РЕШЕНИЕ
№ 792
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.09.2022 г., Протокол № 43


Относно: ОС_1895/15.09.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 17 920.00 лв. без ДДС за продажба на земя - частна общинска собственост, на собственици на построените върху нея сгради: Поземлен имот с идентификатор 35167.504.7309, с площ 448 кв. м по КККР на гр. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, че в Общинска администрация е постъпило Заявление вх. №94-В-1383-1/2022 г. от Валя Радева за закупуване на земя - частна общинска собственост. Съгласно представения Нотариален акт дв. вх. №4083/2021 г., акт 135, т. 14, д. 2893, Валя и Румен Радеви са собственици, в режим на СИО, на сгради, построени върху Поземлен имот с идентификатор 35167.504.7309 по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, с адм. адрес: град Казанлък, ул. „Райна княгиня“ №2, представляващ Урегулиран поземлен имот ХХIV-7309 в кв. 317 по Подробен устройствен план на град Казанлък, одобрен със Заповед №241/1989 г. За земята е съставен Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №4195 от 08.09.2022 г., вписан в Служба по вписванията град Казанлък с дв. вх. №5494/ 08.09.2022 г., акт 160, т. 18, н. д. 3824.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък, приета с Решение №556/25.11.2021 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти - частна общинска собственост, по заявления на физически или юридически лица, собственици на законно построени върху тях сгради. На основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда на чл. 44, ал. 3 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък, продажбата се извършва от кмета на общината без търг или конкурс. Данъчната оценка на земята е 6512,10 лева, съгласно Удостоверение за ДО №7404065670/05.09.2022 г. на Дирекция „Местни приходи“, а пазарната оценка е 17 920.00 лева, без ДДС, изготвена от правоспособен оценител, по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС .

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС, за да бъде извършена  разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет – Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 44 от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2022 година, приета с Решение №556/ 25.11.2021 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия

/фирма

Приход

(лева)

Предназначение

Описание на имота

4195/

2022 г.

Валя Радева

и

Румен Радев

17920.00

За жилищно строителство

ХХIV-7309 в кв. 317 гр. Казанлък

2. Определя пазарна цена от 17 920.00 (седемнадесет хиляди деветстотин и двадесет) лева, без ДДС, за продажба на земя - частна общинска собственост, на собственици на построените върху нея сгради: Поземлен имот с идентификатор 35167.504.7309 (три пет едно шест седем точка пет нула четири точка седем три нула девет) с площ 448 (четиристотин четиридесет и осем) кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, с адм. адрес: град Казанлък, ул. „Райна княгиня“ №2, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), при граници: имоти с идентификатори 35167.504.7076, 35167.504.7313, 35167.504.7311, 35167.504.7310, 35167.504.7306, 35167.504.7307, 35167.504.7308, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХIV-7309 (двадесет и четвърти за седем три нула девет) в кв. 317 (триста и седемнадесет) по ПУП на град Казанлък, одобрен със Заповед №241/1989 година, без построените  сгради.

3. Упълномощава Кмета на община Казанлък, в срока на валидност на пазарната оценка,  да сключи договор с Валя Радева и Румен Радев, двамата от град Казанлък, за продажбата на общинския имот по т. 2 от настоящото решение. Всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителите – Валя и Румен Радеви.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Валя Радева и Румен Радев, адрес: град Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 27 общински съветници, от които „За” 27.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 04/10/2022 г.