РЕШЕНИЕ
№804
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.10.2022 г., Протокол №45

Относно: ОС_1906/19.09.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №21 за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на община Казанлък.


Мотиви: Вносителя докладва пред общинските съветници: „Причини, налагащи изменението и допълнението на Наредбата: На територията на Община Казанлък действа Наредба за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности (приета от Общински съвет  - Казанлък с Решение №645/27.06.2013 г., изм. с Решение №324 от 14.12.2016 г. на Административен съд – Стара Загора). Тя определя реда и условията за поставяне, ползване и премахване на преместваеми обекти /ПО/ на територията на община Казанлък въз основа на законовата делегация на чл.56, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). С измененията, обнародвани в ДВ, бр. 25 от 2019 г. и ДВ, бр. 17 от 2020 г., в чл.56 и чл.57а от ЗУТ се предвиждат изработване на схеми и проектни документации, които подлежат на одобрение от Главния архитект за всички преместваеми обекти, без значение от режима на собствеността на имота, в границите на  който са поставени. Законодателят е въвел и изискване за съобразяване на схемата и проектната документация с  установените в подробния устройствен план устройствени показатели, както и възможност с наредбата на общинския съвет да се поставят условията към схемата и проектната документация за предоставяне на инженерно-техническа част или конструктивно становище. Регламентирани са и нови условия за премахването на обектите свързани с неприсъединяване към уличната канализация и липсата на изградена локална система за съхранение на отпадните води.

Сега действащата Наредба не отговаря на новите законови изисквания към преместваемите обекти. Тъй като е приета при действието на предходните редакции на ЗУТ в нея са поставени изисквания за одобряване на схема единствено за обекти, поставени върху държавни и общински имоти, а с измененията на чл.56 от ЗУТ се предвижда разрешението за поставяне да бъде предхождано от одобрени от Главния архитект на общината схема за разположение и проектна документация за всички обекти, без различие в собствеността на имота, в който се поставят. 

Липсата на актуална правна уредба препятства ефективното осъществяване на контрол от страна на Община Казанлък и създава неяснота относно приложимите нормативни изисквания към преместваемите обекти.

В тази връзка, е необходимо да се регламентират редът и условията за издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти, изискванията към схемите и проектната документация, като се отчетат спецификите на отделните видове преместваеми обекти, както и актуализация на процедурата по премахване при  наличие на някоя от хипотезите на чл.57а, ал.1 от ЗУТ и гарантиране възможността за ефективно осъществяване на контрол от страна на администрацията.

Въведен е нов режим на издаване на Разрешително за извършване на търговска дейност от Кмета на общината на всички лица, извършващи търговска дейност в преместваеми обекти с цел осъществяване на контрол от страна на администрацията относно спазване на изискванията към преместваемите обекти, поставени в наредбата и заплащането от собствениците на цена за предоставяната от Общината услуга по поддържане на чистотата.  Необходима е и нормативна уредба на заплащането на цена за услугата по поддържане на чистотата от собствениците на преместваемите обекти, в случаите когато Законът за местните данъци и такси не регламентира начисляването на такса битови отпадъци. Преместваемите обекти също генерират отпадъци и при сегашната регламентация собствениците им са в облагодетелствано положение спрямо собствениците на сгради, тъй като не правят разходи за поддържане на чистотата.

Цели, които се поставят с изменението и допълнението на Наредбата:

Целта на проекта за изменение и допълнение на Наредбата е изпълнение на съответствие на разпоредбите на Наредбата с нормативния акт от по-висока степен – Закона за устройство на територията.

Важна цел на изменението и допълнението е осигуряването на равнопоставеност между собствениците на сгради и тези на преместваеми обекти относно поемане на разходи за поддържане на чистота.

Финансови и други средства, необходими за изменението и допълнението на Наредбата:

Изменението и допълнението на наредбата не е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.

Очаквани резултати от изменението и допълнението на Наредбата:

  • актуална нормативна база свързана с реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти.
  • равнопоставеност между собствениците на сгради и тези на преместваеми обекти относно поемане на разходи за поддържане на чистота.
  • повишаване приходите в общинския бюджет, вследствие на което откриване на по-широки възможности за развитие на инфраструктурата и участието в европейски програми.

 

Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганите изменения и допълнения в Наредба №21 за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на община Казанлък са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

Изработеният проект на нормативен административен акт е публикуван на електронната страница на Община Казанлък (www.kazanlak.bg) на 19.08.2022 г. в рубриката „Нормативни актове › проекти за нормативни актове“, с което е спазено изискването на чл.26, ал.2 от ЗНА за осигуряване възможност на всички заинтересовани лица да депозират предложения и становища по него. До момента на внасянето на настоящият доклад няма постъпили такива.“

В хода на дебата постъпи предложение от общинския съветник Моника Динева за допълнение на §13 с нова ал.3 със следния текст: „Издадените и реализирани до момента на влизане в сила на изменението на настоящата наредбата разрешения за поставяне на временни преместваеми съоръжения, запазват своето действие, като собствениците им имат задължение да подадат заявление за осъществяване на търговска дейност, при условията на ал.1 и ал.2.", което беше прието от съветниците.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.76, ал.3, чл.79 от АПК, чл.8 във връзка с чл.7, ал.2, чл.11, ал.3 от ЗНА,

 

Р Е Ш И:

 

I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №21 за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на община Казанлък.

 

§1. В Чл.4, ал.1, т.1.14 се изменя по следния начин: „други конструкции за осъществяване на търговска дейност или услуги, включително средства за подслон, места за настаняване и заведенията за хранене и развлечения.“

 

§2. В Чл.6 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова алинея 3:

„(3) Схемата за поставяне определя пространственото разположение, вида, типа, размерите и предназначението на обекта. Поставянето на преместваеми обекти в урегулираните поземлени имоти се разрешава само ако не се надвишават установените в подробния устройствен план устройствени показатели - плътност на застрояване, коефициент на интензивност на застрояване, и не се намалява определената минимална озеленена площ.“

2. Създава се нова алинея 4:

„(4) Одобрената от Главния архитект на общината схема е основание за разработване на проектна документация за обекта“.

3. Създава се нова алинея 5:

„(5) Одобряването на схема за поставяне се извършва въз основа на подадено заявлението, към което се прилагат:

1. Мащабно графично предложение на схема, изработена върху кадастрална основа (заверено копие от регулационен план), при спазване на изискванията на Закона за устройство на територията. Върху предложението за схема следва да са нанесени отстоянията на преместваемия обект от границите на имота, както и от другите налични сгради и/или постройки в имота. Когато инвестиционното намерение предвижда част от обекта да е с изцяло затворен обем, и друга част от него да е само покрита, схемата се разработва така, че да включва площите и характеристиките на всички части.

2. Документ за собственост или изрично писмено съгласие от собственика на поземления имот или писмен договор за наем на заетата от преместваемия обект площ, ако заявителят не е собственик.

3. Становище за условията и начина на присъединяване и доставка на ел. енергия за обекта /ако е приложимо към предназначението на обекта/.

4. Изходни данни за проектиране от ВиК ЕООД Стара Загора, EVN и др. експлоатационни дружества  при необходимост.“.

 

§ 3. В чл.8, ал.1 се създава нова точка 4 със следното съдържание: „схеми за поставяне на преместваеми обекти върху терени частна собственост“.

 

§ 4. В чл.10, ал.3, т.5 думите „Главния архитект“ се заменят с думите „Кмета на община Казанлък“.

 

§ 5. В чл.12 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал.1 думите „Главния архитект“ се заменят с думите „Кмета на община Казанлък“.

2. В ал.5 думите „Главния архитект“ се заменят с думите „Кмета на община Казанлък“.

3. В ал. 5 се създава нова точка 4:

4. нереализиране на обекта в едногодишен срок от издаване на Разрешението за поставяне“.

4. Създава се нова алинея 6:

(6) „Разрешението за поставяне се издава при условие, че собственикът на преместваемия обект заплаща дължимите такси или цена за услугата по поддържане на чистотата, в зависимост от вида на обекта, след поставянето му. Цената на услугата се определя след подадена декларация по образец до Кмета на община Казанлък по методиката в Приложение №2 към тази наредба. Заплащането на цената е дължимо от момента на издаване на разрешително за търговска дейност за обекта по реда на тази наредба.“

 

§ 6. В чл.14 се правят следните изменения и допълнения:

1. ал.1 се отменя и се създава нова:

„(1) За поставяне на преместваеми обекти по т.1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9; 1.10;1.11;1.12 и 1.13 на чл.4, ал.1 от настоящата наредба, заинтересованите лица подават заявление за извършване на търговска дейност до Кмета на общината, като прилагат към него Разрешението за поставяне.“

2. ал.2 се отменя и се създава нова:

„(2) При редовно подадени документи по ал.1, на заявителя се издава Разрешително за извършване на търговска дейност на територията на община Казанлък за срок до една година /по образец, одобрен от Кмета на общината/ от Кмета на общината или упълномощено от него длъжностно лице, като се заплащат такси, определени в Наредба №26 на Общински съвет – Казанлък за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък.“

3. ал.3 се отменя и се създава нова:

„(3) Търговска дейност в преместваемите обекти се извършва само след получаване на разрешително, издадено по ал.2 и заверено за съответния месец, след заплащане на определената такса.“

4. ал.4 се отменя и се създава нова:

„(4) При подаване на заявление по ал.1 за следваща година не се прилагат документите по ал.1, ако няма промяна в обстоятелствата.“

5. ал.5 се отменя.

 

§7. В чл.15 се правят следните изменения и допълнения:

1. ал.1 се изменя:

„(1) За поставяне на преместваеми обекти по т.1.1; 1.2; 1.3 и 1.14 на чл.4, ал.1 от настоящата наредба, заинтересованите лица подават заявление за извършване на търговска дейност до Кмета на общината, като прилагат следните документи:

1. удостоверение за категоризация на средства за подслон, места за настаняване и заведенията за хранене и развлечения-заверено копие, когато е приложимо съгласно Закона за туризма;

     

2. Разрешение за поставяне;

3. Декларация по чл.12, ал.6 от настоящата наредба за определяне на цена за услуга по поддържане на чистотата.“

2. ал.2 се изменя:

„(2) При редовно подадени документи по ал.1, на заявителя се издава Разрешително за извършване на търговска дейност на територията на община Казанлък за срок до една година /по образец, одобрен от Кмета на общината/ от Кмета на общината или упълномощено от него длъжностно лице, като се заплаща цената за услуга по поддържане на чистотата.“

3. ал.3 се изменя:

„(3) Търговска дейност в преместваемите обекти се извършва само след получаване на разрешително, издадено по ал.2 и след заплащане на определената цена за услуга по поддържане на чистотата.“

§8. В Чл.16, ал.1, т.2 се изменя по следния начин: „одобрена от Главния архитект схема за поставяне“.

 

§9. В чл.19 се правят следните изменения и допълнения:

1. точка 1 се отменя и се създава нова:

„1. Са поставени без одобрена схема, когато такава се изисква, и/или без разрешение, в противоречие със схемата и/или в противоречие с издаденото разрешение.“

2. точка 2 се отменя и се създава нова:

2. Са поставени без правно основание или правното основание за одобряване на схемата и/или за издаване на разрешението за поставяне е отпаднало.“

3. точка 4 след думата „такса“ се допълва „и/или цена за услуга по поддържане на чистотата“,  думите „срок от 1/един/ месец“ се заменят с думите „повече от 2/два/ месеца“

4. точка 6 се изменя:

6. Срокът на разрешението за поставяне е изтекъл“

5. създава нова т.12:

„12. обектът е захранен с вода и не е включен в уличната канализация или не е изградена локална система за съхранение на отпадните води.“

6. създава нова т.13:

„13. извършването на търговска дейност в обекта е без надлежно издадено разрешително или е с такова, с изтекъл срок.“

§10. Чл.24 се изменя по следния начин: думите „Дирекция „Общинска собственост, стопанска политика и публично частно партньорство” /ОССППЧП/“ се заменят с Отдел „Икономика и управление на собствеността“.

 

§11. Чл.25 се изменя по следния начин: изразът „наемите и таксите“ се изменя по следния начин: „наемите, таксите и цената за услугата по поддържане на чистота“, а изразът „Дирекция „ОССППЧП” се заменя с Отдел „Икономика и управление на собствеността“.

§12.  Създава ново Приложение №2

(Виж Прикачения файл)

 

§13. В Преходните и Заключителни разпореди се създава нов §4. „(1) Собствениците на преместваеми обекти, поставени по досегашния ред подават заявления за издаване на разрешително за извършване на търговска дейност по реда на чл.14 и чл.15 от Наредбата до 31.01.2023 г.“ (2) В случай, че в срока по ал.1 не е подадено заявление за извършване на търговска дейност, обектът се премахва. (3) Издадените и реализирани до момента на влизане в сила на изменението на настоящата наредбата, разрешения за поставяне на временни преместваеми съоръжения, запазват своето действие, като собствениците им имат задължение да подадат заявление за осъществяване на търговска дейност, при условията на ал.1 и ал.2.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в гласуване 26 общински съветници, от които „За” 26.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 02/11/2022 г.