РЕШЕНИЕ
№ 786
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.09.2022 г., Протокол № 43


Относно: ОС_1892/15.09.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - парцеларен план на пътна връзка за транспортен достъп до Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 35167.107.16, собственост на Милко Милев върху части от ПИ с идентификатор 35167.107.64, с начин на трайно ползване - "за селскостопански, горски ведомствен път", в землище на гр. Казанлък, с цел достигане до републикански път Казанлък - Бузовград - ПИ 35167.119.310.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, че в общинска администрация е внесено Заявление с вх. №194-М-639-1/05.08.2022 г. от  Милко Милев с искане за издаване на разрешение за изработване на ПУП-парцеларен план за техническа инфраструктура - пътна връзка към ПИ с идентификатор 35167.107.16 с НТП „ниско застрояване“, урбанизирана територия, върху части от ПИ 35167.107.64 с НТП „за селскостопански, горски ведомствен  път „публична общинска собственост“  в землище град  Казанлък.

За ПИ 107016 (нов номер 35167.107.16 ) от КВС  в местност „Кайнарджа“ със  Заповед №1310 от 30.12.2008 г.,  кмета на община  Казанлък одобрил ПУП-План за застрояване, план-схеми с цел промяна предназначението на имота за „цех за производство на алуминиева и PVC дограма към момента съгласно КККР е урбанизирана територия с НТП „ниско застрояване“. Новите инв.намерения на възложителя са изграждане на „Пункт за пътна помощ и склад за нови авточасти“.

Съгласно ОУП на Община Казанлък поземленият имот  попада в Пп предимно производствена зона.

Съгласно чл.21, ал.3 от ЗОЗЗ „За обекти, за които транспортният достъп се осъществява по селскостопански пътища и се предвиждат дейности, свързани с използването на транспортни машини с габарити или други технически характеристики, различни от предвидените за селскостопанските пътища, промяна на предназначението на земята за пътя се извършва по общия ред едновременно с основния обект“, което налага  да се проведе процедура за промяна предназначението на част от полския път, включен в обхвата на транспортния достъп до посочения имот съобразно приложената комуникационно-транспортна схема.

На основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, определянето на площадка или трасе за нуждите на физическо или юридическо лице върху земи от общинския поземлен фонд се извършва след предварително съгласие на общински съвет.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо разрешението на Общинския съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ и чл.21, ал.3 и чл.29 от ЗОЗЗ,

Р Е Ш И:

 

1. Дава  разрешение за изработването на проект за подробен устройствен план - Парцеларен план на пътна връзка за транспортен достъп до поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 35167.107.16, собственост на Милко Милев с площ от 2.48 дка при граници и съседи ПИ: 35167.107.6;  35167.107.1;  35167.107.64 и 35167.107.5, върху части от ПИ с идентификатор 35167.107.64 с начин на трайно ползване /НТП/ - „за селскостопански, горски ведомствен път“ в землище град Казанлък с цел достигане до републикански  път Казанлък-Бузовград - ПИ 35167.119.310.

2. Изразява предварително съгласие с цел изграждане на „Трасета на пътна връзка“ за промяна предназначението на засегната площ около 72 кв.м в землище град Казанлък върху ПИ с идентификатор 35167.107.64, с начин на трайно ползване /НТП/ - „за селскостопански, горски ведомствен път“ в землище град Казанлък.

3. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

4. Определяне срок на валидност на това съгласие две години.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Милко Милев, гр. Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 26 общински съветници, от които „За” 26.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 04/10/2022 г.