РЕШЕНИЕ
№801
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.10.2022 г., Протокол №45

Относно: ОС_1953/17.10.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публични търгове за отдаване под наем за срок от три години на столове за ученическо хранене в ОУ "Кулата", ОУ "Чудомир", ОУ "Мати Болгария", СУ "Екзарх Антим I", ОУ "Св. Паисий Хилендарски", ОУ "Георги Кирков" и ОУ "Н. Й. Вапцаров", гр. Казанлък, представляващи части от имоти - публична общинска собственост.


Мотиви: Вносителя докладва пред общинските съветници: “В Община Казанлък постъпиха писма от наемателите на ученическите столове за прекратяване на сключени договори за столове за ученическо хранене.

Писмо с наш вх. №68-1142-4/13.10.2022 г. от Янко Мермеклиев в качеството му на управител на „ЕТ ЯНКО МЕРМЕКЛИЕВ“, Писмо с наш вх. №68-7694-3/14.10.2022 г. от Георги Мермеклиев в качеството му управител и Писма с наш вх. № 68435-6/17.10.2022 г. и вх. № 68-435-7/17.10.2022 г. от Пеньо Йонков в качеството му на управител на „Йоги 5“ ЕООД, гр. Казанлък.

Договорите за наем са сключени през 2020 година, с цена на купона за храна в размер на 3,00 лева с ДДС, а за 2022 г. е 3,60 лв. с ДДС. Предвид драстичното увеличаване на цените на тока, увеличаването на цените на горивата, увеличаването на цената на основните хранителни продукти, увеличаването на работната заплата и предвид инфлацията са в изключително затруднение те да бъдат изпълнявани.

Съгласно чл.18, ал.1, т.1 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, свободни имоти или части от тях – публична общинска собственост, могат да се отдават под наем при условие, че се използват съобразно предназначението им и не се препятства осъществяването на дейностите, за които са предоставени. Отдаването на имоти се извършва чрез публичен търг, след решение на ОбС, по реда на глава шеста от Наредба №15 на ОбС Казанлък.

С оглед спецификата на тяхното предназначение е необходимо вземане на решение от Общински съвет – Казанлък, по предложението за откриване на процедура за отдаване под наем за срок от три години, чрез провеждане на публични  търгове за следните имоти:

1. Ученически стол в ОУ „Кулата“, гр. Казанлък, ул. „19-ти февруари“№3. Обекта е с обща площ от 70,88 кв.м. в т.ч. /зала за хранене от 50 кв.м., коридор 6,98 кв.м. и разливна за храна с площ от 13,90 кв.м, с  АПОС №380/2016 година.

Обекта е включен в ГПУРИОС за 2022 година, позиция 60 от Приложение №8.

С начален месечен наем в размер на 106,00 лв. /сто и шест/ лв. без ДДС.

2. Ученически стол за хранене в ОУ „Чудомир“, гр. Казанлък, ул. „Старозагорска“№26. Обекта е с обща площ 234 кв.м. в т.ч. /зала за хранене от 164 кв.м. и разливна за храна с площ от  70 кв.м./, с АПОС №448/2001 година.

Обекта е включен в ГПУРИОС за 2022 година, позиция 61 от Приложение №8.

С начален месечен наем в размер на 275,00 лв. /двеста седемдесет и пет/ лв. без ДДС

3. Ученически стол в ОУ „Мати Болгария“, гр. Казанлък, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“. Обекта е с обща площ от 210 кв.м. в т.ч./зала за хранене 127 кв.м., коридор 24 кв.м., разливна за храна с площ от 47 кв.м. и санитарен възел 12 кв.м./, с АПОС №643/2019 г.

Обект е включен в ГПУРИОС за 2022 година, позиция 62 от Приложение №8.

С начален месечен наем в размер на 229,00 лв. /двеста двадесет и девет/ лв. без ДДС

4. Ученически стол за хранене в СУ „Екзарх Антим I“, гр. Казанлък, ул. „Климент“№2. Обекта е с обща площ от 251,40 кв.м. в т.ч. /зала за хранене от 167,00 кв.м., коридор с площ то 5,10 кв.м., разливна за храна с площ от 76,30 кв.м. и санитарен възел с площ 3 кв.м./ АПОС №386/2016 година.

Обекта е включен в ГПУРИОС за 2022 година, позиция 66 от Приложение №8.

С начален месечен наем в размер на 320,00 лв. /триста и двадесет/ лв. без ДДС

5. Ученически стол в ОУ „ Св. Паисий Хилендарски“ гр. Казанлък, с обща площ от 235,00 кв.м. в т.ч./ зала за хранене от 105,00 кв.м., коридор 60,00 кв.м, разливна за храна с площ от 64,00 кв.м. и санитарен възел с площ от 6,00 кв.м./, с АПОС №384/28.04.2016 година.

Обекта е включен в ГПУРИОС за 2022 година, позиция 82 от Приложение № 8.

С начален месечен наем в размер 362,00 лв./триста шестдесет и два / лв. без ДДС.

6. Ученически стол в ОУ „Георги Кирков“ гр. Казанлък, с обща площ от 301,50 кв.м. в т.ч. / зала за хранене от 206,00 кв.м., коридор 21,00 кв.м, разливна за храна с площ от 42,00 кв.м.и санитарен възел 32,50 кв.м./, АПОС №443/25.10.2001год

Обекта е включен в ГПУРИОС за 2022 година, с позиция 83 от Приложение № 8.

С начален месечен наем в размер на 590,00 лв. /петстотин и деветдесет/ лв. без ДДС.

7. Ученически стол в ОУ „Н. Й Вапцаров“ гр. Казанлък, с обща площ от 367,00 кв.м. в т.ч. /зала за хранене с площ от 261,00 кв.м, коридор с площ от 4,50 кв.м, разливна за храна с площ от 51,50 кв.м и тоалетна с площ от 14,00 кв.м./, с АПОС №446/26.10.2001г

Обект е включен в ГПУРИОС за 2022 година, позиция 84 от Приложение №8.

С начален месечен наем в размер на 540,00 /петстотин и четиридесет/ лв. без ДДС.

Горепосочените наемни цени са определени на база достигнати месечни наеми на сключените договори.  

С оглед специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в училищните столове изисква завишаване цената на купона на ден. Приготвената храна трябва да е висококачествена, пълноценна и безопасна, да осигурява разнообразно седмично меню.

Бързата реакция за откриване на процедура за провеждане на публични търгове е от изключителна важност, за да не оставим децата в училищата без прясно приготвена храна.  Необходимо е допускане предварително изпълнение на решението с оглед защита на особено важен обществен интерес – осигуряване здравето на децата. Закъснението на акта може да последва значителна или трудно поправима вреда.

Всичко това обосновава целесъобразността от вземането на решение от общинския съвет за тяхното отдаване под наем.”

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл. 60, ал. 1 от АПК, чл.18, ал.1, т.1, чл.20, ал.1, чл.80, т.1 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

I. Открива процедура за провеждане на публични търгове за отдаване под наем за срок от три години по реда на Глава VI от Наредба №15 на ОбС-Казанлък на следните общински обекти:

 

1. Ученически стол в ОУ „Кулата“, гр. Казанлък, с обща площ от 70,88 кв.м.в т.ч./зала за хранене от 50 кв.м., коридор 6,98 кв.м. и разливна за храна с площ от 13,90 кв.м,

1.1. Определя начален месечен наем в размер на 106,00 лв. /сто и шест/ лв. без ДДС.

2. Ученически стол за хранене в ОУ „Чудомир“, гр. Казанлък, с обща площ 234 кв.м. в т.ч. /зала за хранене от 164 кв.м. и разливна за храна с площ от  70 кв.м.

2.1. Определя начален месечен наем в размер на 275,00 лв. /двеста седемдесет и пет/ лв. без ДДС.

3. Ученически стол в ОУ „Мати Болгария“, гр. Казанлък, ул. „Св.Св. Кирил и Методий“. Обекта, с обща площ от 210 кв.м. в т.ч./зала за хранене 127 кв.м., коридор 24 кв.м., разливна за храна с площ от 47 кв.м. и санитарен възел 12 кв.м

3.1. Определя начален месечен наем в размер на 229,00 лв. /двеста двадесет и девет/ лв. без ДДС.

4. Ученически стол за хранене в СУ „Екзарх Антим I“, гр. Казанлък, с обща площ от 251,40 кв.м. в т.ч. /зала за хранене от 167,00 кв.м., коридор с площ то 5,10 кв.м., разливна за храна с площ от 76,30 кв.м. и санитарен възел с площ 3 кв.м./ АПОС №386/2016 година.

4.1. Определя начален месечен наем в размер на 320,00 лв. /триста и двадесет/ лв. без ДДС.

5. Ученически стол в ОУ „ Св. Паисий Хилендарски“ гр. Казанлък, с обща площ от 235,00 кв.м. в т.ч./ зала за хранене от 105,00 кв.м, коридор 60,00 кв.м, разливна за храна с площ от 64,00 кв.м. и санитарен възел с площ от 6,00 кв.м./, с АПОС №384/28.04.2016 година.

Обекта е включен в ГПУРИОС за 2022 година, позиция 82 от Приложение № 8.

5.1. С начален месечен наем в размер 362,00 лв./триста шестдесет и два / лв. без ДДС.

6. Ученически стол в ОУ „Георги Кирков“ гр. Казанлък, с обща площ от 301,50 кв.м. в т.ч. / зала за хранене от 206,00 кв.м., коридор 21,00 кв.м, разливна за храна с площ от 42,00 кв.м. и санитарен възел 32,50 кв.м./, АПОС №443/25.10.2001 год.

Обекта е включен в ГПУРИОС за 2022 година, с позиция 83 от Приложение №8.

6.1. С начален месечен наем в размер на 590,00 лв. /петстотин и деветдесет/ лв. без ДДС.

7. Ученически стол в ОУ „Н. Й Вапцаров“ гр. Казанлък, с обща площ от 367,00 кв.м. в т.ч. /зала за хранене с площ от 261,00 кв.м, коридор с площ от 4,50 кв.м, разливна за храна с площ от 51,50 кв.м и тоалетна с площ от 14,00 кв.м./, с АПОС №446/26.10.2001г

Обект е включен в ГПУРИОС за 2022 година, позиция 84 от Приложение №8.

7.1 С начален месечен наем в размер на 540,00 /петстотин и четиридесет/ лв. без ДДС.

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на публичните търгове при спазване изискванията на глава VI от Наредба №15 на ОбС- Казанлък, както и да сключи договори за наем със спечелилите участници с Приложение 1 към тях „Изисквания към наемателите на училищни столове“.

III. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 26 общински съветници, от които „За” 26.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 02/11/2022 г.