РЕШЕНИЕ
№799
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.10.2022 г., Протокол №45


Относно: ОС_1947/14.10.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно придобиване на възмездно право на собственост чрез закупуване на частен недвижим имот представляващ Поземлен имот с идентификатор 35167.502.5672 с  площ по документ за собственост 2222 кв.м и площ 2221 кв. м по КККР на гр. Казанлък, с административен адрес: гр. Казанлък, ул. "Войнишка" със средства на общината.


Мотиви: Вносителя докладва пред общинските съветници: “В Общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №94-Й-352-1/02.09.2022 г. от Йордан Василев и Костадинка Василева като собственици на Поземлен имот с идентификатор 35167.502.5672 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка пет шест седем две) с площ по документ за собственост 2222 (две хиляди двеста двадесет и два) кв.м и площ 2221 (две хиляди двеста двадесет и един) кв.м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Казанлък, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на Изпълнителен директор на АГКК; Адрес на поземления имот: гр. Казанлък, ул. „Войнишка“; Трайно предназначение територия: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс при съседи на поземления имот: Поземлени имоти с идентификатори 35167.502.9191, 35167.502.8415, 35167.502.9207, 35167.502.9216, 35167.502.215. По Подробен устройствен план, одобрен с Решение №684/30.07.2013 г. и Решение №777/30.10.2013 г. на Общински съвет - Казанлък за имота е отреден УПИ Ⅱ-5672 за „Ритуален дом и озеленяване“ в квартал 179 на град Казанлък, притежаващи го в режим на съпружеска имуществена общност с Нотариален акт за продажба на недвижим имот №107, том Ⅳ, рег. №7177, Дело №659 от 2013 г. на нотариус Петранка Куцарова с рег. №100 на Нотариалната камара, с район на действия на Районен съд град Казанлък, вписан в Служба вписвания-гр. Казанлък с вх. рег. №8889/22.11.2013 г., Акт №146, том 27, Дело №5558 и Договор №08-70/16.06.2014 г., вписан в Служба вписвания-гр. Казанлък с вх. рег. №4638/17.06.2014 г., Акт №189, том 15, Дело №3098.

Предложената цена за закупуване на частния имот е в размер на 1 100 000 лева, като изготвената данъчна оценка за него, съгласно Удостоверение №7404065753 от 12.09.2022 г. е в размер на 69 993,00 лева.

Поземленият имот граничи с Парк „Розариум“ и попада в общата част на парка, който по Подробен устройствен план, одобрен с Решение №684/30.07.2013 г. и Решение №777/30.10.2013 г. на Общински съвет - Казанлък имота е с отреждане „Ритуален дом и озеленяване“.

В предвид инвестиционните намерения на Община Казанлък за ускорено и хармонично развитие на града, за по-пълното и всестранно развитие и задоволяване на потребностите на населението, разширяването на Парк „Розариум“, би дало тези предпоставки за реконструкция на парка и разширяване на зелените системи и озеленените площи.

За имота е изготвена актуална пазарна оценка от лицензиран оценител в размер на 1 127 800 лв.

Моля, Общинският съвет да допусне предварително изпълнение на настояващото решение, тъй като част от средствата са осигурени с ПМС №229/29.07.2022 г. Необходимо е средствата да бъдат усвоени, в противен случай трябва да бъдат възстановени. Предварително изпълнение се налага, тъй като неизпълнението на акта ще затрудни закупуването на имота, който е от особена важност за развитието на зелените системи в Община Казанлък.

В общинска администрация постъпи решение от Председателски съвет за изготвянето на доклад от Кмета на общината, касаещо продажбата на терена.

С оглед горе изложеното е видно, че с допускане на предварителното изпълнение ще бъдат защитени интересите на общината и жителите й.

Считам за целесъобразно да се предприемат необходимите действия по закупуване на частният поземлен имот съгласно предложената от продавачите цена в размер на 1 100 000 лева.“

 

В хода на дебата вносителят прие направеното предложение от Комисията по селско и горско стопанство, обществен и екологичен ред, а именно: „В диспозитива да бъде добавена нова точка VI със следния текст: “VI. Възлага на кмета на Община Казанлък, след придобиване на имота по т.I от настоящото решение същият да бъде актуван, като публична общинска собственост и приобщен към Поземлен имот с идентификатор 35167.502.8415, с цел  да  придобие  НТП: “Обществен селищен парк, градина.“

Постъпи предложение „В Точка I от проекта за решение след сумата 1 100 000 лв. да се добави следният текст: "която ще бъде платена разсрочено, както следва - 600 000 лв. при подписване на договора, а останалите 500 000 лв. в срок до 30.01.2023 г.”, което беше подложено на гласуване и прието от общинските съветници.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.34, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.60 от АПК, чл.4, ал.1, т.3 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество,

Р Е Ш И:

 

І. Община Казанлък да придобие възмездно право на собственост чрез закупуване на частен недвижим имот представляващ Поземлен имот с идентификатор 35167.502.5672 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка пет шест седем две) с площ по документ за собственост 2222 (две хиляди двеста двадесет и два) кв.м и площ 2221 (две хиляди двеста двадесет и един) кв.м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Казанлък, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на Изпълнителен директор на АГКК; Адрес на поземления имот: гр. Казанлък, ул. „Войнишка“; Трайно предназначение територия: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс при съседи на поземления имот: Поземлени имоти с идентификатори 35167.502.9191, 35167.502.8415, 35167.502.9207, 35167.502.9216, 35167.502.215.

По Подробен устройствен план, одобрен с Решение №684/30.07.2013 г. и Решение №777/30.10.2013 г. на Общински съвет - Казанлък за имота е отреден УПИ Ⅱ-5672 за „Ритуален дом и озеленяване“ в квартал 179 на град Казанлък за сумата от 1 100 000 (един милион и сто хиляди) лева, която ще бъде платена разсрочено, както следва - 600 000 лв. при подписване на договора, а останалите 500 000 лв. в срок до 30.01.2023 г.

II. Одобрява Проект на договор за покупко-продажба на имота по т. I.

III. Оправомощава Кмета на община Казанлък да извърши всички фактически и правни действия по изпълнение на т. I от настоящото решение, в т. ч. сключване на договор за покупко-продажба и вписване на договора в Служба по вписванията.

IV. Всички разноски, свързани с извършването на покупко-продажбата да се поемат от Община Казанлък.

V. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

VI. Възлага на кмета на Община Казанлък, след придобиване на имота по т.I от настоящото решение същият да бъде актуван, като публична общинска собственост и приобщен към Поземлен имот с идентификатор 35167.502.8415, с цел да придобие НТП: “Обществен селищен парк, градина”.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Йордан Василев и Костадинка Василева, с адрес: гр. Стара Загора.

Участвали в поименно гласуване 29 общински съветници, от които „За” 22.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                       (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 02/11/2022 г.