ПОКАНА № 45

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.138, чл.139 от ТЗ и чл.39, ал.1, предложение 3-то от Правилника на ОбС Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет Казанлък, което ще се проведе на 28.10.2022 г. от 09:30 часа в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД


1. ОС_1947/14.10.2022 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно придобиване на възмездно право на собственост чрез закупуване на частен недвижим имот представляващ Поземлен имот с идентификатор 35167.502.5672 с площ по документ за собственост 2222 кв.м и площ 2221 кв. м по КККР на гр. Казанлък, с административен адрес: гр. Казанлък, ул. ”Войнишка” със средства на общината.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_1934/11.10.2022 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно Поемане на краткосрочен общински дълг с цел реализация на проект: „Изграждане на допълнителен корпус на ППМГ „Никола Обрешков гр. Казанлък“ по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022 г.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_1953/17.10.2022 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публични търгове за отдаване под наем за срок от три години на столове за ученическо хранене в ОУ ”Кулата”, ОУ ”Чудомир”, ОУ ”Мати Болгария”, СУ ”Екзарх Антим I”, ОУ ”Св. Паисий Хилендарски”, ОУ ”Георги Кирков” и ОУ ”Н. Й. Вапцаров”, гр. Казанлък, представляващи части от имоти - публична общинска собственост.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

4. С Писмо с вх. №ОС-1968/21.10.2022 г., докладът е оттеглен от вносителя!
ОС_1957/18.10.2022 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на имот - публична общинска собственост, представляващ тенис кортове и баскетболно игрище.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък

5. ОС_1943/13.10.2022 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - Парцеларен план на трасе на електропровод до Поземлен имот с идентификатор 53179.55.19 с площ от 0.666 дка, НТП - ”нива”, местност ”Адалъка”, землището на с. Овощник, общ. Казанлък. 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_1906/19.09.2022 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №21 за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_1946/14.10.2022 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №22 за рекламната и информационната дейност на територията на Община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_1955/18.10.2022 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно избор на управител на публично предприятие ”Индустриална зона - Казанлък” ЕООД.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

9. ОС_1949/14.10.2022 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Протокол от проведено Общо събрание на акционерите на ”Казанлък” АД, гр. Казанлък, представен в изпълнение на Решение №794/29.09.2022 г. на ОбС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_1948/14.10.2022 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 53179.6.4 с площ от 6709 кв.м по КККР на с. Овощник, находящ се в местност ”Старите лозя”, с. Овощник, общ. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 20 730 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_1954/17.10.2022 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план /ОУП/ на община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_1942/13.10.2022 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на Община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част - 118/1118 идеални части от земята на съсобствениците в Поземлен имот с идентификатор 35167.507.372, с обща площ 1118 кв. м, УПИ IV-372, гр. Казанлък, за сумата от 3540,00 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

13. ОС_1941/13.10.2022 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба на общинско жилище за сумата от 86 900 лв. без ДДС, находящ се в гр. Казанлък, бул. ”23-ти ПШП” №108, вх. А, ет.1 на наемател, настанен по административен ред.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

14. ОС_1944/13.10.2022 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - Парцеларен план на пътна връзка за транспортен достъп до поземлени имоти, всички в местност „Зад Тунджа“ в землище с. Бузовград ЕКАТТЕ: 06848 /ПИ/ с идентификатори: 06848.22.41, 06848.22.24 , 06848.22.23, 06848.22.22, 06848.22.72 и 06848.22.71 с цел достигане до общински път Казанлък-Бузовград-републиканска пътна мрежа; 2. Изразяване предварително съгласие за промяна на предназначението на засегнатата от ПУП по т.1 част от ПИ с идентификатор 06848.22.47 с НТП „за друг вид земеделска земя, частна общинска собственост“; 3. Одобряване на задание, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

15. ОС_1958/18.10.2022 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно изменение на Разрешително №09/06.06.2019 г. за водовземане на минерална вода на фирма ”КИНГС ВАЛЕЙ” ЕООД.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

16. ОС_1960/19.10.2022 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработка на Подробен устройствен план за определяне на прилежаща площ на сграда с идентификатор 40292.150.42.1, находяща се в Поземлен имот с идентификатор 40292.150.42 в землището на гр. Казанлък, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

17. ОС_1951/17.10.2022 Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Разрешение за изработване на план-схема за газификация към Подробен устройствен план - план за регулация на с. Ръжена, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

18. ОС_1938/12.10.2022 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот №35167.160.829 - с НТП ”Изоставена орна земя”, с площ от 535,00 кв.м по КККР на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 35167, община Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в ”За вилно строителство”; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

19. ОС_1939/12.10.2022 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - план за регулация, план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот №27499.172.614 - с НТП ”Нива”, с площ от 4073,00 кв.м по КККР на с. Енина, общ. Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в ”За производствени и складови дейности и жилище”; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

20. ОС_1940/12.10.2022 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработка на ПУП - план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот №27499.221.10, с площ от 4987 кв.м. по КККР на с. Енина, с цел промяна на предназначението в ”За производствени и складови дейности, обществено обслужване и жилище”. 2. Одобряване на заданието, съставено от възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

21. ОС_1950/14.10.2022 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на Подробен устройствен план - план за застрояване в едно със схеми за техническа инфраструктура за Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 38563.27.8, с начин на трайно ползване (НТП) ”нива”, ”земеделска територия” с площ от 1199 кв.м, в местност ”Машатлъка”, землище Копринка с цел реализиране на стопанска инициатива ”за вилно строителство и обществено обслужване/автомивка и склад за дървен стр. материал”; 2. Одобряване на задание, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

Материали, постъпили на осн. чл.64, ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: 732 От дата: 21.10.2022 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /п/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ