РЕШЕНИЕ
№802
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.10.2022 г., Протокол №45


Относно: ОС_1970/21.10.2022 г. - Доклад по чл.64, ал.6 от Правилника на ОбС от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно разходване на средства от отчисленията по чл.64 от ЗУО, натрупани от Община Казанлък.


Мотиви: Вносителя докладва пред общинските съветници: „Общински съвет Казанлък, с Решение №592/17.01.2022 г.  прие план-сметка на Община Казанлък за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2022 г. В приходната част от план-сметката са планувани средства от отчисленията по чл.64 от ЗУО, натрупани в РИОСВ-Стара Загора  за възстановяване на разходи на основание чл.25, ал.1 от Наредба №7 от 19.12.2013 г. за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.

В изпълнение на решението на Общински съвет Казанлък, закупихме съдове за разделно събиране на отпадъците и транспортни средства, обезпечаващи функционирането на общинската система за управление на отпадъците, както следва:

- 2 бр. мултифункционална машина втора употреба /Мотометачка/, необходими на общинското предприятие „КД и ПИС на обща стойност - 342 664,80 лв.  с ДДС;

- 1 бр. нов сметосъбиращ автомобил (сметосъбирач) със система за измиване на контейнери, необходим за нуждите на Общинското предприятие „КД и ПИС“ за сметосъбиране и сметоизвозване на стойност 204 000 лв. с ДДС;

- 3 бр. нови специализирани автомобили (сметосъбирачи), необходими за нуждите на Общинското предприятие „КД и ПИС“ за сметосъбиране и сметоизвозване на стойност 568 800 лв. с ДДС;

- 1 бр. нов товарен автомобил със самосвална надстройка, приспособления за зимно почистване и система за измиване на улици с воден резервоар (3в1) необходим за нуждите на направление чистота към Общинското предприятие „КД и ПИС“ на стойност 284 400 лв. с ДДС;

- 2 бр. специализирани мобилни центрове /станции за разделно събиране на отпадъци/, обезпечаващи функционирането на  общинската система за разделно събиране на  отпадъци от опаковки и отпадъци от опаковки на стойност 14 208 лв. с ДДС;

- 2 бр. нови сметосъбиращи  автомобили 8 куб. необходим за нуждите на направление чистота към Общинското предприятие „КД и ПИС“ на обща стойност 331 440 лв. с ДДС;

За изразходване на събраните финансови средства от банковата сметка на РИОСВ Стара Загора, подадохме заявления по реда на чл.25, ал.2 от НАРЕДБА №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци /НАРЕДБАТА/, за всяко едно от закупените транспортни средства и контейнери за отпадъци.

По реда на подаване на съответните заявления, с Наш изх. №32-03-30/27.07.2022 год. поискахме от Директора на РИОСВ Стара Загора предоставяне на средства за закупуването на - 2 бр. мултифункционални машини втора употреба /Мотометачки/, необходими на общинското предприятие „КД и ПИС на обща стойност - 342 664,80 лв. с ДДС, като приложихме всички изискуеми документи, които до този момент са били достатъчни за отпускане на исканите средства. С Решение №СЗ-РО-216/26.09.2022 год., Директора на регионална инспекция по околната среда и водите – Стара Загора ни отказа предоставянето на исканата сума с мотива, че представеното от Община Казанлък Решение №592/17.01.2022 год. на Общински съвет Казанлък за одобряване на План-сметка за дейностите по чл.62 от Закона за местните данъци и такси е неотносимо към подаденото по реда на наредбата Заявление за разходване на средства от отчисления по чл.64, от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ и същото не отговаря на изискванията на чл.25, ал.2, т.2 от наредбата. В законоустановения срок обжалвах това решение, като към настоящия момент делото е висящо пред Административен съд Стара Загора и е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 12.12.2022 год.

Независимо от отказа на Директора на РИОСВ Стара Загора, в изпълнение на решението на Общински съвет Казанлък и договорните ни ангажименти за заплащане на закупената транспортна техника и съдове за разделно събиране на отпадъци, подадохме още три заявления за предоставяне на средства от отчисленията по чл.64 от ЗУО съответно с изх. №32-03-34/04.10.2022 год., изх. №32-03-35/04.10.2022 год. и №32-03-36/04.10.2022 год. По този повод, на 21.10.2022 год. в деловодството на Община Казанлък постъпиха три броя указания от РИОСВ Стара Загора, с което ни предоставят 14-дневен срок за отстраняване на нередовности в нашите заявления изразяващи се в представяне на изрично решение на Общински съвет Казанлък, за закупуването на транспортни средства обезпечаващи функционирането на общинската система за управление на отпадъците на Община Казанлък, в което да е посочен размера на исканите средства и предназначението им.

С оглед обстоятелството, че предвидения в закона срок за отстраняване на посочените нередовности е 14 дни, считано от 21.10.2022 год., моля да разгледате настоящия доклад по реда на чл.64, ал.6 от ПОДОСНКВОА. Въпреки, че е възможно обжалване на евентуалните откази, както и благоприятно развитие на делото, по отношение на постановения вече отказ, забавянето на исканите суми ще доведе до неизпълнение на договорните ни задължения и понасяне на неустойки.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.64, ал.4 от Закона за управление на отпадъците и във връзка с чл.25, ал.2, т.2 от НАРЕДБА №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци,

 

Р Е Ш И:

 

1. Община Казанлък да закупи 2 бр. рециклирана мултифункционална машина втора употреба /Мотометачки/, необходими на общинското предприятие „КД и ПИС на обща стойност - 342 664,80 лв. с ДДС, чрез разходване на средствата по чл.64 от ЗУО натрупани от Община Казанлък  по сметка  за чужди средства в РИОСВ, както следва: марка BUCHER, шаси: TEBC50AF9JKV07943, модел: CITYCAT5006, по Договор №Д07-18/14.06.202 г. и марка: BUCHER, модел: CITYCAT 5006, шаси: TEBC50AF5FKSN7138 по Договор №Д07-19/14.06.2022 г.,

2. Община Казанлък да закупи 1 бр. нов сметосъбиращ автомобил (сметосъбирач) със система за измиване на контейнери-модел FORD 1833DС, шаси: NMOKKXTP6KNT91429, двигател: NT91429, по Договор №Д07-35/22.07.2022 г., необходим за нуждите на Общинското предприятие „КД и ПИС“ за сметосъбиране и сметоизвозване на стойност 204 000 лв. с ДДС чрез разходване на средствата по чл.64 от ЗУО натрупани от Община Казанлък  по сметка  за чужди средства в  РИОСВ.

3. Община Казанлък да закупи три броя нови специализирани автомобили (сметосъбирачи) - на обща стойност 568 800 лв. с ДДС, чрез разходване на средствата по чл.64 от ЗУО натрупани от Община Казанлък по сметка за чужди средства в РИОСВ, както следва: марка

FORD 1833DC, с шасита: NMOKKXTP6КМК91867; NMOKKXTP6KNT90556;

NMOKKXTP6KNT90987, двигатели: NT91867, NT90556, NT90987, по Договор №Д07-34/22.07.2022 г., необходими за нуждите на Общинското предприятие „КД и ПИС“ за сметосъбиране и сметоизвозване.

4. Общински съвет дава съгласие за закупуване на 1 бр. нов товарен автомобил със самосвална надстройка, приспособления за зимно почистване и система за измиване на улици с воден резервоар (3в1) - марка ФОРД, модел: 1833D Самосвал, шаси: NMOKKXTP6KNL95993, двигател: NL95993, по Договор №Д07-36/22.07.2022 г., необходим за нуждите на направление чистота към Общинското предприятие „КД и ПИС“ на стойност 284 400 лв. с ДДС чрез разходване на средствата по чл.64 от ЗУО натрупани от Община Казанлък  по сметка  за чужди средства в  РИОСВ.

5. Общински съвет дава съгласие за закупуване на 2 бр.  специализирани мобилни центрове /станции за разделно събиране на отпадъци/, по Договор №Д07-15/09.05.2022 г., обезпечаващи функционирането на  общинската система за разделно събиране на  отпадъци от опаковки и отпадъци от опаковки на стойност 14 208 лв. с ДДС  чрез разходване на средствата по чл.64 от ЗУО натрупани от Община Казанлък  по сметка  за чужди средства в  РИОСВ.

6. Общински съвет дава съгласие за закупуване 2 бр. нови сметосъбиращи  автомобили 8 куб. Марка IVECO по договори с фирма „АЙ ТРЪКС“ ЕАД №Д07-11/19.04.2022 г. и №Д07-12/ 19.04.2022 г. на обща стойност 331 440 лв. с ДДС чрез разходване на средствата по чл.64 от ЗУО натрупани от Община Казанлък  по сметка  за чужди средства в  РИОСВ.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък

Участвали в гласуване 26 общински съветници, от които „За” 25.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 02/11/2022 г.