста осемдесет и седем) кв.метра по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ:35167. След изработването на Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, всички данни за имоти попадащи в урбанизираната територия и землището на гр. Казанлък са предадени на СГКК - гр. Стара Загора. Съгласно изработените Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, скица № 15-932108/18.08.2022 г. и Скица № 15-932110/18.08.2022 г. на СГКК - гр. Стара Загора, следва ПИ № 172.737 с площ от 1105 (хиляда сто и пет) кв. метра и ПИ № 142.399 с площ от 287 (двеста осемдесет и седем) кв.м, находящи се в местност „Старите лозя“ по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167, да бъдат отразени, съответно като Поземлен имот с идентификатор № 35167.172.437 и № 35167.142.399 по КККР на гр. Казанлък. Поземлен имот с идентификатор № 35167.172.437 при граници: Поземлен имот с идентификатор № 35167.172.436, № 35167.172.522, № 35167.172.438 и № 35167.172.412. Поземлен имот с идентификатор № 35167.142.399 при граници: Поземлен имот с идентификатор № 35167.172.522, № 35167.142.397, № 35167.142.398, № 35167.142.179 и № 35167.142.400.

 

6. Ради Попминчев, няма заявяван, признат или отказан имот по реда на ЗСПЗЗ от ОС „Земеделие”, гр. Казанлък, представляващ земеделска земя – нива с площ от 637 (шестстотин тридесет и седем) кв.м, находящ се в местност „Хаджиевец“, землище на с. Шейново, EKАTTE:83106. Ради Попминчев е подал Заявление с вх. № 194-Р-22-1/19.05.2022 г., като собственик на имот с площ от 620 (шестстотин и двадесет) кв.м, съгласно Нот. акт № 183, т.XII, д.№ 4134/1997 г., представляващ Поземлен имот с планоснимачен № 258. Поземлен имот с планоснимачен № 258 е идентичен с Поземлен имот № 046258, местност „Хаджиевец“, с площ от 637 (шестстотин тридесет и седем) кв. метра по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на с. Шейново, ЕКАТТЕ:83106. След изработването на Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шейново, одобрени със Заповед № РД-18-94/29.12.2009 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, всички данни за имоти попадащи в урбанизираната територия и землището на с. Шейново са предадени на СГКК- гр. Стара Загора. Съгласно изработените Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Шейново и скица № 15-932114/18.08.2022 г. на СГКК – гр. Стара Загора, следва ПИ № 046258, с площ от 637 (шестстотин тридесет и седем) кв. метра, находящ се в местност „Хаджиевец“ по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на с. Шейново, ЕКАТТЕ:83106 да бъде отразен като Поземлен имот с идентификатор № 83106.46.258 по КККР на с. Шейново, при граници: Поземлен имот с идентификатор № 83106.501.258, № 83106.501.1189, № 83106.46.259, № 83106.46.260 и № 83106.46.261.

 

7. Христо Консулов, няма заявяван, признат или отказан имот по реда на ЗСПЗЗ от ОС „Земеделие”, гр. Казанлък, представляващ земеделска земя – нива с площ от 2289 (две хиляди двеста осемдесет и девет) кв.м, находящ се в местност „Хаджиевец“, землище на с. Шейново, EKАTTE:83106. Христо Консулов е подал Заявление с вх. № 194-Х-986-1/25.07.2022 г., като собственик на имот с площ от 2270 (две хиляди двеста и седемдесет) кв.м, съгласно Нот. акт № 4, т.VI, д.№ 2674/1995 г., представляващ Поземлен имот с планоснимачен № 268. Поземлен имот с планоснимачен № 268 е идентичен с Поземлен имот № 046268, местност „Хаджиевец“, с площ от 2289 (две хиляди двеста осемдесет и девет) кв. метра по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на с. Шейново, ЕКАТТЕ:83106. След изработването на Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шейново, одобрени със Заповед № РД-18-94/29.12.2009 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, всички данни за имоти попадащи в урбанизираната територия и землището на с. Шейново са предадени на СГКК- гр.Стара Загора. Съгласно изработените Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Шейново и скица № 15-932116/18.08.2022 г. на СГКК – гр. Стара Загора, следва ПИ № 046268, с площ от 2289 (две хиляди двеста осемдесет и девет) кв. метра, находящ се в местност „Хаджиевец“ по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на с. Шейново, ЕКАТТЕ:83106 да бъде отразен като Поземлен имот с идентификатор № 83106.46.268 по КККР на с. Шейново, при граници: Поземлен имот с идентификатор № 83106.46.265, № 83106.46.269, № 83106.46.534, № 83106.46.229 и № 83106.46.267.

 

След направената в ОбС "Земеделие" справка по имената на собствениците и номерата на имотите, описани в цитираните нотариални актове, приложени, няма образувани преписки за възстановяване правата на собствениците или на техните наследници върху земеделските земи.

Съгласно §27 ал. 2 от ПЗР на  ЗИД на ЗСПЗЗ( ДВ.бр.62/2010г.) ОбС Казанлък може да вземе решение за предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд. ”

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с §27, ал. 2 от ПЗР на  ЗИД на ЗСПЗЗ /ДВ бр. 62/2010 г./, и чл. 45в, ал. 10 от ППЗСПЗЗ,

  

Р Е Ш И:

Дава съгласие за предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд при наличие на нотариален акт, като се отпишат от Актовите книги за общинска собственост и се снемат от счетоводен отчет следните имоти:

 

1. Поземлен имот с идентификатор № 35167.190.692 по КККР на гр. Казанлък, идентичен с Поземлен имот с планоснимачен № 692 по Кадастралния план на ползвателите, с площ от 1441 (хиляда четиристотин четиридесет и един)  кв. м, в собственост на Иванка Колева и Татяна Димова по силата на Нот. акт № 162, т.II, д.№ 2436/1998 г.

2. Поземлен имот с идентификатор № 35167.160.799 по КККР на гр. Казанлък, идентичен с Поземлен имот с планоснимачен № 799 по Кадастралния план на ползвателите, с площ 890/1112 (осемстотин и деветдесет от хиляда сто и дванадесет) кв. м, в собственост на наследниците на Станка Генчева, наследниците на Димитрина Настева и Генка Ковачева по силата на Нот. акт № 25, т.IV, д.№ 1625/1995 г.

3. Поземлен имот с идентификатор № 35167.160.810 по КККР на гр. Казанлък, идентичен с Поземлен имот с планоснимачен № 810 по Кадастралния план на ползвателите, с площ от 692 (шестстотин деветдесет и два) кв. м, в собственост на наследниците на Величка Костадинова по силата на Нот. акт № 198, т.VI, д.№ 2761/1994 г.

4. Поземлен имот с идентификатор № 35167.211.228 по КККР на гр. Казанлък, идентичен с Поземлен имот с планоснимачен № 1228 по Кадастралния план на ползвателите, с площ от 894 (осемстотин деветдесет и четири)  кв. м, в собственост на Васил Шопов по силата на Нот. акт № 47, т.VI, д.№ 2448/1994 г.

5.  Поземлен имот с идентификатор № 35167.172.437 и № 35167.142.399 по КККР на гр. Казанлък, идентични съответно с Поземлен имот с планоснимачен № 2437 и № 2399 по Кадастралния план на ползвателите, целите с площ, съответно от 1105 (хиляда сто и пет) кв. метра и 287 (двеста осемдесет и седем) кв. м, в собственост на Мария Станкова, Генка Калчева и Тончо Станков по силата на Нот. акт № 150, т.III, д. № 1393/1995 г.

6. Поземлен имот с идентификатор № 83106.46.258 по КККР на с. Шейново, идентичен с Поземлен имот с планоснимачен № 258, целият с площ от 637 (шестстотин тридесет и седем) кв. м, в собственост на Ради Попминчев по силата на Нот. акт № 183, т. XII, д. № 4134/1997 г.

7. Поземлен имот с идентификатор № 83106.46.268 по КККР на с. Шейново, идентичен с Поземлен имот с планоснимачен № 268, целият с площ от 2289 (две хиляди двеста осемдесет и девет) кв. м, в собственост на Христо Консулов по силата на Нот. акт № 4, т. VI, д. № 2674/1995 г.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък,

Иванка Колева, гр. Казанлък;

Татяна Димова, гр. Казанлък;

Генка Ковачева, гр. София;

Румяна Начева, гр. София;

Нели Михайлова, гр. София;

Васил Шопов, гр. Казанлък;

Генка Калчева, с. Енина;

Мария Станкова, гр. Казанлък;

Тончо Станков, гр. Казанлък;

Ради Попминчев, с. Шейново;

Христо Консулов, с. Богомилово.

 

Участвали в поименно гласуване 26 общински съветници, от които „За” 26.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 04/10/2022 г.