РЕШЕНИЕ
№ 796
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 17.10.2022 г., Протокол № 44


Относно: ОС_1905/19.09.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предоставяне за безвъзмездно ползване за срок от 5 години на обекти общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи в гр. Казанлък на Сдружение "Футболен Клуб Розова долина - Казанлък".


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Община Казанлък е постъпило Заявление  с вх. № 40-40-2/13.09.2022 г. от Георги Мермеклиев – Председател на УС на Сдружение „Футболен Клуб Розова долина – Казанлък“, с ЕИК 175936516, седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. „Орешака“ №6, стадион „Севтополис“, с молба сдружението да бъде подпомогнато. Помощта от страна на Община Казанлък да се осъществи чрез предоставяне на общински обекти за  осъществяване на рекламна дейност от страна на „ЕФБЕТ“, които пък ще инвестират финансови средства за подпомагане на футбола в гр. Казанлък. Сдружение „Футболен Клуб Розова долина – Казанлък“ е сдружение в обществена полза. Основните цели които си е поставило сдружението да развива, популяризира и утвърждава физическото възпитания и спорта, и в частност спорта "футбол", да пропагандира и разпространява спорта "футбол", да съдейства за разширяване на участието в организирания спорт и други спортни дейности и сътрудничи с държавата и общините в подпомагането на спортното развитие, борбата срещу употребата на допинг и насилието, откриването и подпомагането на спортните таланти и подготовката на спортно-технически кадри, да представя своите членове пред държавните органи, вътрешни и международни спортни организации. Да осъществява организационно и методическо ръководство, материално-техническо и финансово подпомагане на формите на масово практикуване на спорта "футбол", да създава необходимите условия и организация за подготовка и селекциониране на кадри, да съдейства за тяхната подготовка и квалификация, да сформира представителни отбори в отделните възрастови групи за участие в спортните прояви в страната и чужбина. Считам, че предоставянето на исканите обекти и отдаването им под наем от страна на Сдружение „Футболен Клуб Розова долина – Казанлък“, ще се подпомогне дейността му за развитие на детско-юношеския и мъжкия футбол в гр. Казанлък.“
На проведеното през месец септември заседание Общински съвет Казанлък разгледа цитирания доклад, депозиран от Кмета на община Казанлък.
При гласуването са събрани 23 гласа „ЗА“ при необходимо мнозинство от 25 гласа за приемане на решение, поради което не бе прието такова. За липсата на прието решение, вносителя е уведомен с Писмо изх.№ ОС-717/04.10.2022 г. на ОбС Казанлък.
В законоустановения 14-дневен срок, в деловодството на Общински съвет бе депозирана Заповед №1686/06.10.2022 г. на Кмета на община Казанлък, с която на основание чл.45, ал.5 от ЗМСМА връща за ново обсъждане Доклад вх. № ОС-1905/19.09.2022 г. и отказа на ОбС Казанлък да постанови решение.
Председателя на Общински съвет Казанлък изготви Доклад с вх. №ОС_1930/10.10.2022 г. по реда на чл.64, ал.6 от Правилника на ОбС за повторно обсъждане на Доклад вх. №ОС-1905/19.09.2022 г.
Съгласно чл.45, ал.9 от ЗМСМА, Общинския съвет може да отмени, да измени или да приеме повторно върнатия за ново обсъждане акт.


Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т. 8, чл. 45, ал. 9 и ал. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл.64, ал.6 от ПОДОбСНКВОА,

 
Р Е Ш И:

I. Разглежда повторно върнатия за ново обсъждане Доклад от Кмета на община Казанлък, с вх. № ОС-1905/19.09.2022 г. на Общински съвет Казанлък.

II. Учредява безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Футболен Клуб Розова долина – Казанлък“, с ЕИК 175936516 за срок от 5 (пет) години, на обекти общинска собственост за разполагане на следните РИЕ (рекламно-информационни елементи):
1. РИЕ тип „Билборд“ – 2 броя, находящи се в:
- ПИ с идентификатор 35167.506.9630 по КККР на гр. Казанлък, ул. „Старозагорска“, под ОУ „Чудомир“;
- ПИ с идентификатор 35167.501.304 по КККР на гр. Казанлък, ул. „Севт“ III-ти“, завод „Кремона“ – север, преди надлеза;
2. РИЕ на стълбове за улично осветление, находящи се на:
- ул. „Никола Петков“ – I-ва градска зона;
- ул. „Капрони“ – II-ра градска зона;
- ул. „Кенали“ – II-ра градска зона;
- бул. „Освобождение“ – II-ра градска зона;
- бул. „23 ПШП“ запад светофари „Абая“ – II-ра градска зона;
- бул. „Александър Батенберг“ изток в посока ОМВ – III-та градска зона;
- бул. „Розова долина“ надлез „Арсенал“ – IV-та градска зона
3. РИЕ на автоспирки:
- Спирка „Орехите“ – запад;
- Спирка „Аутобокс“ – срещу кв. „Кармен“;
- Спирка „Абаята“ - север;
- Спирка „Абаята“ – срещу магазин „Кристи“;
- Спирка „Комплекс Здраве“;
- Спирка до Виенска сладкарница;
- Спирка „Асансьорен сервиз“ – срещу Виенска сладкарница;
- Спирка „Гимназия“ - юг;
- Спирка ОУ „Чудомир“;
- Спирка срещу ДК „Арсенал“;
- Спирка ул. „Кремона“ – „Изток“ бл. 21;
- Спирка „ДНА“ – срещу Община Казанлък;
- Спирка срещу „Бърза помощ“;
- Спирка „Вожели“ – запад, до Казармата;
4. Транспаранти обхождащи външното и вътрешното ограждение на стадион „Севтополис“

III. При сключване на договори за наем за предоставените обекти с цел осъществяване на рекламна дейност, следва Сдружение „Футболен Клуб Розова долина – Казанлък“ да представи в Община Казанлък копие на договорите за сведение и последващ контрол.

IV. Упълномощава кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по предоставянето на общинските обекти при условията на настоящото решение и да сключи договор.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Георги Мермеклиев – Председател на УС на Сдружение „Футболен Клуб Розова долина – Казанлък“.

Участвали в поименно гласуване 27 общински съветници, от които „За” 25.

Вярно с оригинала!
ПРОТОКОЛИСТ:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                         (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 20/10/2022 г.