РЕШЕНИЕ
№ 785
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.09.2022 г., Протокол № 43


Относно: ОС_1893/15.09.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на ПУП - парцеларен план за водоснабдяване на Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 06848.22.349 с начин на трайно ползване - "за производство на строителни материали, конструкции и изделия", местност "Зад Тунджа", с площ от 17,908 дка в землището на с. Бузовград, общ. Казанлък; 2. Изразяване на предварително съгласие с цел изграждане на водопровод в землището на с. Бузовград, върху ПИ с идентификатор 06848.22.335, с начин на трайно ползване - "за местен път" общинска публична собственост - засегната площ от сервитута около 94 кв.м; 3. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, че в общинска администрация е постъпило Заявление с вх.№168-6051-1/16.08.2022 г. от „ТОПАЛОВ ТРАНСПОРТ“ ООД с управител Кънчо Папазов, ЕИК 123757483, с искане за издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план – парцеларен план за водоснабдяване на ПИ с идентификатор 06848.22.349, “земеделска“ територия, (НТП) “за производство на строителни м-ли конструкции и изделия“, местност „Зад Тунджа“  с площ от  17.908 дка, в землище Бузовград.

Съгласно становище от „ВиК“ ЕООД ТО-ИДП 85/22.2.2022г е възможно присъединяването към водопроводната мрежа югоизточно от имота. За преминаването през ПИ 06848.22.381 - „местен път“, собственост на „Инфрасевтополис“ ООД и през 35167.39.726 - “за производство на стр. м-ли конструкции и изделия“ в землище Казанлък собственост на „БРИГАДА“ ООД са представени съгласия  за изграждане на водопровод Ф90 през имотите на същите.

Представено е Уведомление за инвестиционно намерение №КОС-01-4869(1)/29.07.2022 г. на РИОСВ-Стара Загора, което удостоверява, че не е необходимо да се извършва оценка за въздействие върху околната среда.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7  и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

Р Е Ш И:

 

1. Даване на  разрешение за изработката на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за водоснабдяване на  Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 06848.22.349  с начин на трайно ползване (НТП ) “за производство на строителни м-ли конструкции и изделия“, местност „Търниченски ливади“  с площ от  17.908 дка, в землище Бузовград; при граници и съседи ПИ: в землище Бузовград - 06848.22.38 и 06848.22.382 с НТП „производство на стр. м-ли, конструкции изделия“; 06848.22.283 - „др.вид зем.земя“-общинска публична и 06848.22.75-„местен път“, общинска публична собственост; з-ще Казанлък 35167.39.761 - „ловна база, стрелбище“, частна собственост и 35167.39.760 -„рибарник“, частна собственост. Трасето засяга ПИ: 35167.39.726 - “за производство на строителни м-ли конструкции и изделия“, частна собственост; 06848.22.381 - „за местен път“, частна собственост и 06848.22.335 - „път“, общинска публична с обща дължина 176 м и общ сервитут 0.122 дка.

2. Дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права /сервитут/ в ПИ с НТП 06848.22.335 - „път“, общинска публична 06848.22.335 - „път“, общинска публична в землище село Бузовград, с дължина 136.84 м и общ сервитут 0.094 дка, съгласно приложения регистър към заданието.

3. Определя срок на валидност на настоящото предварително съгласие 2 години от датата на издаването му.

4. Одобрява заданието, съставено от Възложителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и „ТОПАЛОВ ТРАНСПОРТ“ ООД, чрез управителя Кънчо Папазов, седалище и адрес на управление - гр. Казанлък.

 

Участвали в гласуване 29 общински съветници, от които „За” 29.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 04/10/2022 г.