РЕШЕНИЕ
№805
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.10.2022 г., Протокол №45


Относно: ОС_1946/14.10.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №22 за рекламната и информационната дейност на територията на Община Казанлък.


Мотиви: Вносителя докладва пред общинските съветници: „1. Причините, които налагат изменението и допълнението на Наредба №22 за рекламната и информационната дейност на територията на Община Казанлък  са това, че за последно наредбата е изменена през 2017 г., звената, които са осъществявали контрол върху рекламната дейност вече не съществуват или са преименувани. С допълненията и промените ще стимулираме разширяването на обхвата на рекламно-информационната дейност на Община Казанлък.

2. Цели, които се поставят с  изменението и допълнението Наредба №22 за рекламната и информационната дейност на територията на Община Казанлък Целта на промяната е всяко поставено РИЕ да е с валидни документи, за да се предотврати затрупването на тротоари и фасади на сгради от РИЕ.

Поради липсата на работеща комисия за рекламно-информационната дейност през годините, приходите от нея са оскъдни и недостатъчни за покриване на разходите, които Общината прави по направление рекламно-информационна дейност.

Завишаването на таксите за РИД ще уравновеси направените от Общината разходи.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

За прилагане на измененията в Наредбата не е необходимо разходването на бюджетни средства.

4. Очаквани резултати от изменението и допълнението на Наредба №22 за рекламната и информационната дейност на Община Казанлък.

Да подпомогнем търговците да привлекат по-широк интерес към техния бизнес и чрез популяризиране да намерят финансова подкрепа от граждани и гости на общината. Изменението на Наредба №22 дава възможност и за по-добро управление на общинската собственост и увеличаване на приходите на Общината..

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.
Предлаганият проект за изменение и допълнение на Наредба №22 за рекламната и информационна дейност на Община Казанлък е в съответствие с европейското законодателство.

Изработеният проект за изменение и допълнение на нормативен административен акт е публикуван на електронната страница на Община Казанлък (www.kazanlak.bg) на 12.09.2022 г. в рубриката ,,Обществени обсъждания“, с което е спазено изискването на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове за осигуряване на възможност от всички заинтересовани лица да депозират предложения и становища по него. До момента на внасянето на настоящият доклад няма постъпили такива.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.76, ал.3, чл.79 от АПК и чл.8, във връзка с чл.7, ал.2, чл.11, ал.3 от ЗНА,

 

Р Е Ш И:

 

I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №22 за рекламната и информационната дейност на Община Казанлък, както следва:

§1. В чл.21 се правят следните изменения и допълнения:

1. ал.1 се изменя:

„(1) Таксите за разлепване на печатни рекламни материали са определени в Приложение №7. Печатните рекламни материали се поставят на информационни табла или афишни колонки, разположени единствено за тази цел на територията на общината.“

2. създава се нова алинея 6:

„(6) Лицата, които желаят да поставят печатни рекламни плакати подават заявление до Кмета на Община Казанлък.“

§2. Чл.29 ал.11 думите „Звено „Други дейности по строителството“ се заместват с  думите „Отдел „Технически и инвестиционен контрол по строителството“.

§3. Чл.31 думите „Дирекция „Общинска собственост, стопанска политика и публично частно партньорство“ /“ОССПиПЧП“/“ се заменят с Отдел „Икономика и управление на собствеността /“ИУС“/“.

§4. В чл.32 думите „Дирекция“ „ОССПиПЧП“ се заменят с „Отдел „ИУС“.

§5. В чл.33 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думата „глоба” се добавят думите „в размер на 50 /петдесет/ лева”.
2. В ал. 2 числото „50 /петдесет/” се заменя с числото „100 /сто/”.

 

§ 6. Приложение №7 се изменя и допълва:

1. Всички такси за „РИЕ“ върху общински имоти, сгради и съоръжения на територията на община Казанлък се увеличават, съгласно Приложение №7 към доклада в точки от 1 – 13.

2. Създава се нова Точка 14 със следният текст:

„14. Разлепване на печатни рекламни материали – плакати, афиши, листовки и други се заплаща такса в зависимост от брой материали за месец, както следва:

- за първа зона на гр. Казанлък, от 1 до 20 бр. – 20 лв., от 20 до 50 бр. – 50 лв.,

- за втора зона в гр. Казанлък от 1 до 20 бр. – 15 лв. и от 20 до 50 бр. – 30 лв.,

- трета зона в гр. Казанлък от 1 до 20 бр. – 15 лв. и от 20 до 50 бр. – 30 лв.,

- за четвърта зона от 1 до 20 бр. – 10 лв. и от 20 до 50 бр. – 20 лв.“

 

3. Изменя се т.4 от „Забележка”, като думите „20 /двадесет/” се заменят с „10 /десет/” и думите „10 /десет/” се заменят с "5 /пет/".

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в гласуване 23 общински съветници, от които „За” 23.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 02/11/2022 г.