ПОКАНА № 44

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.39, ал.2 от Правилника на ОбС Казанлък, свиквам на извънредно заседание Общински съвет Казанлък, което ще се проведе на 17.10.2022 г. от 09:30 часа в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД


1. ОС_1930/10.10.2022 - Доклад по чл.64, ал.6 от Правилника на ОбС от Николай Златанов - председател на Общински съвет с проект за решение относно повторно обсъждане на Доклад с вх. № ОС_1905/19.09.2022 г., разгледан в Заседание №43/29.09.2022 г.
Вносител: Николай Златанов - председател на ОбС
Докладчик: Николай Златанов - председател на ОбС
изтегли документите за тази точка

2. ОС_1932/10.10.2022 - Доклад по чл.64, ал.6 от Правилника на ОбС от Николай Златанов - председател на Общински съвет с проект за решение относно повторно обсъждане на Доклад с вх. № ОС_1899/16.09.2022 г., разгледан в Заседание №43/29.09.2022 г.
Вносител: Николай Златанов - председател на ОбС
Докладчик: Николай Златанов - председател на ОбС
изтегли документите за тази точка

3. ОС_1931/10.10.2022 - Доклад по чл.64, ал.6 от Правилника на ОбС от Николай Златанов - председател на Общински съвет с проект за решение относно повторно обсъждане на Доклад с вх. № ОС_1881/09.09.2022 г., разгледан в Заседание №43/29.09.2022 г.
Вносител: Николай Златанов - председател на ОбС
Докладчик: Николай Златанов - председател на ОбС
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: 719 От дата: 12.10.2022 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /п/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ