РЕШЕНИЕ
№ 789
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.09.2022 г., Протокол № 43

Относно: ОС_1898/16.09.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публични търгове на 63/364 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 35167.502.5990 по КККР на гр. Казанлък, ул. "Ген. Скобелев" № 12, ведно със самостоятелни обекти с идентификатори 35167.502.5990.1.2 и 35167.502.5990.1.3. Определяне на начална тръжна цена в размер на 291 500 лв. без ДДС.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, че Под номер 1 в Приложение №2 „Очаквани приходи от продажба на общински имоти – ДМА, по реда на Наредба №15 на Общински съвет - Казанлък“ към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Казанлък за 2022 г., приета с Решение №556/25.11.2021 г., са включени 63/364 (шестдесет и три към триста шестдесет и четири) идеални части от Поземлен имот с идентификатор 35167.502.5990 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка пет девет девет нула) по Кадастралнa карта и регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, с адрес: гр. Казанлък, ул. “Ген. Скобелев“ №12, с обща площ 364 (триста шестдесет и четири) кв.м, Начин на трайно ползване: Средно застрояване (от 10 до 15m); квартал: 182 А, парцел V; при съседи: 35167.502.9193, 35167.502.9195, 35167.502.5991, 35167.502.9127, ведно със следните самостоятелни обекти със самостоятелен вход от североизток на Сграда №1:

1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.5990.1.2 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка пет девет девет нула точка едно точка две) по Кадастрални карта и регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, с адрес: гр. Казанлък, ул. “Ген. Скобелев“ № 12, ет. 2, на едно ниво със застроена площ 309,29 кв.м, ведно с 15,97% идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, включва: 8 броя офиси, складови и сервизни помещения, коридори, вътрешно стълбище, съгласно утвърден проект към Акт за узаконяване на сградата №8/2004 г.; Предназначение: „За офис“; Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същият етаж: няма, Под обекта: 35167.502.5990.1.1, Над обекта: 35167.502.5990.1.3.;

2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.5990.1.3 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка пет девет девет нула точка едно точка три) по Кадастрални карта и регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, с адрес: гр. Казанлък, ул. “Ген. Скобелев“ № 12, ет.3 и със застроена площ 329,79 кв.м, ведно с 17,03% идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, включва: 8 броя офиси, складови и сервизни помещения, коридори, вътрешно стълбище, съгласно утвърден проект към Акт за узаконяване на сградата №8/2004 г., предназначение: „За офис“; при съседи: на същия етаж-няма; под обекта- 35167.502.5990.1.2; над обекта- 35167.502.5990.1.4.

За имота е съставен Акт за общинска собственост (AОС) №3228/12.02.2016 г., вписан в Служба по вписванията под №1322/23.02.2016 г., Акт 38, т. 5, н.д. 872. Съставен по-рано Акт за общинска собственост: АОС №103/12.04.2006 г.

За имота са изготвени данъчна и пазарна оценки в размер, съответно 234 208,70 лв. и 291 500 лв.

С оглед изпълнение на програмата, кмета счита за целесъобразно да бъде организиран и проведен публичен търг за продажба на имота, при начална тръжна цена, определена по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС. Предлага начална тръжна цена, съответстваща на изготвената актуална към момента пазарна цена.

В случай на успешно приключване на процедурите и сключване на договори за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 43 и чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на Общински съвет – Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество,

 

Р Е Ш И:

 

І. Да се извърши продажба чрез публичен търг по реда на Глава шеста от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на Общински съвет -Казанлък, на следния общински имот:

63/364 (шестдесет и три към триста шестдесет и четири) идеални части от Поземлен имот с идентификатор 35167.502.5990 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка пет девет девет нула), по Кадастрални карта и регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, с адрес: гр. Казанлък, ул. “Ген. Скобелев“ №12, с обща площ 364 (триста шестдесет и четири) кв.м, Начин на трайно ползване: Средно застрояване (от 10 до 15m); квартал: 182 А, парцел V; при съседи: 35167.502.9193, 35167.502.9195, 35167.502.5991, 35167.502.9127, ведно със следните самостоятелни обекти със самостоятелен вход от североизток на Сграда №1:

1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.5990.1.2 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка пет девет девет нула точка едно точка две) по Кадастрални карта и регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, с адрес: гр. Казанлък, ул. “Ген. Скобелев“ № 12, ет. 2, на едно ниво със застроена площ 309,29 кв.м, ведно с 15,97% идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, включва: 8 броя офиси, складови и сервизни помещения, коридори, вътрешно стълбище, съгласно утвърден проект към Акт за узаконяване на сградата №8/2004 г.; Предназначение: „За офис“; Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същият етаж: няма, Под обекта: 35167.502.5990.1.1, Над обекта: 35167.502.5990.1.3.;

2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.5990.1.3 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка пет девет девет нула точка едно точка три) по Кадастрални карта и регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, с адрес: гр. Казанлък, ул. “Ген. Скобелев“ № 12, ет.3 и със застроена площ 329,79 кв.м, ведно с 17,03% идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, включва: 8 броя офиси, складови и сервизни помещения, коридори, вътрешно стълбище, съгласно утвърден проект към Акт за узаконяване на сградата №8/2004 г., предназначение: „За офис“; при съседи: на същия етаж-няма; под обекта - 35167.502.5990.1.2; над обекта- 35167.502.5990.1.4.

Начална тръжна цена: 291 500 (двеста деветдесет и една хиляди и петстотин) лв. без ДДС, като всички разходи за такси, данъци и др. са за сметка на спечелилия търга.

 

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичните търгове за продажба на имотите по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата им.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 27 общински съветници, от които „За” 20.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 04/10/2022 г.