РЕШЕНИЕ
№ 794
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.09.2022 г., Протокол № 43

Относно: ОС_1887/13.09.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно упълномощаване на Драгомир Петков - зам.-кмет да представлява Община Казанлък в Общото събрание на акционерите на "Казанлък" АД, гр. Казанлък, което ще се проведе на 30.09.2022 г. от 11:00 ч. в гр. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е получена Покана с вх. №68-06-1 от 31.08.2022 г. за свикване на Общо събрание на акционерите на „Казанлък“ АД на основание чл.223 от Търговския закон, което ще се проведе на 30.09.2022 г. от 11:00 ч. в управлението на дружеството, в гр. Казанлък, ул. „Ал. Батенберг“ № 1 на при следния дневен ред:

1. Отчет на СД за дейността на дружеството за 2021 година. Проект за решение – общото събрание приема доклада за дейността на дружеството за 2021 година.

2. Годишен финансов отчет за 2021 година. Проект за решение – общото събрание приема годишния финансов отчет за 2021 година.

3. Доклад на одитора за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2021 година. Проект за решение - общото събрание приема доклада на одитора.

4. Освобождаване на членовете на СД от отговорност за дейността им през 2021 година. Проект за решение - общото събрание освобождава членовете на СД от отговорност за дейността им през 2021 година.

5. Избор на регистриран одитор за 2022 година. Проект за решение - общото събрание приема предложението на СД.

6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата от отчетната 2021 година. Проект за решение - общото събрание приема предложенията на СД.

Община Казанлък няма избран представител за участие в Общото събрание на акционерите на „Казанлък” АД, гр. Казанлък за получената покана за 30.09.2022 г.

Съгласно чл. 38, чл. 39 и чл. 40 от Наредба № 19 за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия – търговски дружества с общинско участие в капитала и общински предприятия е необходимо решение за определяне на представители на община Казанлък в органите на публичните предприятия и търговски дружества, в които общината е съдружник или акционер.” 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл. 220 и чл. 226 от Търговския закон, чл. 38, чл. 39 и чл. 40 от Наредба № 19 за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия – търговски дружества с общинско участие в капитала и общински предприятия,

Р Е Ш И:

 

1. Упълномощава Драгомир Влаев Петков да представлява Община Казанлък в общото събрание на акционерите на „Казанлък” АД, гр. Казанлък, което ще се проведе на 30.09.2022 г. от 11:00 ч. в град Казанлък, бул. „Ал. Батенберг” № 1 при определения дневен ред и да гласува със „За” по въпросите от т. 1 до т. 6 вкл., по приложения дневен ред с всички притежавани акции.

 

2. Задължава Драгомир Влаев Петков в качеството му на представител на Община Казанлък в Общото събрание на „Казанлък“ АД да внесе на следващото заседание на ОбС, доклад за взетите решения от „Казанлък“ АД от проведеното общо събрание.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Драгомир Влаев Петков – представител на Община Казанлък в Общото събрание на „Казанлък“ АД.

 

Участвали в поименно гласуване 27 общински съветници, от които „За” 27.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 04/10/2022 г.